หลักสูตรฝึกอบรม ขั้นตอนการดำเนินการ 5ส และการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส - หลักสูตร 1 วัน
(The process of implementation of 5S and 5S committee)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ขั้นตอนการดำเนินการ 5ส และการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส (The process of implementation of 5S and 5S committee)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        การจะดำเนินการ 5ส ให้เป็นรูปธรรมนั้นในขั้นตอนแรกเริ่มของกิจกรรม 5 ส คือการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญขององค์กร เพราะการมีคณะกรรมการ 5 ส ก็เปรียบเสมือนคณะผู้บริหารในการเป็นเจ้าภาพเพื่อให้กิจกรรม 5 ส นั้นสามารถขับเคลื่อนไปได้โดยมีการบริหารงาน การกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานเพื่อคอยสนับสนุนให้กิจกรรม 5 ส นั้นเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 5ส
3. เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างเป็นระบบ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ภาพรวมของคณะกรรมการ 5 ส
2. การประกาศนโยบายโดยผู้บริหารระดับสูง
3. แนวทางการแต่งตั้ง คณะกรรมการ 5 ส
4. บทบาทหน้าที่และเทคนิคการบริหารงานของคณะกรรมการส่งเสริม 5 ส
5. การแบ่งพื้นที่ 5 ส ขององค์กร
6. การบริหารระบบ 5 ส อย่างเป็นระบบ
7. การสร้างคู่มือของ 5 ส
8. การดำเนินการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการส่งเสริม 5 ส
9. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ 5 ส แต่ละตัว
10. การประเมินผลการจัดทำระบบ 5 ส
11. Workshop/กรณีศึกษาจากหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการ 5 ส
12. สรุป/ถาม-ตอบ

กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการ 5 ส หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการการอบรม
การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ หลักของการโค้ช การบรรยายแบบ ABL (Activity Based Learning) และนำเสนอผลงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม