Advance Course ขั้นตอนสู่การเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพ

(Steps to be effective Coach) หลักสูตร Advance Plus 4 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Coaching / ขั้นตอนสู่การเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเรียนรู้เส้นทางสู่การเป็นโค้ชด้วยตัวเอง ผ่านกระบวนการ Coach the Coaches ไม่ใช่ Training the Coaches สามารถทำให้ผู้เรียนสร้างรูปแบบและเทคนิคการเป็นโค้ชของตัวเองได้อย่างมั่นใจ โดยการเลือกแนวทางที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสมอย่างเป็นขั้นตอน (Step by Step) จนเกิดความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่ง และสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนขึ้น
 การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นโค้ชตามโปรแกรมนี้ วิทยากรต้องทำหน้าที่เป็นโค้ชโดยใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงโดย...
       อยากเป็นโค้ชมากขึ้น
       มีแนวทางการสอนแนะ (Coaching) ของตัวเอง
       เกิดความกระตือรือร้นที่จะไปโค้ชชิ่งทีมงาน
และพิสูจน์ให้ผู้เรียนเห็นว่าผู้เรียนสามารถเป็นโค้ชได้ โดยการถูกโค้ชชิ่งจากวิทยากร...ในฐานะโค้ช (Coach the Coaches) ซึ่งผู้เรียนจะได้สิ่งที่เรียนรู้ดังนี้
       หลักการของการเป็นโค้ช
       เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงในฐานะโค้ช
       กระบวนการที่ใช้ในการโค้ชชิ่งตั้งแต่เริ่มต้นจนได้เป้าหมายของตัวเอง
       อุปสรรค (หลุมพรางทางความคิด) ที่เกิดขึ้นระหว่างการโค้ชชิ่ง
       ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อถูกใช้คำถามให้คิดและตอบคำถาม
       การประยุกต์ใช้แนวทางการโค้ชชิ่งให้เหมาะสมกับตัวเอง
 ในการสอนแนะ (Coaching) ที่ประสบความสำเร็จ โค้ชต้องปฏิบัติกับโค้ชชี่ด้วย 3 เรื่องหลัก ดังนี้
1.ความช่วยเหลือ (ความรู้ด้านเทคนิค) เพื่อให้โค้ชชี่มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและเลือกตัดสินใจด้วยตัวเอง
2.แรงสนับสนุน (กำลังใจ) ให้โค้ชชี่สามารถก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไปให้ได้
3. กระตุ้นและจูงใจให้โค้ชชี่เห็นถึง ความท้าทาย คือการมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับหากทำได้สำเร็จ

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้บริหาร / ผู้จัดการ เห็นประโยชน์ของการเป็นโค้ชภายในองค์กรและพัฒนาทักษะการสอนแนะ (Coaching) ตาม Style ของตัวเองขึ้นมาแล้วนำไปดำเนินการกับทีมงาน
 เพื่อทำให้ผู้บริหาร / ผู้จัดการได้เรียนรู้เทคนิคการสอนแนะ (Coaching) อย่างเป็นขั้นตอนโดยละเอียดจากกรณีศึกษาต่างๆ ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง และสามารถนำไปลองปฏิบัติได้ทันทีหลังจากการฝึกอบรมเสร็จ รวมทั้งยังมีการทบทวนร่วมกับวิทยากรอีก หลังจากได้ทดลองไปดำเนินการกับโค้ชชี่ของตัวเองแล้ว ทำให้มีการปรับปรุงจนเกิดความชำนาญขึ้น
 เพื่อทำให้เกิดบรรยากาศการสอนแนะ (Coaching) เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างทั่วถึงในระยะเวลาที่กำหนด จึงทำให้เห็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับโค้ชชี่และโค้ชอย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดกระแสการพัฒนาทีมงานด้วยวิธีการสอนแนะมากขึ้นในองค์กร
 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างหัวหน้าและลูกน้องที่ดี สามารถสร้างทีมงานให้มีความแข็งแกร่งขึ้น และใช้ทรัพยากรขององค์กรได้ย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น นำมาซึ่งความเจริญเติบโตและความมั่นคงของบุคลากรทุกระดับในองค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นโค้ชที่ดี ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบไปด้วย 
DAY I : หลักพื้นฐานของการเป็นโค้ช

หลักการและมาตรฐานเกี่ยวกับโค้ช
      นิยาม ความหมายของโค้ช
      แนวความคิดเกี่ยวกับโค้ช
      หลักการที่สำคัญของโค้ช
      มาตรฐาน / จรรยาบรรณของโค้ช
      กิจกรรมร่วม : สรุปคำ (keywords) แทนคำว่าโค้ช

บทบาทสำคัญของโค้ช
      บทบาทของการสอนแบบต่างๆ
      ความเหมือนและความแตกต่างของแต่ละบทบาท
      แนวความคิดเกี่ยวกับ TAPS Model
      เทคนิคการสอนงาน (Coaching on Job)
      Workshop : เทคนิคการสอน style ตัวเอง

ทักษะที่สำคัญของโค้ช
      การใช้คำถามทรงพลัง ( Powerful Questions)
      การรับฟังเชิงรุก ( Active Listening)v
      เทคนิคการใช้ข้อมูลป้อนกลับ ( Positive Feedback)
      การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ ( Communication 2 Connection)
      การกำหนดเป้าหมายคุณภาพ ( Goal seting)

 กระบวนการการโค้ชชิ่ง ( Coaching ) อย่างมีรูปแบบ
      หัวใจสำคัญของการโค้ชชิ่ง
      ขั้นตอนการดำเนินการโค้ชชิ่ง
      เทคนิคการโค้ชชิ่งเบื้องต้น
      Workshop : การเตรียมตัวเพื่อเป็นโค้ช
      Pole playing : ดำเนินการโค้ชชิ่งซึ่งกันและกัน

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
      กำหนดโค้ชชี่และหัวข้อที่จะดำเนินการโค้ชชิ่ง
      สรุปผลลัพธ์ของการโค้ชชี่ง 


DAY II : การพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี

การดำเนินการติดตามผลการโค้ชชิ่ง ( Clinic)
      โค้ช (ผู้เรียน)สรุปผลการโค้ชชิ่ง
      วิทยากร (Master Coach) ให้คำแนะนำเพิ่มเติม
       แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      Workshop : สรุปสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติเพิ่มเติม

 การพัฒนาทักษะการโค้ชชิ่งเพิ่มเติม
      กิจกรรม : การใช้ชุดคำถามทรงพลัง
      Pole playing : ดำเนินการโค้ชชิ่งซึ่งกันและกัน
       กิจกรรม : เทคนิคการรับฟังอย่างตั้งใจ
      กิจกรรม : เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย
      Pole playing : ดำเนินการโค้ชชิ่งซึ่งกันและกัน

หลักของการเป็นโค้ชที่ดี
      หลุมพรางทางความคิดเชิงลบของโค้ช
      การพัฒนาเทคนิคการเป็นโค้ชของตัวเอง
      บทบาทผู้นำ....ในฐานะโค้ช
     กรณีศึกษา : ผู้นำในฐานะโค้ช

คุณสมบัติของโค้ชที่ดี
      ทัศนคติเชิงบวก
      ความเชื่อมั่นในกระบวนการ
      ภาวะความเป็นผู้นำที่ดี
      คุณธรรมและจริยธรรมในอาชีพ
      ความฉลาดทางอารมณ์
      พัฒนาตัวเองตลอดเวลา

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
      การกำหนดเป้าหมาย (Goal setting )
      ดำเนินการโค้ชชิ่งตามกระบวนการ
      สรุปผลลัพธ์ของการโค้ชชิ่ง 


Day III : การสร้างกระบวนการการโค้ชชิ่ง

การดำเนินการติดตามผลการโค้ชชิ่ง (Clinic)
      โค้ช (ผู้เรียน) สรุปผลการโค้ชชิ่ง
      วิทยากร (Master Coach) ให้คำแนะนำเพิ่มเติม
      แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      Workshop : สรุปสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติเพิ่มเติม

การสร้างกระบวนการการโค้ชชิ่งตาม Model
      TGROW Model
      GROW Model
      ARROW Model
      MOTA Model
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชชิ่งตาม Model

กระบวนการโค้ชชิ่งอย่างมีรูปแบบของตัวเอง
      การเกริ่นนำ
      การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
      การเข้าสู่เนื้อหาการโค้ช
      การสรุปผลลัพธ์
      Workshop : ออกแบบโปรแกรมการโค้ชของตัวเอง
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชชิ่งตามโปรแกรม

เทคนิคการกำหนดเป้าหมายร่วมกับโค้ชชี่ (Coach Setting)
      เป้าหมาย SMART Model
      เป้าหมายตามแนวคิดของโค้ชชี่
      เป้าหมายเฉพาะเจาะจง
      Workshop : ดำเนินการกำหนดเป้าหมาย

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
      เทคนิคกำหนดเป้าหมาย
      กระบวนการโค้ชชิ่งตาม Model
      สรุปผลลัพธ์ของการโค้ชชิ่ง


Day IV : การพัฒนาตัวเองเป็นโค้ชผู้บริหาร (Executive Coach)
การดำเนินการติดตามผลการโค้ชชิ่ง (Clinic)

      โค้ช (ผู้เรียน) สรุปผลการโค้ชชิ่ง
      วิทยากร (Master Coach) ให้คำแนะนำเพิ่มเติม
      แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      Workshop : สรุปสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติเพิ่มเติม

การพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคสำหรับโค้ชด้วยตัวเอง
      การโค้ชผ่านคำสำคัญ (Key words)
      การใช้รูปภาพ (Picture) ดำเนินการโค้ช
      การโค้ชผ่านเรื่องเล่า/หนังสือ น่าสนใจ
      การโค้ชโดยใช้ประเด็นของโค้ชชี่
      Workshop : การใช้เครื่องมือดำเนินการโค้ช
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชตาม Style ตัวเอง

การสรุปประเด็นสำคัญของการโค้ช (To Be Executive Coach)
      หลักการและมาตรฐานการเป็นโค้ชที่ดี
      บทบาทของการเป็นโค้ชที่ถูกต้อง
      ทักษะที่สำคัญของการโค้ช
      กระบวนการโค้ชที่เหมาะสมกับเหตุการณ์
      เทคนิคและเครื่องมือที่เป็น Style ตัวเอง
      Workshop : สร้างรูปแบบการโค้ชของตัวเอง

กำหนดโครงการสร้างโค้ชในองค์กร (Coach The Coaches)
      โปรแกรมที่เลือกใช้พัฒนา
      แนวทางของการพัฒนา
      กำหนดโครงการในการดำเนินการ
      สรุปแนวความคิดร่วมกัน

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
      การดำเนินการการโค้ชชิ่ง (EC)
      การสร้างโค้ชในองค์กร (Coach The Coaches)
      การสรุปผลลัพธ์ของการโครงการ


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : วิทยากรการเป็นโค้ชโค้ชผู้บริหาร

แสดงความคิดเห็น