หลักสูตรฝึกอบรม ขั้นตอนสู่การเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 4 วัน
(Steps to be effective Coach)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การโค้ชงาน (Coaching) / หลักสูตรฝึกอบรม ขั้นตอนสู่การเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพ (Steps to be effective Coach)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้เส้นทางสู่การเป็นโค้ชด้วยตัวเอง ผ่านกระบวนการ Coach the Coaches ไม่ใช่ Training the Coaches สามารถทำให้ผู้เรียนสร้างรูปแบบและเทคนิคการเป็นโค้ชของตัวเองได้อย่างมั่นใจ โดยการเลือกแนวทางที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสมอย่างเป็นขั้นตอน (Step by Step) จนเกิดความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่ง และสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนขึ้น
การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นโค้ชตามโปรแกรมนี้ วิทยากรต้องทำหน้าที่เป็นโค้ชโดยใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงโดย
      อยากเป็นโค้ชมากขึ้น
      มีแนวทางการสอนแนะ (Coaching) ของตัวเอง
      เกิดความกระตือรือร้นที่จะไปโค้ชชิ่งทีมงาน
และพิสูจน์ให้ผู้เรียนเห็นว่าผู้เรียนสามารถเป็นโค้ชได้ โดยการถูกโค้ชชิ่งจากวิทยากร ในฐานะโค้ช (Coach the Coaches) ซึ่งผู้เรียนจะได้สิ่งที่เรียนรู้ดังนี้
      หลักการของการเป็นโค้ช
      เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงในฐานะโค้ช
      กระบวนการที่ใช้ในการโค้ชชิ่งตั้งแต่เริ่มต้นจนได้เป้าหมายของตัวเอง
      อุปสรรค (หลุมพรางทางความคิด) ที่เกิดขึ้นระหว่างการโค้ชชิ่ง
      ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อถูกใช้คำถามให้คิดและตอบคำถาม
      การประยุกต์ใช้แนวทางการโค้ชชิ่งให้เหมาะสมกับตัวเอง
ในการสอนแนะ (Coaching) ที่ประสบความสำเร็จ โค้ชต้องปฏิบัติกับโค้ชชี่ด้วย 3 เรื่องหลัก ดังนี้
      1.ความช่วยเหลือ (ความรู้ด้านเทคนิค) เพื่อให้โค้ชชี่มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และเลือกตัดสินใจด้วยตัวเอง
      2.แรงสนับสนุน (กำลังใจ) ให้โค้ชชี่สามารถก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไปให้ได้
      3. กระตุ้นและจูงใจให้โค้ชชี่เห็นถึง ความท้าทาย คือการมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับหากทำได้สำเร็จ

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้บริหาร / ผู้จัดการ เห็นประโยชน์ของการเป็นโค้ชภายในองค์กรและพัฒนาทักษะการสอนแนะ (Coaching) ตาม Style ของตัวเองขึ้นมาแล้วนำไปดำเนินการกับทีมงาน
เพื่อทำให้ผู้บริหาร / ผู้จัดการได้เรียนรู้เทคนิคการสอนแนะ (Coaching) อย่างเป็นขั้นตอนโดยละเอียดจากกรณีศึกษาต่างๆ ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงและสามารถนำไปลองปฏิบัติได้ทันทีหลังจากการฝึกอบรมเสร็จ รวมทั้งยังมีการทบทวนร่วมกับวิทยากรอีก หลังจากได้ทดลองไปดำเนินการกับโค้ชชี่ของตัวเองแล้ว ทำให้มีการปรับปรุงจนเกิดความชำนาญขึ้น
เพื่อทำให้เกิดบรรยากาศการสอนแนะ (Coaching) เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างทั่วถึงในระยะเวลาที่กำหนด จึงทำให้เห็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับโค้ชชี่ และโค้ชอย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดกระแส การพัฒนาทีมงานด้วยวิธีการสอนแนะมากขึ้นในองค์กร
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างหัวหน้าและลูกน้องที่ดี สามารถสร้างทีมงานให้มีความแข็งแกร่งขึ้น และใช้ทรัพยากรขององค์กรได้ย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น นำมาซึ่งความเจริญเติบโตและความมั่นคงของบุคลากรทุกระดับในองค์กร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นโค้ชที่ดี ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบไปด้วย 
DAY I : หลักพื้นฐานของการเป็นโค้ช

หลักการและมาตรฐานเกี่ยวกับโค้ช
      นิยาม ความหมายของโค้ช
      แนวความคิดเกี่ยวกับโค้ช
      หลักการที่สำคัญของโค้ช
      มาตรฐาน / จรรยาบรรณของโค้ช
      กิจกรรมร่วม : สรุปคำ (keywords) แทนคำว่าโค้ช

บทบาทสำคัญของโค้ช
      บทบาทของการสอนแบบต่างๆ
      ความเหมือนและความแตกต่างของแต่ละบทบาท
      แนวความคิดเกี่ยวกับ TAPS Model
      เทคนิคการสอนงาน (Coaching on Job)
      Workshop : เทคนิคการสอน style ตัวเอง

ทักษะที่สำคัญของโค้ช
      การใช้คำถามทรงพลัง ( Powerful Questions)
      การรับฟังเชิงรุก ( Active Listening)v
      เทคนิคการใช้ข้อมูลป้อนกลับ ( Positive Feedback)
      การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ ( Communication 2 Connection)
      การกำหนดเป้าหมายคุณภาพ ( Goal seting)

กระบวนการการโค้ชชิ่ง ( Coaching ) อย่างมีรูปแบบ
      หัวใจสำคัญของการโค้ชชิ่ง
      ขั้นตอนการดำเนินการโค้ชชิ่ง
      เทคนิคการโค้ชชิ่งเบื้องต้น
      Workshop : การเตรียมตัวเพื่อเป็นโค้ช
      Pole playing : ดำเนินการโค้ชชิ่งซึ่งกันและกัน

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
      กำหนดโค้ชชี่และหัวข้อที่จะดำเนินการโค้ชชิ่ง
      สรุปผลลัพธ์ของการโค้ชชี่ง 


DAY II : การพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี

การดำเนินการติดตามผลการโค้ชชิ่ง (Clinic)
      โค้ช (ผู้เรียน)สรุปผลการโค้ชชิ่ง
      วิทยากร (Master Coach) ให้คำแนะนำเพิ่มเติม
      แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      Workshop : สรุปสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติเพิ่มเติม

การพัฒนาทักษะการโค้ชชิ่งเพิ่มเติม
      กิจกรรม : การใช้ชุดคำถามทรงพลัง
      Pole playing : ดำเนินการโค้ชชิ่งซึ่งกันและกัน
      กิจกรรม : เทคนิคการรับฟังอย่างตั้งใจ
      กิจกรรม : เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย
      Pole playing : ดำเนินการโค้ชชิ่งซึ่งกันและกัน

หลักของการเป็นโค้ชที่ดี
      หลุมพรางทางความคิดเชิงลบของโค้ช
      การพัฒนาเทคนิคการเป็นโค้ชของตัวเอง
      บทบาทผู้นำ....ในฐานะโค้ช
      กรณีศึกษา : ผู้นำในฐานะโค้ช

คุณสมบัติของโค้ชที่ดี
      ทัศนคติเชิงบวก
      ความเชื่อมั่นในกระบวนการ
      ภาวะความเป็นผู้นำที่ดี
      คุณธรรมและจริยธรรมในอาชีพ
      ความฉลาดทางอารมณ์
      พัฒนาตัวเองตลอดเวลา

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
      การกำหนดเป้าหมาย (Goal setting )
      ดำเนินการโค้ชชิ่งตามกระบวนการ
      สรุปผลลัพธ์ของการโค้ชชิ่ง 


Day III : การสร้างกระบวนการการโค้ชชิ่ง

การดำเนินการติดตามผลการโค้ชชิ่ง (Clinic)
      โค้ช (ผู้เรียน) สรุปผลการโค้ชชิ่ง
      วิทยากร (Master Coach) ให้คำแนะนำเพิ่มเติม
      แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      Workshop : สรุปสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติเพิ่มเติม

การสร้างกระบวนการการโค้ชชิ่งตาม Model
      TGROW Model
      GROW Model
      ARROW Model
      MOTA Model
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชชิ่งตาม Model

กระบวนการโค้ชชิ่งอย่างมีรูปแบบของตัวเอง
      การเกริ่นนำ
      การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
      การเข้าสู่เนื้อหาการโค้ช
      การสรุปผลลัพธ์
      Workshop : ออกแบบโปรแกรมการโค้ชของตัวเอง
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชชิ่งตามโปรแกรม

เทคนิคการกำหนดเป้าหมายร่วมกับโค้ชชี่ (Coach Setting)
      เป้าหมาย SMART Model
      เป้าหมายตามแนวคิดของโค้ชชี่
      เป้าหมายเฉพาะเจาะจง
      Workshop : ดำเนินการกำหนดเป้าหมาย

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
      เทคนิคกำหนดเป้าหมาย
      กระบวนการโค้ชชิ่งตาม Model
      สรุปผลลัพธ์ของการโค้ชชิ่ง


Day IV : การพัฒนาตัวเองเป็นโค้ชผู้บริหาร (Executive Coach)
การดำเนินการติดตามผลการโค้ชชิ่ง (Clinic)

      โค้ช (ผู้เรียน) สรุปผลการโค้ชชิ่ง
      วิทยากร (Master Coach) ให้คำแนะนำเพิ่มเติม
      แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      Workshop : สรุปสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติเพิ่มเติม

การพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคสำหรับโค้ชด้วยตัวเอง
      การโค้ชผ่านคำสำคัญ (Key words)
      การใช้รูปภาพ (Picture) ดำเนินการโค้ช
      การโค้ชผ่านเรื่องเล่า/หนังสือ น่าสนใจ
      การโค้ชโดยใช้ประเด็นของโค้ชชี่
      Workshop : การใช้เครื่องมือดำเนินการโค้ช
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชตาม Style ตัวเอง

การสรุปประเด็นสำคัญของการโค้ช (To Be Executive Coach)
      หลักการและมาตรฐานการเป็นโค้ชที่ดี
      บทบาทของการเป็นโค้ชที่ถูกต้อง
      ทักษะที่สำคัญของการโค้ช
      กระบวนการโค้ชที่เหมาะสมกับเหตุการณ์
      เทคนิคและเครื่องมือที่เป็น Style ตัวเอง
      Workshop : สร้างรูปแบบการโค้ชของตัวเอง

กำหนดโครงการสร้างโค้ชในองค์กร (Coach The Coaches)
      โปรแกรมที่เลือกใช้พัฒนา
      แนวทางของการพัฒนา
      กำหนดโครงการในการดำเนินการ
      สรุปแนวความคิดร่วมกัน

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
      การดำเนินการการโค้ชชิ่ง (EC)
      การสร้างโค้ชในองค์กร (Coach The Coaches)
      การสรุปผลลัพธ์ของการโครงการ


แนวทางและรูปแบบการฝึกอบรมที่ใช้ใน Class
การสร้างการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
      ผู้ใหญ่เรียนรู้ในสิ่งที่อยากเรียน
      ผู้ใหญ่เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตัวเอง
      ผู้ใหญ่จะเลือกเรียนรู้ในสิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที
      ผู้ใหญ่สร้างกระบวนการของตัวเองผ่านการเรียนรู้

“การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ไม่ใช่การรับรู้เฉพาะเนื้อหา แต่ต้องประยุกต์ใช้ได้จริง”

การผสมผสานการระหว่าง Training Coaching และ Consulting
      Training ให้หลักการ ความรู้ และวิธีการที่เหมาะสม
      Coaching กระตุ้นแนวความคิด และศักยภาพของผู้เรียน
      Consulting การให้คำปรึกษา แนะนำให้คิด และตอบข้อซักถาม

“มุ่งเน้นการ Coaching the Coaches ไม่ใช่ Training the Coaches”

การสร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสมและปฏิบัติจริง
      Workshop: กำหนดหัวข้อที่จะนำไปปฏิบัติด้วยตัวเอง
      Role Playing: การแสดงบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่างๆ
      กรณีศึกษา : วิเคราะห์สถานการณ์แล้วประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง
      Show & Share: การนำเสนอแนวความคิดจากการสรุปเนื้อหา
      Q & A: การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน


การสร้างบรรยากาศและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
      การบรรยายที่หลักการแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดวิธีการเอง
      การเชื่อมโยงเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นกระบวนการชัดเจน
      การยกตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงของผู้เรียน
      การให้ผู้เรียนเขียนบทพูดของตัวเอง ด้วยตัวเอง
      การจูงใจให้ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริงและฝึกฝนจนเป็นธรรมชาติ


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
ผู้จัดการ
หัวหน้างาน

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ