หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องการสอนงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Coaching on job)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องการสอนงาน (Coaching on job)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
บทบาทสำคัญของหัวหน้างาน คือการพัฒนาทีมงานให้มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การสอนงาน (Coaching on Job) เป็นหัวใจสำคัญที่หัวหน้างานหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย แต่ก็มักมีคำพูดจากหัวหน้าบางท่านว่า...
       ผมไม่มีเวลา คงสอนใครไม่ได้
       ดิฉันยังไม่เก่งเท่าไร สอนไปเขาก็คงไม่เชื่อ
       ผมสอนเขาแล้ว เขาไม่ฟัง จะให้ทำอย่างไร
       ดิฉันคงสอนคนที่มีอายุมากกว่าไม่ได้หรอก
       ผมก็สอนเขาแล้ว เขาไม่ทำตาม ไม่รู้ต้องสอนอย่างไร
          (เป็นต้น)
การพัฒนาให้หัวหน้างานมีความพร้อมและเทคนิคการสอนงานที่หลากหลาย สามารถปรับใช้ได้ด้วยตัวเองย่อมเกิดประโยชน์มากกว่า หากหัวหน้างานมีความพร้อมในเรื่องการสอนทั้ง 4 ด้าน คือ...
       1. เทคนิคการสอนงานที่ดี
       2. บทบาทที่เหมาะสมในฐานะผู้สอน
       3. แนวความคิดที่ดีเกี่ยวกับการสอน
       4. ทักษะการจูงใจผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
เป้าหมายการฝึกอบรมคือ ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ทันที จึงต้องทำให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองตาม Style ของตัวเอง และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ จะทำให้ผู้เรียนคิดค้นวิธีการได้ ทำให้ยากที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองและผู้อื่น โดยผู้เรียนเข้าใจ ดังนี้.....
       หลักการสอนงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์
       เทคนิควิธีการที่เป็น Style ของตัวเอง
       การประยุกต์ใช้บนสภาพแวดล้อมเดิม
       พัฒนาทักษะที่สำคัญกับการสอนงานของตัวเอง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ ความหมาย หลักการ และเทคนิคการสอนงานแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน
เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนคิด เรียนรู้ และประยุกต์ใช้การสอนงานของตัวเองกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นแนวทางการสอนงานที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ถูกสอนได้จริง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดขึ้นใน Class ทำให้เกินความเชื่อมั่นในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีเป้าหมายและความตั้งใจ (Commitment) กับสิ่งที่ได้เรียนรู้ และจะนำไปปฏิบัติและฝึกฝนตัวเองอย่างจริงจัง พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเต็มใจ เพราะมองเห็นประโยชน์ได้ด้วยตัวเอง


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Session I : หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการสอน
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการสอน
       บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้สอนงาน
       ความเหมือนและความต่างของการสอนแต่ละประเภท
       Workshop: กำหนดแนวทางการสอนงานของตัวเอง

Session II : เทคนิคการสอนให้เกิดประสิทธิผล
       การให้ความรู้ เนื้อหาสาระ ความหมายต่างๆ (Teaching)
       การสอนปฏิบัติ วิธีการ และการประยุกต์ใช้ (Training)
       การกระตุ้น จูงใจให้ค้นหาวิธีการของตัวเอง (Coaching)
       การชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา (Consulting)
       Workshop: การประยุกต์เทคนิคการสอนด้วยตัวเอง
       Role Playing: การฝึกปฏิบัติการสอนกับสถานการณ์

Session III : กระบวนการโค้ชงาน (Coaching) กับการทำงาน
       หลักการที่ควรเป็นแนวความคิดของโค้ช
       สิ่งที่โค้ชชี่ต้องการการปฏิบัติจากโค้ช
       เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ
       Workshop: ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน
       กรณีศึกษา : คุณเลือกใช้เทคนิคการสอนงานแบบใดบ้าง?

Session IV : การพัฒนาทักษะการเป็นผู้สอนงานที่ดี
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       หลักจิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้อื่น
       การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ
       เทคนิคการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ