Advance Course ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาตัวเองให้เต็มศักยภาพ

หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Advance Leadership / ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาตัวเองให้เต็มศักยภาพ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน “การพัฒนาตัวเอง (Develop Yourself)” เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะทุกคนมีศักยภาพ (Potential)ที่ยังไม่ถูกนำมาใช้อีกเป็นจำนวนมาก โดยทั่วไปแล้ว เราใช้ไปเพียง 10% เท่านั้น การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการพัฒนาตัวเอง ย่อมมีประโยชน์มากกว่าการรอให้ผู้อื่นมาพัฒนา 
การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brian) ที่มีความเกี่ยวข้องกับจิตสำนึก (Conscious) และจิตใต้สำนึก (Sub-Conscious) จะทำให้สามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งโค้ชก็ให้ความสำคัญที่จุดนี้ การที่พนักงานปฏิบัติการเห็นศักยภาพของตัวเอง และหัวหน้างานใช้ทักษะการโค้ช ย่อมทำให้สร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเต็มใจด้วยตัวพนักงานเอง 
การทำงานของสมองจะมีส่วนที่เป็นการคิด (Thinking) และอารมณ์ (Emotion) ดังนั้นการพัฒนาทั้ง 2 ด้านย่อมทำให้เกิดความสมดุล ทำให้บุคลากรสามารถบริหารจัดการตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสมอง (Neuro-Linguistic Programming : NLP) จะทำให้การพัฒนาทักษะการคิดด้านต่างๆ และพัฒนาอารมณ์เชิงบวก (EQ) ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานเป็นทีม ย่อมทำให้บรรลุความสำเร็จในการทำงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และได้ความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ดังนั้น เทคนิคที่สำคัญของการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ควรได้รับการพัฒนา เช่น...
       การนำเสนอให้โดนใจ (Presentation Skill)
       การรับฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening) 
       การใช้คำถามเปิดเชิงบวก (Powerful Question) 
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback) 
การทำงานเชิงรุกอย่างมั่นใจ (Proactive Working) เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้งานมีคุณภาพ เพราะสำเร็จตามเป้าหมาย โดยการใช้เป็นเทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (PSDM) เชิงสร้างสรรค์ พร้อมกับการคิดอย่างเป็นระบบ (systematic Thinking) กับการทำงานที่ได้รับมอบหมายทุกครั้ง 
การพัฒนาตัวเองให้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ ต้องมีความเชื่อว่า...
“คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด (You are Better!)”
เพราะศักยภาพที่ซ่อนอยู่สามารถดึงออกมาใช้ได้โดยผ่านกระบวนการโค้ช (Coaching Process) ได้ด้วยตัวเองจากบทบาทของโค้ชภายใน (Inner Coach) ที่คอยกระตุ้นให้เรากำจัดเรื่องเล็กๆ (Little Voice) ที่ไม่เป็นประโยชน์ออกจากสมองและจิตใจของเรา ทำให้เราประสบความสำเร็จได้มากขึ้น 

**หมายเหตุ: หากสามารถดำเนินการโค้ชตัวเอง (Coaching by Yourself) ได้แล้วก็จะทำให้เข้าใจการโค้ชของผู้บริหาร ผู้จัดการและหัวหน้างานที่คอยใช้ทักษะการโค้ช (Coaching) กับตัวเราได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของตัวเองโดยผ่านการทำงานของสมอง แล้วดึงออกมาใช้ได้ด้วยตัวเองกับเทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสมอง (NLP) ได้อย่างมีประสิทธิผล 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองทั้งด้านที่เป็นการคิด (Thinking) และอารมณ์ (Emotion) ให้เกิดสมดุลในการปฏิบัติงาน 
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการพัฒนาตัวเองในการทำงานด้านต่างๆ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ 
เพื่อทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คภายในทีมและองค์กรด้วยการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการโค้ชตัวเองได้ด้วยกระบวนการโค้ช ทำให้เข้าใจการโค้ชของหัวหน้างานได้มากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การเรียนหลักการพัฒนาตัวเอง 
การพัฒนาตัวเอง...หัวใจสำคัญการประสบความสำเร็จ 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง 
       การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง 
       พลังของจิตสำนึก &จิตใต้สำนึก 
       การโปรแกรมภาษสื่อสมอง(NLP) 
       Workshop: การโปรแกรมภาษาสื่อสมอง (NLP) ด้วยตัวเอง 
หลักสำคัญของการคิด (Thinking) ประเภทต่างๆ 
       การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
       การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 
       การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
       การคิดบูรณาการ (Integrative Thinking) 
       กิจกรรมย่อย: การพัฒนาทักษะการคิดด้วยตัวเอง 
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สู่ความสำเร็จ 
       สำรวจแนวความคิดการจัดการอารมณ์ของตัวเอง 
       คุณมีความฉลาดทางด้านอารมณ์ (EQ) มากแค่ไหน? 
       การสร้างนิสัยแบบใหม่ทางอารมณ์ 
       ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น 
       Workshop: สำรวจอารมณ์เชิงลบของคุณ 
การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเทคนิค NLP 
       NLP Model of Communication 
       การประยุกต์ใช้ NLP กับเหตุการณ์ต่างๆ (สนุกๆ) 
       เทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสมอง (NLP Technique) 
       กิจกรรม: การใช้เทคนิค NLP กับสถานการณ์ต่างๆ 

Day II : การประยุกต์การพัฒนาตัวเองกับการทำงาน 
การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีม 
       ความหมายของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ 
       อุปสรรคของการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 
       หลุมพรางทางความคิดของการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ 
       เทคนิควิธีการสื่อสารให้เข้าใจบรรลุเป้าหมาย 
       Workshop: เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
การประยุกต์ใช้การสื่อสารกับการทำงานเป็นทีม 
       การนำเสนอให้โดนใจ (Presentation Skill) 
       การรับฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening) 
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback) 
       การใช้คำถามเปิดเชิงบวก (Powerful Question) 
       กิจกรรมย่อย: การประยุกต์ใช้การสื่อสารด้านต่างๆ 
เทคนิคการทำงานเชิงรุกอย่างมั่นใจ (Proactive Working) 
       คุณสมบัติของคนทำงานเชิงรุก (Proactive Person) 
       เทคนิคการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Problem Solving) 
       การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Decision Marking) 
       การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) 
       กรณีศึกษา: การแก้ปัญหาและตัดสินใจ (PSDM) 
คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด (You are Better!) 
       หลักสำคัญของการโค้ชตัวเอง (Coaching by Yourself) 
       สร้างโค้ชภายใน (Inner Coach) ที่เข้มแข็ง 
       กำจัดเสียงเล็กๆ เชิงลบของตัวเอง (Little Voice) 
       สร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืน (Sustainable Change) 
       Workshop: ออกแบบโปรแกรมการโค้ชตัวเอง 
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : NLPการพัฒนาตัวเองการโค้ช

แสดงความคิดเห็น