คอร์สฝึกอบรม ครบเครื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน

(Management, Coaching & Consulting) หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Coaching / ครบเครื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารใช้ในการสร้างผลการปฏิบัติงานแบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร นำมาสร้างในระบบหัวหน้างานและต่อเนื่องไปถึงหน่วยวัด (KPI) ระดับบุคลากร

ผู้บริหารงานผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพให้ความสำคัญกับ 3 เรื่อง
     1. การพัฒนาความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership Within you)
     2. ครบเครื่องเรื่องการบริหารงานพิชิตเป้าหมาย (Ultimate Management)
     3. บทบาทผู้นำ...ในฐานะโค้ช (Leader as a Coach)

การพัฒนาบุคลากรให้มีผลการปฏิบัติงาน ควรให้ความสำคัญทั้งเรื่องงาน & ชีวิต เพื่อให้บุคลากรมีความสมดุลในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข (Work Life Balance) ทำให้บรรยากาศการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวกและมีความสุขกับสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน (Happy Work Place) โดยการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และใช้ “ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช” ในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
       การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill) เชิงลึก
       การโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
       ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ชเชิงปฏิบัติการ
       การเป็นที่ปรึกษาทีมงานในฐานะโค้ช (Coaching and Consulting) ต่างๆ นั้นสามารถแก้ไขอาการต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน เมื่อสามารถช่วยเหลือพนักงานได้ในทุกกรณี ก็จะสามารถ ธำรงรักษาพนักงานไว้ได้และทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถลดต้นทุนในการดำเนินการสรรหาพนักงานใหม่ได้อย่างถาวร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของการบริหารงานและบริหารงานอย่างครบถ้วน (Ultimate Management) แล้วสามารถนำไปปฏิบัติเชิงประยุกต์ได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติและฝึกฝนกระบวนการโค้ช (Coaching Process) ได้ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถนำไปโค้ชทีมงานได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนขยายขอบเขตการบริหารงานแบบปกติ สู่การบริหารงานด้วยกระบวนการโค้ชอย่างครบถ้วน ทำให้บุคลากรมีความสุขกับการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นความเหมือนและความแตกต่างของการบริหารงาน และกระบวนการโค้ชด้วยบทบาทของที่ปรึกษาในฐานะโค้ช ได้อย่างชัดเจน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAYI : ครบเครื่องเรื่องการบริหารงานบุคลากร
เรื่องสำคัญของการเป็นผู้บริหาร 3 เก่ง
      สำรวจแนวความคิดการเป็นผู้บริหาร
      คุณสมบัติของผู้บริหาร 3 เก่ง
      การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
      การใช้จิตวิทยาเชิงบวกบริหาร (Positive Psychology Leadership)
       การเป็นที่ปรึกษาในฐานะโค้ช (Coaching and Consulting)
      Workshop : สรุปแนวทางการบริหารของตัวเอง
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership Within you)
       หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ 
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นผู้นำ 
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
       แนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำที่ดี 
       Workshop : การสร้างกระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำ 
       กรณีศึกษา : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
ครบเครื่องเรื่องการบริหารพิชิตเป้าหมาย (Ultimate Management) 
      การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
      การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
      การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
      การบริหารจัดการทีมงาน (Staff Management)
      การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
       Workshop : ความเหมือนและความแตกต่างของการบริหาร
บทบาทผู้นำ....ในฐานะโค้ช (Leader as a Coach)
      นิยามความหมายการโค้ชงาน
       การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill)
      กระบวนการโค้ชด้วย GROW Model
      การเรียนรู้และเข้าใจบุคลิกลักษณะของบุคคล (Whole Brain)
      Role Playing : การพัฒนาแนวทางการโค้ชของตัวเอง

DAYII : ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช 
การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill) เชิงลึก
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลการฟังของมนุษย์ 
       การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ (Listening)
       การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ (Questioning)
       ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
       Role Playing : การฝึกฝนทักษะต่างๆ เชิงปฏิบัติการจริง
การโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching) 
      รูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
      เทคนิคการโค้ชเพื่อตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)
      เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ (Coaching on Job)
      เทคนิคการโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)
      เทคนิคการโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential)
      Role Playing : การโค้ชเชิงปฏิบัติการโค้ชจริง
ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ชเชิงปฏิบัติการ
       การโค้ชด้วยการทำงานของสมอง (Brain Base Coaching)
       การโค้ชเพื่อสร้างสมดุลชีวิต (Life Coaching)
       การโค้ชที่คำสำคัญ (Keywords Coaching)
       การโค้ชด้วยรูปแบบการบริหารงาน (Solution Coaching)
      Role Playing : การโค้ชเชิงปฏิบัติการโค้ชจริง
การเป็นที่ปรึกษาทีมงานในฐานะโค้ช (Coaching & Consulting)
       การสร้างกระบวนการให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช 
       เทคนิคการเรียนรู้และเข้าใจทีมงาน 
       เทคนิคการสร้างเครื่องมือให้คำปรึกษาด้วยกระบวนการโค้ช 
       การเป็นที่ปรึกษาในฐานะโค้ชมืออาชีพ 
       Role Playing : การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ชด้วยเครื่องมือ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติงานจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตรครบเครื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Management, Coaching & Consulting) หลักสูตร 2 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching ในวันแรก เราจะเรียนกันในเรื่องครบเครื่องการบริหารงานบุคลากรและเรื่องสำคัญของการเป็นผู้บริหาร 3 เก่ง เพื่อการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership Within you) ในวันที่สอง ลงลึกเรื่องศาสตร์การโค้ชและการพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill) เชิงลึก และการเป็นที่ปรึกษาทีมงานในฐานะโค้ช (Coaching and Consulting) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน, ผู้บริหาร, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารผลงานKPIPerformance Management

แสดงความคิดเห็น