หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน - หลักสูตร 2 วัน
(Management, Coaching & Consulting)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Management, Coaching & Consulting)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารใช้ในการสร้างผลการปฏิบัติงานแบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร นำมาสร้างในระบบหัวหน้างานและต่อเนื่องไปถึงหน่วยวัด (KPI) ระดับบุคลากร

ผู้บริหารงานผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพให้ความสำคัญกับ 3 เรื่อง
     1. การพัฒนาความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership Within you)
     2. ครบเครื่องเรื่องการบริหารงานพิชิตเป้าหมาย (Ultimate Management)
     3. บทบาทผู้นำ...ในฐานะโค้ช (Leader as a Coach)

การพัฒนาบุคลากรให้มีผลการปฏิบัติงาน ควรให้ความสำคัญทั้งเรื่องงาน & ชีวิต เพื่อให้บุคลากรมีความสมดุลในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข (Work Life Balance) ทำให้บรรยากาศการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวกและมีความสุขกับสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน (Happy Work Place) โดยการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และใช้ “ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช” ในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
       การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill) เชิงลึก
       การโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
       ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ชเชิงปฏิบัติการ
       การเป็นที่ปรึกษาทีมงานในฐานะโค้ช (Coaching and Consulting) ต่างๆ นั้นสามารถแก้ไขอาการต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน เมื่อสามารถช่วยเหลือพนักงานได้ในทุกกรณี ก็จะสามารถ ธำรงรักษาพนักงานไว้ได้และทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถลดต้นทุนในการดำเนินการสรรหาพนักงานใหม่ได้อย่างถาวร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของการบริหารงานและบริหารงานอย่างครบถ้วน (Ultimate Management) แล้วสามารถนำไปปฏิบัติเชิงประยุกต์ได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติและฝึกฝนกระบวนการโค้ช (Coaching Process) ได้ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถนำไปโค้ชทีมงานได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนขยายขอบเขตการบริหารงานแบบปกติ สู่การบริหารงานด้วยกระบวนการโค้ชอย่างครบถ้วน ทำให้บุคลากรมีความสุขกับการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นความเหมือนและความแตกต่างของการบริหารงาน และกระบวนการโค้ชด้วยบทบาทของที่ปรึกษาในฐานะโค้ช ได้อย่างชัดเจน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAYI : ครบเครื่องเรื่องการบริหารงานบุคลากร
เรื่องสำคัญของการเป็นผู้บริหาร 3 เก่ง
      สำรวจแนวความคิดการเป็นผู้บริหาร
      คุณสมบัติของผู้บริหาร 3 เก่ง
      การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
      การใช้จิตวิทยาเชิงบวกบริหาร (Positive Psychology Leadership)
       การเป็นที่ปรึกษาในฐานะโค้ช (Coaching and Consulting)
      Workshop : สรุปแนวทางการบริหารของตัวเอง
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership Within you)
       หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ 
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นผู้นำ 
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
       แนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำที่ดี 
       Workshop : การสร้างกระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำ 
       กรณีศึกษา : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
ครบเครื่องเรื่องการบริหารพิชิตเป้าหมาย (Ultimate Management) 
      การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
      การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
      การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
      การบริหารจัดการทีมงาน (Staff Management)
      การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
       Workshop : ความเหมือนและความแตกต่างของการบริหาร
บทบาทผู้นำ....ในฐานะโค้ช (Leader as a Coach)
      นิยามความหมายการโค้ชงาน
       การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill)
      กระบวนการโค้ชด้วย GROW Model
      การเรียนรู้และเข้าใจบุคลิกลักษณะของบุคคล (Whole Brain)
      Role Playing : การพัฒนาแนวทางการโค้ชของตัวเอง

DAYII : ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช 
การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill) เชิงลึก
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลการฟังของมนุษย์ 
       การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ (Listening)
       การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ (Questioning)
       ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
       Role Playing : การฝึกฝนทักษะต่างๆ เชิงปฏิบัติการจริง
การโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching) 
      รูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
      เทคนิคการโค้ชเพื่อตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)
      เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ (Coaching on Job)
      เทคนิคการโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)
      เทคนิคการโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential)
      Role Playing : การโค้ชเชิงปฏิบัติการโค้ชจริง
ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ชเชิงปฏิบัติการ
       การโค้ชด้วยการทำงานของสมอง (Brain Base Coaching)
       การโค้ชเพื่อสร้างสมดุลชีวิต (Life Coaching)
       การโค้ชที่คำสำคัญ (Keywords Coaching)
       การโค้ชด้วยรูปแบบการบริหารงาน (Solution Coaching)
      Role Playing : การโค้ชเชิงปฏิบัติการโค้ชจริง
การเป็นที่ปรึกษาทีมงานในฐานะโค้ช (Coaching & Consulting)
       การสร้างกระบวนการให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช 
       เทคนิคการเรียนรู้และเข้าใจทีมงาน 
       เทคนิคการสร้างเครื่องมือให้คำปรึกษาด้วยกระบวนการโค้ช 
       การเป็นที่ปรึกษาในฐานะโค้ชมืออาชีพ 
       Role Playing : การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ชด้วยเครื่องมือ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติงานจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตรครบเครื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Management, Coaching & Consulting) หลักสูตร 2 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching ในวันแรก เราจะเรียนกันในเรื่องครบเครื่องการบริหารงานบุคลากรและเรื่องสำคัญของการเป็นผู้บริหาร 3 เก่ง เพื่อการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership Within you) ในวันที่สอง ลงลึกเรื่องศาสตร์การโค้ชและการพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill) เชิงลึก และการเป็นที่ปรึกษาทีมงานในฐานะโค้ช (Coaching and Consulting) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน, ผู้บริหาร, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ