หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร - หลักสูตร 2 วัน
(Management for Executive)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร (Management for Executive)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล


 ผู้บริหารต้องบริหารจัดการในหลายๆ สิ่ง หลายๆ อย่าง เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ (Vision), พันธกิจ (Mission), เป้าประสงค์ (Goal), และเป้าหมายขององค์กร (Target)

 ทักษะการบริหารจัดการด้านต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก การพัฒนาให้ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิผล ครอบคลุมทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง จะทำให้องค์กรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมสำหรับการแข่งขันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
       ผู้บริหารในฐานะผู้นำ ควรมีความสามารถทั้ง 3 ด้าน...
       บริหารจัดการงาน (Goal)
       บริหารจัดการคน (Team)
       บริหารจัดการปัญหาอุปสรรค (Decision)
 การบริหารจัดการของผู้บริหารในการประยุกต์ใช้ในแต่ละเรื่องนั้นมีความเหมือนและความแตกต่างของแต่ละทักษะและสามารถนำมาใช้ร่วมกันในแต่ละสถานการณ์ ทำให้การเรียนรู้ได้ครอบคลุมความหมายของการจัดการได้ครบถ้วน จะทำให้การประยุกต์ใช้ของผู้บริหารเกิดประสิทธิผลสูงสุด เพราะผู้บริหารเป็นผู้ที่รู้สถานการณ์ของตัวเอง รู้จักทีมงาน เข้าใจปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด จึงเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดในการนำเครื่องมือการบริหารจัดการในแต่ละด้าน ประยุกต์ใช้ให้ถูกต้อง ก็จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้บริหารได้มองเห็นภาพกว้างของการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ให้ครบถ้วน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่เป็นจริงของตัวเองได้อย่างเหมาะสม
 เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์กับผู้บริหารในการฝึกฝนการวิเคราะห์ การประเมิน การกำหนดและการคัดเลือกวิธีการบริหารจัดการที่เป็น Style และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตัวเองได้ด้วยตัวเอง พร้อมที่จะกลับไปเผชิญกับสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเต็มที่
 เพื่อทำให้ผู้บริหารแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้กับประสบการณ์ของตัวเองถึงความเหมือนและความแตกต่างของทักษะการบริหารจัดการในแต่ละด้าน ทำให้ผู้บริหารสามารถเลือกหยิบเรื่องที่ชอบ เชื่อ และคิดว่าใช่ ของตัวเอง นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การบริหารจัดการและการประยุกต์ใช้
 ครบเครื่องเรื่องการบริหารจัดการพอสังเขป
      การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
      การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
      การบริหารจัดการทีมงาน (People Management)
      การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
      การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
      การบริหารจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)
      Workshop: สรุปความเหมือนและความแตกต่างพอสังเขป
 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ
      คุณเลือกใช้การบริหารจัดการในการบริหารองค์กรอย่างไร?
      คุณบริหารงานให้เกิดประสิทธิผลได้อย่างไร?
      คุณพัฒนาทีมงานด้วยการบริหารจัดการเรื่องใดบ้าง?
      คุณมุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องใดมากที่สุด?
      Workshop: การเลือกการบริหารจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ
 ทักษะการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
      องค์ประกอบสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์
      เครื่องมือสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์
      เทคนิคการประยุกต์ใช้กับสถานการณ์
      การสร้างกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์
      Workshop: การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง
 ทักษะการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
      หัวใจสำคัญของการจัดการผลการปฏิบัติงาน
      กระบวนการการจัดการผลการปฏิบัติงาน
      เทคนิคการจัดการผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธ์ผล
      Workshop: การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง

Day II   : การบริหารจัดการและการประยุกต์ใช้
 ทักษะการบริหารจัดการทีมงาน (People Management)
      การพัฒนาศักยภาพทีมงาน
      การบริหารทีมงานในฐานะผู้นำ
      การสอนทีมงานในฐานะโค้ช
      การ.....ภายในทีม
      Workshop: การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง
 ทักษะการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
      ความเสี่ยงที่มีผลกระทบกับองค์กร
      องค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารความเสี่ยง
      เทคนิคการบริหารจัดการความเสี่ยง
      การสร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยง
      Workshop: การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง
 ทักษะการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
      หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
      แนวความคิดการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
      เทคนิคการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
      Workshop: การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง
 ทักษะการบริหารจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)
      สาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
      หลุมพรางทางความคิดเรื่องการขัดแย้ง
      เทคนิคการบริหารจัดการความขัดแย้ง
      การสร้างแนวทางการลดความขัดแย้ง
      Workshop: การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ