หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Supervisory Skill)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) / หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ (Effective Supervisory Skill)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนากรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset) เป็นเรื่องสำคัญสำหรับหัวหน้างาน เพราะต้องเผชิญกับปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานอยู่ตลอดเวลา การมีกรอบความคิดที่ดี (Growth Mindset) จะทำให้สามารถมีแนวความคิดที่ดีในการก้าวข้ามอุปสรรคไปสู่เป้าหมายได้
การพัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างาน เพื่อให้ทำให้หัวหน้างาน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานของตัวเอง พัฒนาทีมงานและทำให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีบรรลุเป้าหมายร่วมกันเป็นทีมอย่างครบถ้วน เช่น
      อบรม สัมมนา การพัฒนาชุดทักษะการคิด (Thinking Skill Set)
      อบรม สัมมนา การพัฒนาชุดทักษะการบริหารจัดการ (Solution Skill Set)
      อบรม สัมมนา การพัฒนาชุดทักษะการพัฒนาเพิ่ม (Coaching Skill Set)
      อบรม สัมมนา การพัฒนาชุดทักษะกรอบความคิด (Mindset)
ทักษะการบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างานที่สำคัญ มีดังนี้
      อบรม สัมมนา การมอบหมายงานและการติดตามงาน (Delegation & Monitoring)
      อบรม สัมมนา การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management)
      อบรม สัมมนา การนำเสนอที่มีประสิทธิผล (Effective Presentation)
      อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์ (Negotiation)
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (PSDM)
การพัฒนาทักษะการพัฒนาทีมงาน เกื้อหนุนให้หัวหน้างาน สามารถทำให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดี และสามารถเติบโตมาแทนตำแหน่งหัวหน้างานได้ในอนาคต จึงต้องคอยพัฒนาทั้ง สมรรถนะ, กรอบความคิดและการให้เทคนิคต่างๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนากรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset) ในฐานะหัวหน้างานที่ดี
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัมนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างครบถ้วน และสามารถประยุกต์ใช้กับบทบาทของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองในการเป็นหัวหน้างานที่ดีด้วยการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการงานกับการสร้างผลการปฏิบัติงาน
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการสอนงานให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนากรอบความคิดการทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างาน (Proactive Working Mindset)
      อบรม สัมมนา สำรวจความคิดการทำงานเชิงรุก
      อบรม สัมมนา การพัฒนา Growth Mindset ด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา กรอบความคิดการทำงานเชิงรุก
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการทำงานเชิงรุกของตัวเอง
การพัฒนา ทักษะการคิด สำหรับหัวหน้างาน
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงตรรกะอย่างมีเหตุผล (Logical Thinking)
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงความเป็นจริงกับปัญหา (Critical Thinking)
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงนวัฒกรรม (Innovation Thinking)
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การพัฒนาทักษะการคิดของตัวเอง
การพัฒนา ทักษะการบริหารจัดการงาน สำหรับหัวหน้างาน
      อบรม สัมมนา การมอบหมายงานและการติดตามงาน (Delegation & Monitoring)
      อบรม สัมมนา การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management)
      อบรม สัมมนา การนำเสนอที่มีประสิทธิผล (Effective Presentation)
      อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์ (Negotiation)
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (PSDM)
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะของตัวเอง
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ
การพัฒนา ทักษะการพัฒนาทีมงาน สำหรับหัวหน้างาน
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสอนงาน (Coaching)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ (Influencing)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการให้คำปรึกษา (Positive Feedback)
      อบรม สัมมนา การบริหารการประชุมที่ดี (Meeting)
      อบรม สัมมนา การระดมสมองสร้างแนวความคิดที่ดีๆ (Brain Storming)
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : ฝึกฝนทักษะด้วยตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง