หลักสูตรฝึกอบรม ข้อกำหนด GHPs and HACCP Rev.5 - หลักสูตร 1 วัน

(GHPs & HACCP Rev.5 (Draft version) Requirement)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / ข้อกำหนด GHPs and HACCP Rev.5

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
  ข้อกำหนด GHPs & HACCP Rev.5 (Draft version) มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีบ้างเนื้อหาที่ปรับเปลี่ยนจาก Version 4 การผลิตอาหารเพื่อส่งต่อไปยังผู้บริโภคนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบที่เป็นมาตรฐานเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นจะต้องสะอาดปลอดภัย ก่อนจะส่งสินค้านั้นไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภค โดยยึดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตถึงความจำเป็นในการควบคุมในการผลิต เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหารได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์
1. สามารถนำความรู้ของระบบ ข้อกำหนด GHPs & HACCP Rev.5 (Draft version) ไปใช้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตอาหาร เพื่อสร้างความปลอดภัยให้หับผู้บริโภค
2. สามารถนำความรู้ของระบบตามข้อกำหนด GHPs & HACCP Rev.5 (Draft version)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับ ระบบ GMP/HACCP

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
อบรม สัมมนา CODEX GHP & HACCP
อบรม สัมมนา บทนำ GHP&HACCP
อบรม สัมมนา WHO 5 Keys to Safer Food
อบรม สัมมนา General Principles
อบรม สัมมนา GHPs HACCP rev.5 (คำศัพท์ใหม่)
อบรม สัมมนา Section 1 บทนำและการควบคุมอันตรายในอาหาร
อบรม สัมมนา Section 2 การผลิตขั้นต้น (Primary Production)
อบรม สัมมนา Section 3 สถานประกอบการ : การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์
อบรม สัมมนา Section 4 การฝึกอบรมและความสามารถ
อบรม สัมมนา Section 5 การบำรุงรักษาสถานประกอบการ การทำความสะอาด และการฆ่าเชื้อ และการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ
อบรม สัมมนา Section 6 สุขลักษณะส่วนบุคคล
อบรม สัมมนา Section 7 การควบคุมการปฏิบัติงาน
อบรม สัมมนา Section 8 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค
อบรม สัมมนา Section 9 การขนส่ง
อบรม สัมมนา HACCP คืออะไร?
อบรม สัมมนา Preliminary Step1
อบรม สัมมนา Preliminary Step2
อบรม สัมมนา Preliminary Step3
อบรม สัมมนา Preliminary Step4
อบรม สัมมนา Preliminary Step5

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง, Workshop ถาม-ตอบ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : GHPsมาตราฐานข้อกำหนด

แสดงความคิดเห็น