คอร์สฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาตัวเองให้เต็มศักยภาพ

หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Leadership / ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาตัวเองให้เต็มศักยภาพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน “การพัฒนาตัวเอง (Develop Yourself)” เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะทุกคนมีศักยภาพ (Potential)ที่ยังไม่ถูกนำมาใช้อีกเป็นจำนวนมาก โดยทั่วไปแล้ว เราใช้ไปเพียง 10% เท่านั้น การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการพัฒนาตัวเอง ย่อมมีประโยชน์มากกว่าการรอให้ผู้อื่นมาพัฒนา 
การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brian) ที่มีความเกี่ยวข้องกับจิตสำนึก (Conscious) และจิตใต้สำนึก (Sub-Conscious) จะทำให้สามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งโค้ชก็ให้ความสำคัญที่จุดนี้ การที่พนักงานปฏิบัติการเห็นศักยภาพของตัวเอง และหัวหน้างานใช้ทักษะการโค้ช ย่อมทำให้สร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเต็มใจด้วยตัวพนักงานเอง 
การทำงานของสมองจะมีส่วนที่เป็นการคิด (Thinking) และอารมณ์ (Emotion) ดังนั้นการพัฒนาทั้ง 2 ด้านย่อมทำให้เกิดความสมดุล ทำให้บุคลากรสามารถบริหารจัดการตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสมอง (Neuro-Linguistic Programming : NLP) จะทำให้การพัฒนาทักษะการคิดด้านต่างๆ และพัฒนาอารมณ์เชิงบวก (EQ) ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานเป็นทีม ย่อมทำให้บรรลุความสำเร็จในการทำงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และได้ความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ดังนั้น เทคนิคที่สำคัญของการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ควรได้รับการพัฒนา เช่น...
       การนำเสนอให้โดนใจ (Presentation Skill)
       การรับฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening) 
       การใช้คำถามเปิดเชิงบวก (Powerful Question) 
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback) 
การทำงานเชิงรุกอย่างมั่นใจ (Proactive Working) เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้งานมีคุณภาพ เพราะสำเร็จตามเป้าหมาย โดยการใช้เป็นเทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (PSDM) เชิงสร้างสรรค์ พร้อมกับการคิดอย่างเป็นระบบ (systematic Thinking) กับการทำงานที่ได้รับมอบหมายทุกครั้ง 
การพัฒนาตัวเองให้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ ต้องมีความเชื่อว่า...
“คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด (You are Better!)”
เพราะศักยภาพที่ซ่อนอยู่สามารถดึงออกมาใช้ได้โดยผ่านกระบวนการโค้ช (Coaching Process) ได้ด้วยตัวเองจากบทบาทของโค้ชภายใน (Inner Coach) ที่คอยกระตุ้นให้เรากำจัดเรื่องเล็กๆ (Little Voice) ที่ไม่เป็นประโยชน์ออกจากสมองและจิตใจของเรา ทำให้เราประสบความสำเร็จได้มากขึ้น 

**หมายเหตุ: หากสามารถดำเนินการโค้ชตัวเอง (Coaching by Yourself) ได้แล้วก็จะทำให้เข้าใจการโค้ชของผู้บริหาร ผู้จัดการและหัวหน้างานที่คอยใช้ทักษะการโค้ช (Coaching) กับตัวเราได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของตัวเองโดยผ่านการทำงานของสมอง แล้วดึงออกมาใช้ได้ด้วยตัวเองกับเทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสมอง (NLP) ได้อย่างมีประสิทธิผล 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองทั้งด้านที่เป็นการคิด (Thinking) และอารมณ์ (Emotion) ให้เกิดสมดุลในการปฏิบัติงาน 
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการพัฒนาตัวเองในการทำงานด้านต่างๆ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ 
เพื่อทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คภายในทีมและองค์กรด้วยการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการโค้ชตัวเองได้ด้วยกระบวนการโค้ช ทำให้เข้าใจการโค้ชของหัวหน้างานได้มากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การเรียนหลักการพัฒนาตัวเอง 
การพัฒนาตัวเอง...หัวใจสำคัญการประสบความสำเร็จ 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง 
       การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง 
       พลังของจิตสำนึก &จิตใต้สำนึก 
       การโปรแกรมภาษสื่อสมอง(NLP) 
       Workshop: การโปรแกรมภาษาสื่อสมอง (NLP) ด้วยตัวเอง 
หลักสำคัญของการคิด (Thinking) ประเภทต่างๆ 
       การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
       การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 
       การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
       การคิดบูรณาการ (Integrative Thinking) 
       กิจกรรมย่อย: การพัฒนาทักษะการคิดด้วยตัวเอง 
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สู่ความสำเร็จ 
       สำรวจแนวความคิดการจัดการอารมณ์ของตัวเอง 
       คุณมีความฉลาดทางด้านอารมณ์ (EQ) มากแค่ไหน? 
       การสร้างนิสัยแบบใหม่ทางอารมณ์ 
       ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น 
       Workshop: สำรวจอารมณ์เชิงลบของคุณ 
การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเทคนิค NLP 
       NLP Model of Communication 
       การประยุกต์ใช้ NLP กับเหตุการณ์ต่างๆ (สนุกๆ) 
       เทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสมอง (NLP Technique) 
       กิจกรรม: การใช้เทคนิค NLP กับสถานการณ์ต่างๆ 

Day II : การประยุกต์การพัฒนาตัวเองกับการทำงาน 
การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีม 
       ความหมายของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ 
       อุปสรรคของการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 
       หลุมพรางทางความคิดของการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ 
       เทคนิควิธีการสื่อสารให้เข้าใจบรรลุเป้าหมาย 
       Workshop: เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
การประยุกต์ใช้การสื่อสารกับการทำงานเป็นทีม 
       การนำเสนอให้โดนใจ (Presentation Skill) 
       การรับฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening) 
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback) 
       การใช้คำถามเปิดเชิงบวก (Powerful Question) 
       กิจกรรมย่อย: การประยุกต์ใช้การสื่อสารด้านต่างๆ 
เทคนิคการทำงานเชิงรุกอย่างมั่นใจ (Proactive Working) 
       คุณสมบัติของคนทำงานเชิงรุก (Proactive Person) 
       เทคนิคการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Problem Solving) 
       การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Decision Marking) 
       การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) 
       กรณีศึกษา: การแก้ปัญหาและตัดสินใจ (PSDM) 
คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด (You are Better!) 
       หลักสำคัญของการโค้ชตัวเอง (Coaching by Yourself) 
       สร้างโค้ชภายใน (Inner Coach) ที่เข้มแข็ง 
       กำจัดเสียงเล็กๆ เชิงลบของตัวเอง (Little Voice) 
       สร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืน (Sustainable Change) 
       Workshop: ออกแบบโปรแกรมการโค้ชตัวเอง 
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : NLPการพัฒนาตัวเองการโค้ช

แสดงความคิดเห็น