หลักสูตรฝึกอบรม ข้อกำหนด ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 และ การตรวจติดตามภายใน - หลักสูตร 1 วัน
(ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 Requirement and Internal audit)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ข้อกำหนด ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 และ การตรวจติดตามภายใน (ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 Requirement and Internal audit)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
     ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงทั่วโลก ดังนั้น การนำเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเป็นเงื่อนไขทางการค้าร่วมด้วย จึงอยู่ในสถานะที่ต้องนำมาแข่งขันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การนำมาตรฐาน ISO 14001 มาใช้จึงเป็นแนวทางการค้ารวมถึงการขยายตลาดการค้าใหม่ และสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกองค์กรตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
     นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการปรับตัวขององค์กรให้อยู่รอด และทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stake holder) ขององค์กรจะต้องได้รับการควบคุม ดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่ง ISO 45001เป็นระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยองค์กรต่างๆ ล้วนให้ความสำคัญกับการจัดทำระบบนี้เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจให้เกิดความปลอดภัยและส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อพนักงานและสังคม
     การตรวจติดตามคุณภาพภายใน เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการบริหารจัดการซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่า การดำเนินกิจกรรมขององค์กรมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการคุณภาพหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนมาตรฐานการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกรอบนโยบายที่องค์กรได้กำหนดไว้

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจติดตามภายในตามข้อกำหนด ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนรายงานการตรวจติดตามภายใน (Audit Report) ได้ครบถ้วนสมบูรณ์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินจาก CB (Certify Body)

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. อธิบายข้อกำหนด ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018
2. เทคนิคการตรวจติดตามภายใน
3. การวิเคราะห์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกระบวนการ ในการตรวจติด ตามภายใน
4. เทคนิคการจัดทำ Checklists ในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
5. Case Study: การเตรียมรายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Checklist)
6. เทคนิคและวิธีการเขียนรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
7. การวิเคราะห์ปัญหาที่ต้นเหตุ (Root cause analysis and case study)

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

     อบรมโดยไม่เน้นการบรรยายตามข้อกำหนด แต่จะให้ทำความเข้าใจข้อกำหนดจากภาพ และการถาม-ตอบระหว่างการฝึกอบรมเป็นหลัก

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม