หลักสูตรฝึกอบรม ข้อกำหนดระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 - หลักสูตร 1 วัน
(ISO 9001:2015 requirements)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ข้อกำหนดระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 requirements)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
 ISO9001:2015 ระบบการจัดการด้านคุณภาพ กับ ความต้องการของลูกค้า
เทคนิคการจดจำข้อกำหนดระบบการจัดการด้านคุณภาพ
ความสำคัญของข้อกำหนดต่อระบบการจัดการคุณภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อกำหนด ISO9001:2015 กับ วงจร PDCA

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านคุณภาพ
สามารถ นำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินการในองค์กร
สามารถจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น และเอกสารที่ควรจะมี เพื่อเตรียมสำหรับรับการตรวจติดตาม
มีความเข้าใจข้อกำหนดระบบการจัดการด้านคุณภาพ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ISO 9001:2015 กับความต้องการของลูกค้า
7 หลักการ ของระบบการจัดการด้านคุณภาพ (7 Principles)
     • การให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer focus)
     • ความเป็นผู้นำ (Leadership)
     • การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Engagement of people)
     • หลักการเชิงกระบวนการ (Process approach)
     • การปรับปรุง (improvement
     • การตัดสินใจด้วยข้อเท็จจริง (Evidence-based decision making)
     • การบริหารความสัมพันธ์ (Relationship management)
ความสัมพันธ์ของวงจร PDCA กับข้อกำหนดระบบการจัดการคุณภาพ
แนวความคิดเชิงความเสี่ยง (Risk-based thinking)
ข้อกำหนด ข้อที่ 1 ขอบเขต (Scope) , 2 มาตรฐานอ้างอิง (Normative references) และ 3 นิยามศัพท์ (Terms and definitions)
ข้อกำหนดที่ 4 บริบทขององค์กร (Context of the organization)
    การพิจารณาปัจจัยภายใน ภายนอกซึ่งเกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายและทิศทางของกลยุทธขององค์กร รวมทั้งที่มีผลต่อการบรรลุผลที่คาดหวังของระบบการจัดการคุณภาพ
     • SWOT
     • Interested Parties
     • Scope
     • Process Approach
    Workshop สำหรับข้อกำหนดที่ 4
ข้อกำหนดที่ 5 ความเป็นผู้นำ (Leadership and commitment)
     • ความเป็นผู้นำ และความมุ่งมั่นต่อระบบการจัดการคุณภาพ
     • นโยบายคุณภาพ (Policy) ต้องกำหนด นำไปใช้ รักษา และมีการสื่อสารนโยบายคุณภาพ
     • บทบาท หน้าที่และอำนาจ (Organizational roles, responsibilities and authorities) การมอบหมายหน้าที่และอำนาจตำแหน่งต่างๆ รวมถึงมีการสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจในองค์กร
    Workshop สำหรับข้อกำหนดที่ 5
ข้อกำหนดที่ 6 การวางแผน (Plaining)
     • การระบุความเสี่ยงและโอกาส (Actions to address risks and opportunities)
     • วัตถุประสงค์คุณภาพและแผนบรรลุวัตถุประสงค์ (KPI)
     • การวางแผนการเปลี่ยนแปลง (Planning of changes)
    Workshop สำหรับข้อกำหนดที่ 6
ข้อกำหนดที่ 7 การสนับสนุน (Support)
     • ทรัพยากรที่จำเป็นต่อการจัดทำ นำไปปฏิบัติ รักษาไว้ และปรับปรุงระบบการจัดการคุณภาพ
     • การจัดสรรบุคลากรที่จำเป็นต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติในระบบการจัดการคุณภาพ รวมทั้งดำเนินการและควบคุม
     • การจัดสรรบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินการในกระบวนการ โครงสร้างพื้นฐานได้แก่ อาคารและระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือ เครื่องจกร ทั้ง Hardware และ Software ระบบขนส่ง ระบบเอกสาร ข้อมูล และเทคโนโลยีการสื่อสาร
     • จัดสรรและรักษาสภาพแวดล้อมที่จำเป็นต่อการดำเนินการในกระบวนการ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ได้แก่ ด้านสังคม เช่นการไม่เลือกปฏิบัติ ความสงบ การปรองดอง ด้านจิตวิทยา เช่น ความผ่อนคลาย การป้องกันการเหนื่อยล้า ด้านสภาพทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ ความร้อนความชื้น แสง การระบายอากาศ ความสะอาด และเสียง
     • ทรัพยากรในการเฝ้าตรวจและการวัด (Monitoring and measuring resources) การสอบกลับเชิงการวัด (Measurement traceability) เครื่องมือวัดต้องได้รับการสอบเทียบ(Calibrated) หรือ ทวนสอบ (verified) หรือทั้งสองอย่าง ต้องได้รับการบ่งชี้ ต้องได้รับการป้องกันการปรับแต่ง
     • องค์ความรู้ขององค์กร (Organizational knowledge) การพิจารณาองค์ความรู้ (Knowledge) ที่จำเป็นต่อการดำเนินการ ต้องรักษาองค์ความรู้และจัดทำตามที่จำเป็น หากมีแนวโน้มหรือจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงแปลงองค์กร ต้องพิจารณาองค์ความรู้ที่มีอยู่ และพิจารณาวิธีการได้มา และเข้าถึงองค์ความรู้ที่จำเป็นเพิ่มเติม ตลอดจนต้องปรับให้ทันสมัย
     • ความสามารถ (Competence) ความสามารถที่จำเป็นของบุคลากร
     • ความตระหนัก (Awareness) มั่นใจว่าบุคลากร ต้องตระหนักถึง นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วม
     • การสื่อสาร (Communication) พิจารณาให้มีการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพ
     • เอกสารข้อมูล (Documented information) พิจารณาความจำเป็นของเอกสาร การจัดทำและปรับให้ทันสมัย การควบคุมเอกสารข้อมูล
    Workshop สำหรับข้อกำหนดที่ 7
ข้อกำหนดที่ 8 การดำเนินการ (Operation)
     • การวางแผนการดำเนินการ และการควบคุม
     • ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และบริการ (requirements for products and services) การสื่อสารกับลูกค้า การรับความต้องการ สัญญา หรือคำสั่งซื้อ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง การรับรู้ความเห็นของลูกค้า การดูแลทรัพย์สินของลูกค้า ข้อกำหนดเฉพาะกรณีฉุกเฉิน
     • การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (Design and development of product and services)
        - การวางแผนการออกแบบ (Design and development planning)
        - ข้อมูลสำหรับการออกแบบ และการพัฒนา (Design and development inputs)
        - การควบคุมการออกแบบ และการพัฒนา (Design and development control)
        - ผลของการออกแบบและพัฒนา (Design and development outputs)
        - การเปลี่ยนแปลงการออกแบบและพัฒนา (Design and development changes)
     • การควบคุมกระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการจากภายนอก (Control of externally provided processes , products and services)
     • การผลิตและบริการ (Production and service provision)
        - การควบคุมการผลิต และการบริการ
        - การบ่งชี้และการสอบกลับ
        - ทรัพย์สินของลูกค้าและผู้จัดการภายนอก
        - การรักษาสภาพ (Preservation)
        - กิจกรรมหลังการส่งมอบ (Post-delivery activities)
        - การควบคุมการเปลี่ยนแปลง
     • การยอมรับผลิตภัณฑ์ และบริการ (Release of products and services)
     • การควบคุมผลที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (Control of nonconforming outputs)
    Workshop สำหรับข้อกำหนดที่ 8
ข้อกำหนดที่ 9 การประเมินความสามารถ (Performance evaluation)
     • การเฝ้าตรวจ การวัด วิเคราะห์และประเมินผล (Monitoring, measurement, analysis and evaluation)
        - ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction)
        - การวิเคราะห์ และประเมินผล (Analysis and evaluation)
     • การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit)
     • การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management review)
        - ข้อมูลสำหรับการทบทวน (Management review inputs)
        - ผลการทบทวน (Management review outputs)
    Workshop สำหรับข้อกำหนดที่ 9
ข้อกำหนดที่ 10 การปรับปรุง (Improvement)
     • ความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และการแก้ไข (Nonconformity and correction action)
     • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual improvement)
    Workshop สำหรับข้อกำหนดที่ 10
Documented เอกสารที่ต้องจัดทำ และ จัดเก็บ สำหรับระบบการจัดการคุณภาพ
Q&A

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
จะเน้นให้ผู้เข้าร่วม เข้าใจข้อกำหนด การจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับแต่ละข้อกำหนด โดยเน้นที่การปฏิบัติ ในระหว่างการอบรมจะมีการสร้างความสนุกสนานระหว่างฝึกอบรม โดยใช้เกมส์ หรือ คำถาม ให้ทุกท่านมีส่วนร่วม สร้างความเป็นกันเอง และความกระตือรือร้น ระหว่างฝึกอบรม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม