คอร์สฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร

(Management for Executive) หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Management and Productivity / ครบเครื่องเรื่องการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล


 ผู้บริหารต้องบริหารจัดการในหลายๆ สิ่ง หลายๆ อย่าง เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ (Vision), พันธกิจ (Mission), เป้าประสงค์ (Goal), และเป้าหมายขององค์กร (Target)

 ทักษะการบริหารจัดการด้านต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก การพัฒนาให้ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิผล ครอบคลุมทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง จะทำให้องค์กรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมสำหรับการแข่งขันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
       ผู้บริหารในฐานะผู้นำ ควรมีความสามารถทั้ง 3 ด้าน...
       บริหารจัดการงาน (Goal)
       บริหารจัดการคน (Team)
       บริหารจัดการปัญหาอุปสรรค (Decision)
 การบริหารจัดการของผู้บริหารในการประยุกต์ใช้ในแต่ละเรื่องนั้นมีความเหมือนและความแตกต่างของแต่ละทักษะและสามารถนำมาใช้ร่วมกันในแต่ละสถานการณ์ ทำให้การเรียนรู้ได้ครอบคลุมความหมายของการจัดการได้ครบถ้วน จะทำให้การประยุกต์ใช้ของผู้บริหารเกิดประสิทธิผลสูงสุด เพราะผู้บริหารเป็นผู้ที่รู้สถานการณ์ของตัวเอง รู้จักทีมงาน เข้าใจปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด จึงเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดในการนำเครื่องมือการบริหารจัดการในแต่ละด้าน ประยุกต์ใช้ให้ถูกต้อง ก็จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้บริหารได้มองเห็นภาพกว้างของการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ให้ครบถ้วน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่เป็นจริงของตัวเองได้อย่างเหมาะสม
 เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์กับผู้บริหารในการฝึกฝนการวิเคราะห์ การประเมิน การกำหนดและการคัดเลือกวิธีการบริหารจัดการที่เป็น Style และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตัวเองได้ด้วยตัวเอง พร้อมที่จะกลับไปเผชิญกับสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเต็มที่
 เพื่อทำให้ผู้บริหารแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้กับประสบการณ์ของตัวเองถึงความเหมือนและความแตกต่างของทักษะการบริหารจัดการในแต่ละด้าน ทำให้ผู้บริหารสามารถเลือกหยิบเรื่องที่ชอบ เชื่อ และคิดว่าใช่ ของตัวเอง นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การบริหารจัดการและการประยุกต์ใช้
 ครบเครื่องเรื่องการบริหารจัดการพอสังเขป
      การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
      การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
      การบริหารจัดการทีมงาน (People Management)
      การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
      การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
      การบริหารจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)
      Workshop: สรุปความเหมือนและความแตกต่างพอสังเขป
 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ
      คุณเลือกใช้การบริหารจัดการในการบริหารองค์กรอย่างไร?
      คุณบริหารงานให้เกิดประสิทธิผลได้อย่างไร?
      คุณพัฒนาทีมงานด้วยการบริหารจัดการเรื่องใดบ้าง?
      คุณมุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องใดมากที่สุด?
      Workshop: การเลือกการบริหารจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ
 ทักษะการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
      องค์ประกอบสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์
      เครื่องมือสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์
      เทคนิคการประยุกต์ใช้กับสถานการณ์
      การสร้างกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์
      Workshop: การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง
 ทักษะการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
      หัวใจสำคัญของการจัดการผลการปฏิบัติงาน
      กระบวนการการจัดการผลการปฏิบัติงาน
      เทคนิคการจัดการผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธ์ผล
      Workshop: การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง

Day II   : การบริหารจัดการและการประยุกต์ใช้
 ทักษะการบริหารจัดการทีมงาน (People Management)
      การพัฒนาศักยภาพทีมงาน
      การบริหารทีมงานในฐานะผู้นำ
      การสอนทีมงานในฐานะโค้ช
      การ.....ภายในทีม
      Workshop: การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง
 ทักษะการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
      ความเสี่ยงที่มีผลกระทบกับองค์กร
      องค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารความเสี่ยง
      เทคนิคการบริหารจัดการความเสี่ยง
      การสร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยง
      Workshop: การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง
 ทักษะการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
      หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
      แนวความคิดการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
      เทคนิคการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
      Workshop: การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง
 ทักษะการบริหารจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)
      สาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
      หลุมพรางทางความคิดเรื่องการขัดแย้ง
      เทคนิคการบริหารจัดการความขัดแย้ง
      การสร้างแนวทางการลดความขัดแย้ง
      Workshop: การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารจัดการManagementบริหารจัดการคน

แสดงความคิดเห็น