หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องการตลาดและการประยุกต์ใช้ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / งานขายและการตลาด (Sales and Marketing) / หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องการตลาดและการประยุกต์ใช้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การตลาด คือ การบริหารจัดการให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง โดยการตอบสนองความต้องการของทั้ง 2 ฝ่ายอย่างลงตัวและมีความเหมาะสม ดังนั้นการเข้าใจความต้องการของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจึงเป็นหัวใจที่สำคัญของการบริหารการตลาด
การตลาดยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก เพราะการเจริญเติบโตของธุรกิจมีความหลากหลาย ความต้องการของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก หากนักการตลาดไม่ปรับตัวก็อาจไม่สามารถยึดครองใจลูกค้าได้ ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา มีดังนี้... 
       แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในเชิงธุรกิจ 
       การมุ่งเน้นการให้ความสำคัญของความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป 
       กลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมกับตลาดเฉพาะไม่ใช่ตลาดแบบกว้าง 
       การตลาดที่มีเอกลักษณ์และสอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมาย
การสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ ย่อมทำให้สามารถยึดครองใจลูกค้าได้อย่างยั่งยืน แต่นักการตลาดที่ประสบความสำเร็จก็ต้องการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดขององค์กร ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มิเช่นนั้น อาจไม่สามารถเข้าถึงความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคได้ 
การเรียนรู้และเข้าใจการตลาดแบบครบเครื่อง สามารถช่วยทำให้การประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นภาพกว้างของการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ และสามารถประยุกต์ใช้หลักการตลาดได้อย่างเหมาะสมบนสถานการณ์ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจปัจจัยที่สำคัญและองค์ประกอบ ที่สำคัญของการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักขององค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เป็น Style ของตัวเอง แต่อยู่บนหลักการตลาดด้านต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเปลี่ยนแปลงทางการตลาดที่สำคัญ
       การตลาด 4.0 คืออะไร? 
       9 เมกะเทรนด์ที่ส่งผลกระทบกับธุรกิจ 
       แนวโน้มการทำตลาดสำหรับ AEC 
       Workshop : สำรวจความพร้อมการตลาดของคุณ 
หลักการตลาดเพื่อการสร้างธุรกิจให้เติบโต
       ความหมายของหลักการตลาดที่แท้จริง 
       การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดอย่างมีรูปแบบ 
       สร้างแนวความคิดกับขนาดตลาดของธุรกิจ 
       8 เส้นทางสู่ชัยชนะด้านการตลาดของธุรกิจ 
       Workshop : สร้างเส้นทางการตลาดที่เหมาะสมของตัวเอง
กลยุทธ์การตลาดที่สำคัญและการประยุกต์ใช้
       กลยุทธ์การตลาดเชิงกลยุทธ์ (Marketing Strategy) 
       กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม (Blue Ocean Strategy) 
       กลยุทธ์การสร้างภาพพจน์ (Positioning Strategy) 
       กลยุทธ์การตลาดหางยาว (Long Tail Strategy) 
       กลยุทธ์การตลาดยุค 4.0 (Value Marketing Strategy) 
       Workshop : การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาดของตัวเอง 
หลักการบริหารและการจัดการด้านการตลาดของตัวเอง
       กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน (Segmentation) 
       สร้างกลยุทธ์การตลาดที่สอดคล้อง (Situation Strategy) 
       การวางแผนและจัดการการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ (Marketing Plan) 
       การประเมินและควบคุมผลงานด้านการตลาด (Evaluation) 
       Workshop : กำหนดโครงสร้างการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการอบรมนักขาย
การฝึกอบรมทำให้นักขายเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งนักขายจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของนักขายที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยนักขายเองโดยทำให้นักขายมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขายที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดแรงจูงใจในการที่นักขายอยากจะพิชิตเป้าหมายยอดขายให้ได้ โดยสามารถกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นต่องานขายได้ เมื่อตัวเองรู้สึกท้อถอยอยู่บ่อยๆ เพราะเข้าใจว่า “การขายเป็นเกมการถูกปฏิเสธ” จึงสร้างแนวทางเพื่อเอาชนะได้ด้วยตัวเอง 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานขาย ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม