หลักสูตรฝึกอบรม ขั้นตอนการดำเนินการ 5ส และการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส - หลักสูตร 1 วัน

(The process of implementation of 5S and 5S committee)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / ขั้นตอนการดำเนินการ 5ส และการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        การจะดำเนินการ 5ส ให้เป็นรูปธรรมนั้นในขั้นตอนแรกเริ่มของกิจกรรม 5 ส คือการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญขององค์กร เพราะการมีคณะกรรมการ 5 ส ก็เปรียบเสมือนคณะผู้บริหารในการเป็นเจ้าภาพเพื่อให้กิจกรรม 5 ส นั้นสามารถขับเคลื่อนไปได้โดยมีการบริหารงาน การกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานเพื่อคอยสนับสนุนให้กิจกรรม 5 ส นั้นเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 5ส
3. เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างเป็นระบบ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ภาพรวมของคณะกรรมการ 5 ส
2. การประกาศนโยบายโดยผู้บริหารระดับสูง
3. แนวทางการแต่งตั้ง คณะกรรมการ 5 ส
4. บทบาทหน้าที่และเทคนิคการบริหารงานของคณะกรรมการส่งเสริม 5 ส
5. การแบ่งพื้นที่ 5 ส ขององค์กร
6. การบริหารระบบ 5 ส อย่างเป็นระบบ
7. การสร้างคู่มือของ 5 ส
8. การดำเนินการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการส่งเสริม 5 ส
9. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ 5 ส แต่ละตัว
10. การประเมินผลการจัดทำระบบ 5 ส
11. Workshop/กรณีศึกษาจากหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการ 5 ส
12. สรุป/ถาม-ตอบ

กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการ 5 ส หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการการอบรม
การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ หลักของการโค้ช การบรรยายแบบ ABL (Activity Based Learning) และนำเสนอผลงาน

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : 5สผู้บริหารระดับสูงการบริหารงาน

แสดงความคิดเห็น