Advance Course ครบเครื่องเรื่องการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร

(Management for Executive) หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Management OD / ครบเครื่องเรื่องการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล


 ผู้บริหารต้องบริหารจัดการในหลายๆ สิ่ง หลายๆ อย่าง เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ (Vision), พันธกิจ (Mission), เป้าประสงค์ (Goal), และเป้าหมายขององค์กร (Target)

 ทักษะการบริหารจัดการด้านต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก การพัฒนาให้ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิผล ครอบคลุมทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง จะทำให้องค์กรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมสำหรับการแข่งขันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
       ผู้บริหารในฐานะผู้นำ ควรมีความสามารถทั้ง 3 ด้าน...
       บริหารจัดการงาน (Goal)
       บริหารจัดการคน (Team)
       บริหารจัดการปัญหาอุปสรรค (Decision)
 การบริหารจัดการของผู้บริหารในการประยุกต์ใช้ในแต่ละเรื่องนั้นมีความเหมือนและความแตกต่างของแต่ละทักษะและสามารถนำมาใช้ร่วมกันในแต่ละสถานการณ์ ทำให้การเรียนรู้ได้ครอบคลุมความหมายของการจัดการได้ครบถ้วน จะทำให้การประยุกต์ใช้ของผู้บริหารเกิดประสิทธิผลสูงสุด เพราะผู้บริหารเป็นผู้ที่รู้สถานการณ์ของตัวเอง รู้จักทีมงาน เข้าใจปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด จึงเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดในการนำเครื่องมือการบริหารจัดการในแต่ละด้าน ประยุกต์ใช้ให้ถูกต้อง ก็จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้บริหารได้มองเห็นภาพกว้างของการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ให้ครบถ้วน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่เป็นจริงของตัวเองได้อย่างเหมาะสม
 เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์กับผู้บริหารในการฝึกฝนการวิเคราะห์ การประเมิน การกำหนดและการคัดเลือกวิธีการบริหารจัดการที่เป็น Style และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตัวเองได้ด้วยตัวเอง พร้อมที่จะกลับไปเผชิญกับสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเต็มที่
 เพื่อทำให้ผู้บริหารแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้กับประสบการณ์ของตัวเองถึงความเหมือนและความแตกต่างของทักษะการบริหารจัดการในแต่ละด้าน ทำให้ผู้บริหารสามารถเลือกหยิบเรื่องที่ชอบ เชื่อ และคิดว่าใช่ ของตัวเอง นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การบริหารจัดการและการประยุกต์ใช้
 ครบเครื่องเรื่องการบริหารจัดการพอสังเขป
      การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
      การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
      การบริหารจัดการทีมงาน (People Management)
      การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
      การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
      การบริหารจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)
      Workshop: สรุปความเหมือนและความแตกต่างพอสังเขป
 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ
      คุณเลือกใช้การบริหารจัดการในการบริหารองค์กรอย่างไร?
      คุณบริหารงานให้เกิดประสิทธิผลได้อย่างไร?
      คุณพัฒนาทีมงานด้วยการบริหารจัดการเรื่องใดบ้าง?
      คุณมุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องใดมากที่สุด?
      Workshop: การเลือกการบริหารจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ
 ทักษะการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
      องค์ประกอบสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์
      เครื่องมือสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์
      เทคนิคการประยุกต์ใช้กับสถานการณ์
      การสร้างกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์
      Workshop: การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง
 ทักษะการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
      หัวใจสำคัญของการจัดการผลการปฏิบัติงาน
      กระบวนการการจัดการผลการปฏิบัติงาน
      เทคนิคการจัดการผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธ์ผล
      Workshop: การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง

Day II   : การบริหารจัดการและการประยุกต์ใช้
 ทักษะการบริหารจัดการทีมงาน (People Management)
      การพัฒนาศักยภาพทีมงาน
      การบริหารทีมงานในฐานะผู้นำ
      การสอนทีมงานในฐานะโค้ช
      การ.....ภายในทีม
      Workshop: การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง
 ทักษะการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
      ความเสี่ยงที่มีผลกระทบกับองค์กร
      องค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารความเสี่ยง
      เทคนิคการบริหารจัดการความเสี่ยง
      การสร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยง
      Workshop: การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง
 ทักษะการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
      หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
      แนวความคิดการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
      เทคนิคการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
      Workshop: การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง
 ทักษะการบริหารจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)
      สาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
      หลุมพรางทางความคิดเรื่องการขัดแย้ง
      เทคนิคการบริหารจัดการความขัดแย้ง
      การสร้างแนวทางการลดความขัดแย้ง
      Workshop: การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารจัดการManagementบริหารจัดการคน

แสดงความคิดเห็น