หลักสูตรฝึกอบรม ข้อกำหนด ISO 45001:2018 และการตรวจติดตามภายใน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ข้อกำหนด ISO 45001:2018 และการตรวจติดตามภายใน

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
จาก OHSAS 18001:2007 สู่ ISO 45001:2018 ในการจัดทำระบบการจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ISO 45001:2018 ไม่ใช่เพียงแค่ขอการรับรองแต่ทำแล้วต้องสามารถปรับปรุงและพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจในหลักการประเมิน การรายงานความสอดคล้องและการดำเนินการของกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 สามารถเรียนรู้วิธีการ การเริ่มต้นการตรวจประเมิน การเตรียมการ และการดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมิน กิจกรรมการติดตามดำเนินแก้ไข

วัตถุประสงค์
1. จาก OHSAS 18001:2007 สู่ ISO 45001:2018 การจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ISO 45001:2018
2. สามารถดำเนินการการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ISO 45001:2018อย่างเป็นระบบ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ทางทฤษฎีและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จากวิธีการซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้ว
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในแนวทางการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 19011
5. เพื่อให้การตรวจประเมินระบบ ISO 45001 ภายในองค์กร ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพภายใน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
พนักงาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผน มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
1. ขอบเขต
2. อ้างอิง
3. ศัพท์ และคำจำกัดความ
4. บริบทขององค์กร
      อบรม สัมมนา 4.1 การเข้าใจองค์กร และบริบทขององค์กร
      อบรม สัมมนา 4.2 การเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
      อบรม สัมมนา 4.3 การพิจารณากำหนดขอบข่ายของระบบการจัดการฯ
      อบรม สัมมนา 4.4 ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5. ความเป็นผู้นำ และ ความมีส่วนร่วมของพนักงาน
      อบรม สัมมนา 5.1 ความเป็นผู้นำ และ ความมุ่งมั่น
      อบรม สัมมนา 5.2 นโยบาย OH&S
      อบรม สัมมนา 5.3 บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ในองค์กร
      อบรม สัมมนา 5.4 การให้คำปรึกษา และความมีส่วนร่วมในงาน
6. การวางแผน
      อบรม สัมมนา 6.1 การปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยง และโอกาส
      อบรม สัมมนา 6.1.1 บททั่วไป
      อบรม สัมมนา 6.1.2 การชี้บ่งอันตราย และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
      อบรม สัมมนา 6.1.2.1 การชี้บ่งอันตราย
      อบรม สัมมนา 6.1.2.2 การประเมินความเสี่ยง OH&S และความเสี่ยงอื่นๆ ต่อระบบการจัดการ OH&S
      อบรม สัมมนา 6.1.2.3 การประเมินโอกาสด้าน OH&S และโอกาสอื่นๆ ของระบบการจัดการ OH&S
      อบรม สัมมนา 6.1.3 การพิจารณาข้อกำหนดกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ
      อบรม สัมมนา 6.1.4 การวางแผนดำเนินการ
      อบรม สัมมนา 6.2 วัตถุประสงค์และการวางแผนเพื่อบรรลุผล
      อบรม สัมมนา 6.2.1 วัตถุประสงค์ OH&S
      อบรม สัมมนา 6.2.2 การวางแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
7. ส่วนสนับสนุน
      อบรม สัมมนา 7.1 ทรัพยากร
      อบรม สัมมนา 7.2 ความสามารถ
      อบรม สัมมนา 7.3 ความตระหนัก
      อบรม สัมมนา 7.4 การสื่อสาร
      อบรม สัมมนา 7.4.1 บททั่วไป
      อบรม สัมมนา 7.4.2 การสื่อสารภายใน
      อบรม สัมมนา 7.4.3 การสื่อสารภายนอก
      อบรม สัมมนา 7.5 ข้อมูลที่เป็นเอกสาร
      อบรม สัมมนา 7.5.1 บททั่วไป
      อบรม สัมมนา 7.5.2 การสร้าง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
      อบรม สัมมนา 7.5.3 การควบคุมข้อมูลที่เป็นเอกสาร
8. การปฏิบัติการ
      อบรม สัมมนา 8.1 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติ
      อบรม สัมมนา 8.1.1 บททั่วไป
      อบรม สัมมนา 8.1.2 การกำจัดอันตราย และการลดความเสี่ยงด้าน OH&S
      อบรม สัมมนา 8.1.3 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา 8.1.4 จัดซื้อจัดจ้าง
      อบรม สัมมนา 8.1.4.1 บททั่วไป
      อบรม สัมมนา 8.1.4.2 ผู้รับเหมา
      อบรม สัมมนา 8.1.4.3 การจัดจ้างภายนอก
      อบรม สัมมนา 8.2 การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน
9. การประเมินผลสมรรถนะการปฏิบัติงาน
      อบรม สัมมนา 9.1 การเฝ้าระวัง, ตรวจวัด, วิเคราะห์ และประเมินผลสมรรถนะ
      อบรม สัมมนา 9.1.1 บททั่วไป
      อบรม สัมมนา 9.1.2 การประเมินความสอดคล้อง
      อบรม สัมมนา 9.2 การตรวจติดตามภายใน
      อบรม สัมมนา 9.2.1 บททั่วไป
      อบรม สัมมนา 9.2.2 กระบวนการตรวจติดตามภายใน
      อบรม สัมมนา 9.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
10. การปรับปรุง
      อบรม สัมมนา 10.1 บททั่วไป
      อบรม สัมมนา 10.2 อุบัติการณ์, สิ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และ การแก้ไข
      อบรม สัมมนา 10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การตรวจติดตามภายใน ISO 45001:2018
1. ประเภทของการตรวจประเมิน
2. วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
3. บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. วงจรการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามข้อกำหนดของ ISO 45001:2018
5. การตรวจสอบเอกสารการจัดเตรียมรายการตรวจสอบ (Check List)
6. การวางแผนการตรวจประเมิน
7. การเตรียมการตรวจประเมิน
8. การดำเนินการตรวจประเมิน
9. การติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ
10. แนะนำวิธีการเขียนใบแจ้งการแก้ไข , การปิดประชุม
11. Workshop กิจกรรมตรวจ การเปิดการประชุมทีม Audit การใช้คำถามในการตรวจ การเขียนใบรายงานการแก้ไข การปิดการประชุม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม