หลักสูตรฝึกอบรม ข้อกำหนดใหม่ TLS 8001:2020 และการนำไปปฏิบัติ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ข้อกำหนดใหม่ TLS 8001:2020 และการนำไปปฏิบัติ

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
กระทรวงแรงงานได้ประกาศใช้มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๔๖ หรือ Thai Labour Standard: TLS 8001-2003 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2546 และได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันได้กำหนดเป็นมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ ข้อกำหนดความรับผิดชอบทางสังคม ด้านแรงงานของธุรกิจ เพื่อพัฒนาสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการแรงงานที่ดี เทียบได้กับ มาตรฐานแรงงานสากล สถานประกอบกิจการทุกประเภท ทุกขนาด สามารถมาตรฐานแรงงานไทย ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในสถานประกอบกิจการของตนได้โดยสมัครใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานที่ดี ให้สามารถเข้าร่วมเวทีการค้าระดับสากลได้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ และการบริหารจัดการแรงงาน ที่มีมาตรฐานจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมความเข้าใจ ข้อกำหนดใหม่ TLS 8001:2020
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้งานให้เป็นไปตามข้อกำหนดใหม่ TLS 8001:2020
3. เพื่อนำเทคนิคการติดตามและการพัฒนาปรับใช้ให้กับองค์กร และการมีส่วนร่วมของนายจ้างและลูกจ้าง


รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
1. ทำไมองค์กรจึงต้องจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย
2. ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย
3. เอกสารอ้างอิง พระราชบัญญัติ หลักปฏิบัติ และมาตรฐานการจัดการระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง
4. ความแตกต่างของ มรท. 8001: 2563 กับฉบับก่อนหน้า
      อบรม สัมมนา Workshop 1: ทำไมต้องมีข้อกำหนดข้อกำหนด มรท. 8001: 2563
5. ข้อกำหนดต่าง ๆ ตามประกาศข้อกำหนด มรท. 8001: 2563
      อบรม สัมมนา ข้อ 4.1 ข้อกำหนดทั่วไป
      อบรม สัมมนา ข้อ 4.2 ระบบการจัดการ
      อบรม สัมมนา ข้อ 4.3 การใช้แรงงานบังคับ
      อบรม สัมมนา ข้อ 4.4 ค่าตอบแทนการทำงาน
      อบรม สัมมนา ข้อ 4.5 ชั่วโมงการทำงาน และเวลาพัก
      อบรม สัมมนา ข้อ 4.6 วันหยุดและวันลา
      อบรม สัมมนา ข้อ 4.7 การเลือกปฏิบัติ
      อบรม สัมมนา ข้อ 4.8 วินัยและการลงโทษ
      อบรม สัมมนา ข้อ 4.9 การล่วงเกินทางเพศ และการใช้ความรุนแรง
      อบรม สัมมนา ข้อ 4.10 การใช้แรงงานเด็ก
      อบรม สัมมนา ข้อ 4.11 การใช้แรงงานหญิง
      อบรม สัมมนา ข้อ 4.12 เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา ข้อ 4.13 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
      อบรม สัมมนา ข้อ 4.14 สวัสดิการแรงงาน
6.การจัดทำเอกสาร มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ และการนำไปปฏิบัติ
      อบรม สัมมนา Workshop 2 : กิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมทำความเข้าใจตามข้อกำหนด พร้อมนำเสนอ


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม