หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องการตลาดและการประยุกต์ใช้ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / งานขายและการตลาด (Sales and Marketing) / หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องการตลาดและการประยุกต์ใช้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การตลาด คือ การบริหารจัดการให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง โดยการตอบสนองความต้องการของทั้ง 2 ฝ่ายอย่างลงตัวและมีความเหมาะสม ดังนั้นการเข้าใจความต้องการของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจึงเป็นหัวใจที่สำคัญของการบริหารการตลาด
การตลาดยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก เพราะการเจริญเติบโตของธุรกิจมีความหลากหลาย ความต้องการของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก หากนักการตลาดไม่ปรับตัวก็อาจไม่สามารถยึดครองใจลูกค้าได้ ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา มีดังนี้... 
       แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในเชิงธุรกิจ 
       การมุ่งเน้นการให้ความสำคัญของความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป 
       กลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมกับตลาดเฉพาะไม่ใช่ตลาดแบบกว้าง 
       การตลาดที่มีเอกลักษณ์และสอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมาย
การสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ ย่อมทำให้สามารถยึดครองใจลูกค้าได้อย่างยั่งยืน แต่นักการตลาดที่ประสบความสำเร็จก็ต้องการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดขององค์กร ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มิเช่นนั้น อาจไม่สามารถเข้าถึงความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคได้ 
การเรียนรู้และเข้าใจการตลาดแบบครบเครื่อง สามารถช่วยทำให้การประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นภาพกว้างของการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ และสามารถประยุกต์ใช้หลักการตลาดได้อย่างเหมาะสมบนสถานการณ์ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจปัจจัยที่สำคัญและองค์ประกอบ ที่สำคัญของการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักขององค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เป็น Style ของตัวเอง แต่อยู่บนหลักการตลาดด้านต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเปลี่ยนแปลงทางการตลาดที่สำคัญ
       การตลาด 4.0 คืออะไร? 
       9 เมกะเทรนด์ที่ส่งผลกระทบกับธุรกิจ 
       แนวโน้มการทำตลาดสำหรับ AEC 
       Workshop : สำรวจความพร้อมการตลาดของคุณ 
หลักการตลาดเพื่อการสร้างธุรกิจให้เติบโต
       ความหมายของหลักการตลาดที่แท้จริง 
       การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดอย่างมีรูปแบบ 
       สร้างแนวความคิดกับขนาดตลาดของธุรกิจ 
       8 เส้นทางสู่ชัยชนะด้านการตลาดของธุรกิจ 
       Workshop : สร้างเส้นทางการตลาดที่เหมาะสมของตัวเอง
กลยุทธ์การตลาดที่สำคัญและการประยุกต์ใช้
       กลยุทธ์การตลาดเชิงกลยุทธ์ (Marketing Strategy) 
       กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม (Blue Ocean Strategy) 
       กลยุทธ์การสร้างภาพพจน์ (Positioning Strategy) 
       กลยุทธ์การตลาดหางยาว (Long Tail Strategy) 
       กลยุทธ์การตลาดยุค 4.0 (Value Marketing Strategy) 
       Workshop : การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาดของตัวเอง 
หลักการบริหารและการจัดการด้านการตลาดของตัวเอง
       กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน (Segmentation) 
       สร้างกลยุทธ์การตลาดที่สอดคล้อง (Situation Strategy) 
       การวางแผนและจัดการการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ (Marketing Plan) 
       การประเมินและควบคุมผลงานด้านการตลาด (Evaluation) 
       Workshop : กำหนดโครงสร้างการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการอบรมนักขาย
การฝึกอบรมทำให้นักขายเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งนักขายจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของนักขายที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยนักขายเองโดยทำให้นักขายมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขายที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดแรงจูงใจในการที่นักขายอยากจะพิชิตเป้าหมายยอดขายให้ได้ โดยสามารถกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นต่องานขายได้ เมื่อตัวเองรู้สึกท้อถอยอยู่บ่อยๆ เพราะเข้าใจว่า “การขายเป็นเกมการถูกปฏิเสธ” จึงสร้างแนวทางเพื่อเอาชนะได้ด้วยตัวเอง 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานขาย ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม