คอร์สฝึกอบรม ขั้นตอนสู่การเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพ

(Steps to be effective Coach) หลักสูตร Advance Plus 4 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Coaching / ขั้นตอนสู่การเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเรียนรู้เส้นทางสู่การเป็นโค้ชด้วยตัวเอง ผ่านกระบวนการ Coach the Coaches ไม่ใช่ Training the Coaches สามารถทำให้ผู้เรียนสร้างรูปแบบและเทคนิคการเป็นโค้ชของตัวเองได้อย่างมั่นใจ โดยการเลือกแนวทางที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสมอย่างเป็นขั้นตอน (Step by Step) จนเกิดความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่ง และสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนขึ้น
 การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นโค้ชตามโปรแกรมนี้ วิทยากรต้องทำหน้าที่เป็นโค้ชโดยใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงโดย
         อยากเป็นโค้ชมากขึ้น
         มีแนวทางการสอนแนะ (Coaching) ของตัวเอง
         เกิดความกระตือรือร้นที่จะไปโค้ชชิ่งทีมงาน
และพิสูจน์ให้ผู้เรียนเห็นว่าผู้เรียนสามารถเป็นโค้ชได้ โดยการถูกโค้ชชิ่งจากวิทยากร...ในฐานะโค้ช (Coach the Coaches) ซึ่งผู้เรียนจะได้สิ่งที่เรียนรู้ดังนี้
         หลักการของการเป็นโค้ช
         เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงในฐานะโค้ช
         กระบวนการที่ใช้ในการโค้ชชิ่งตั้งแต่เริ่มต้นจนได้เป้าหมายของตัวเอง
         อุปสรรค (หลุมพรางทางความคิด) ที่เกิดขึ้นระหว่างการโค้ชชิ่ง
         ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อถูกใช้คำถามให้คิดและตอบคำถาม
         การประยุกต์ใช้แนวทางการโค้ชชิ่งให้เหมาะสมกับตัวเอง
 ในการสอนแนะ (Coaching) ที่ประสบความสำเร็จ โค้ชต้องปฏิบัติกับโค้ชชี่ด้วย 3 เรื่องหลัก ดังนี้
        1.ความช่วยเหลือ (ความรู้ด้านเทคนิค) เพื่อให้โค้ชชี่มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและเลือกตัดสินใจด้วยตัวเอง
        2.แรงสนับสนุน (กำลังใจ) ให้โค้ชชี่สามารถก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไปให้ได้
        3. กระตุ้นและจูงใจให้โค้ชชี่เห็นถึง ความท้าทาย คือการมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับหากทำได้สำเร็จ

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้บริหาร / ผู้จัดการ เห็นประโยชน์ของการเป็นโค้ชภายในองค์กรและพัฒนาทักษะการสอนแนะ (Coaching) ตาม Style ของตัวเองขึ้นมาแล้วนำไปดำเนินการกับทีมงาน
 เพื่อทำให้ผู้บริหาร / ผู้จัดการได้เรียนรู้เทคนิคการสอนแนะ (Coaching) อย่างเป็นขั้นตอนโดยละเอียดจากกรณีศึกษาต่างๆ ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง และสามารถนำไปลองปฏิบัติได้ทันทีหลังจากการฝึกอบรมเสร็จ รวมทั้งยังมีการทบทวนร่วมกับวิทยากรอีก หลังจากได้ทดลองไปดำเนินการกับโค้ชชี่ของตัวเองแล้ว ทำให้มีการปรับปรุงจนเกิดความชำนาญขึ้น
 เพื่อทำให้เกิดบรรยากาศการสอนแนะ (Coaching) เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างทั่วถึงในระยะเวลาที่กำหนด จึงทำให้เห็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับโค้ชชี่และโค้ชอย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดกระแสการพัฒนาทีมงานด้วยวิธีการสอนแนะมากขึ้นในองค์กร
 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างหัวหน้าและลูกน้องที่ดี สามารถสร้างทีมงานให้มีความแข็งแกร่งขึ้น และใช้ทรัพยากรขององค์กรได้ย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น นำมาซึ่งความเจริญเติบโตและความมั่นคงของบุคลากรทุกระดับในองค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นโค้ชที่ดี ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบไปด้วย 
DAY I : หลักพื้นฐานของการเป็นโค้ช

หลักการและมาตรฐานเกี่ยวกับโค้ช
      นิยาม ความหมายของโค้ช
      แนวความคิดเกี่ยวกับโค้ช
      หลักการที่สำคัญของโค้ช
      มาตรฐาน / จรรยาบรรณของโค้ช
      กิจกรรมร่วม : สรุปคำ (keywords) แทนคำว่าโค้ช

บทบาทสำคัญของโค้ช
      บทบาทของการสอนแบบต่างๆ
      ความเหมือนและความแตกต่างของแต่ละบทบาท
      แนวความคิดเกี่ยวกับ TAPS Model
      เทคนิคการสอนงาน (Coaching on Job)
      Workshop : เทคนิคการสอน style ตัวเอง

ทักษะที่สำคัญของโค้ช
      การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Questions)
      การรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
      เทคนิคการใช้ข้อมูลป้อนกลับ (Positive Feedback)
      การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ (Communication 2 Connection)
      การกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (Goal seting)

กระบวนการการโค้ชชิ่ง ( Coaching ) อย่างมีรูปแบบ
      หัวใจสำคัญของการโค้ชชิ่ง
      ขั้นตอนการดำเนินการโค้ชชิ่ง
      เทคนิคการโค้ชชิ่งเบื้องต้น
      Workshop : การเตรียมตัวเพื่อเป็นโค้ช
      Pole playing : ดำเนินการโค้ชชิ่งซึ่งกันและกัน

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
      กำหนดโค้ชชี่และหัวข้อที่จะดำเนินการโค้ชชิ่ง
      สรุปผลลัพธ์ของการโค้ชชี่ง 


DAY II : การพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี

การดำเนินการติดตามผลการโค้ชชิ่ง (Clinic)
      โค้ช (ผู้เรียน) สรุปผลการโค้ชชิ่ง
      วิทยากร (Master Coach) ให้คำแนะนำเพิ่มเติม
       แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      Workshop : สรุปสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติเพิ่มเติม

 การพัฒนาทักษะการโค้ชชิ่งเพิ่มเติม
      กิจกรรม : การใช้ชุดคำถามทรงพลัง
      Pole playing : ดำเนินการโค้ชชิ่งซึ่งกันและกัน
       กิจกรรม : เทคนิคการรับฟังอย่างตั้งใจ
      กิจกรรม : เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย
      Pole playing : ดำเนินการโค้ชชิ่งซึ่งกันและกัน

หลักของการเป็นโค้ชที่ดี
      หลุมพรางทางความคิดเชิงลบของโค้ช
      การพัฒนาเทคนิคการเป็นโค้ชของตัวเอง
      บทบาทผู้นำ....ในฐานะโค้ช
     กรณีศึกษา : ผู้นำในฐานะโค้ช

คุณสมบัติของโค้ชที่ดี
      ทัศนคติเชิงบวก
      ความเชื่อมั่นในกระบวนการ
      ภาวะความเป็นผู้นำที่ดี
      คุณธรรมและจริยธรรมในอาชีพ
      ความฉลาดทางอารมณ์
      พัฒนาตัวเองตลอดเวลา

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
      การกำหนดเป้าหมาย (Goal setting )
      ดำเนินการโค้ชชิ่งตามกระบวนการ
      สรุปผลลัพธ์ของการโค้ชชิ่ง 


Day III : การสร้างกระบวนการการโค้ชชิ่ง

การดำเนินการติดตามผลการโค้ชชิ่ง (Clinic)
      โค้ช (ผู้เรียน) สรุปผลการโค้ชชิ่ง
      วิทยากร (Master Coach) ให้คำแนะนำเพิ่มเติม
      แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      Workshop : สรุปสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติเพิ่มเติม

การสร้างกระบวนการการโค้ชชิ่งตาม Model
      TGROW Model
      GROW Model
      ARROW Model
      MOTA Model
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชชิ่งตาม Model

กระบวนการโค้ชชิ่งอย่างมีรูปแบบของตัวเอง
      การเกริ่นนำ
      การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
      การเข้าสู่เนื้อหาการโค้ช
      การสรุปผลลัพธ์
      Workshop : ออกแบบโปรแกรมการโค้ชของตัวเอง
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชชิ่งตามโปรแกรม

เทคนิคการกำหนดเป้าหมายร่วมกับโค้ชชี่ (Coach Setting)
      เป้าหมาย SMART Model
      เป้าหมายตามแนวคิดของโค้ชชี่
      เป้าหมายเฉพาะเจาะจง
      Workshop : ดำเนินการกำหนดเป้าหมาย

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
      เทคนิคกำหนดเป้าหมาย
      กระบวนการโค้ชชิ่งตาม Model
      สรุปผลลัพธ์ของการโค้ชชิ่ง


Day IV : การพัฒนาตัวเองเป็นโค้ชผู้บริหาร (Executive Coach)
การดำเนินการติดตามผลการโค้ชชิ่ง (Clinic)

      โค้ช (ผู้เรียน) สรุปผลการโค้ชชิ่ง
      วิทยากร (Master Coach) ให้คำแนะนำเพิ่มเติม
      แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      Workshop : สรุปสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติเพิ่มเติม

การพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคสำหรับโค้ชด้วยตัวเอง
      การโค้ชผ่านคำสำคัญ (Key words)
      การใช้รูปภาพ (Picture) ดำเนินการโค้ช
      การโค้ชผ่านเรื่องเล่า/หนังสือ น่าสนใจ
      การโค้ชโดยใช้ประเด็นของโค้ชชี่
      Workshop : การใช้เครื่องมือดำเนินการโค้ช
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชตาม Style ตัวเอง

การสรุปประเด็นสำคัญของการโค้ช (To Be Executive Coach)
      หลักการและมาตรฐานการเป็นโค้ชที่ดี
      บทบาทของการเป็นโค้ชที่ถูกต้อง
      ทักษะที่สำคัญของการโค้ช
      กระบวนการโค้ชที่เหมาะสมกับเหตุการณ์
      เทคนิคและเครื่องมือที่เป็น Style ตัวเอง
      Workshop : สร้างรูปแบบการโค้ชของตัวเอง

กำหนดโครงการสร้างโค้ชในองค์กร (Coach The Coaches)
      โปรแกรมที่เลือกใช้พัฒนา
      แนวทางของการพัฒนา
      กำหนดโครงการในการดำเนินการ
      สรุปแนวความคิดร่วมกัน

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
      การดำเนินการการโค้ชชิ่ง (EC)
      การสร้างโค้ชในองค์กร (Coach The Coaches)
      การสรุปผลลัพธ์ของการโครงการ


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตรขั้นตอนสู่การเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตร 4 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching ในวันแรกหลักสูตรนี้จะพูดถึงหลักพื้นฐานของการเป็นโค้ช ในวันที่สองจะพูดถึงการพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี วันต่อมาการสร้างกระบวนการการโค้ชชิ่ง และวันที่สี่ วันสุดท้ายจะเรียนรู้เรื่องการพัฒนาตัวเองเป็นโค้ชผู้บริหาร (Executive Coach) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : วิทยากรการเป็นโค้ชโค้ชผู้บริหาร

แสดงความคิดเห็น