หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องการสอนงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Coaching on job)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องการสอนงาน (Coaching on job)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
บทบาทสำคัญของหัวหน้างาน คือการพัฒนาทีมงานให้มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การสอนงาน (Coaching on Job) เป็นหัวใจสำคัญที่หัวหน้างานหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย แต่ก็มักมีคำพูดจากหัวหน้าบางท่านว่า...
       ผมไม่มีเวลา คงสอนใครไม่ได้
       ดิฉันยังไม่เก่งเท่าไร สอนไปเขาก็คงไม่เชื่อ
       ผมสอนเขาแล้ว เขาไม่ฟัง จะให้ทำอย่างไร
       ดิฉันคงสอนคนที่มีอายุมากกว่าไม่ได้หรอก
       ผมก็สอนเขาแล้ว เขาไม่ทำตาม ไม่รู้ต้องสอนอย่างไร
          (เป็นต้น)
การพัฒนาให้หัวหน้างานมีความพร้อมและเทคนิคการสอนงานที่หลากหลาย สามารถปรับใช้ได้ด้วยตัวเองย่อมเกิดประโยชน์มากกว่า หากหัวหน้างานมีความพร้อมในเรื่องการสอนทั้ง 4 ด้าน คือ...
       1. เทคนิคการสอนงานที่ดี
       2. บทบาทที่เหมาะสมในฐานะผู้สอน
       3. แนวความคิดที่ดีเกี่ยวกับการสอน
       4. ทักษะการจูงใจผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
เป้าหมายการฝึกอบรมคือ ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ทันที จึงต้องทำให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองตาม Style ของตัวเอง และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ จะทำให้ผู้เรียนคิดค้นวิธีการได้ ทำให้ยากที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองและผู้อื่น โดยผู้เรียนเข้าใจ ดังนี้.....
       หลักการสอนงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์
       เทคนิควิธีการที่เป็น Style ของตัวเอง
       การประยุกต์ใช้บนสภาพแวดล้อมเดิม
       พัฒนาทักษะที่สำคัญกับการสอนงานของตัวเอง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ ความหมาย หลักการ และเทคนิคการสอนงานแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน
เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนคิด เรียนรู้ และประยุกต์ใช้การสอนงานของตัวเองกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นแนวทางการสอนงานที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ถูกสอนได้จริง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดขึ้นใน Class ทำให้เกินความเชื่อมั่นในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีเป้าหมายและความตั้งใจ (Commitment) กับสิ่งที่ได้เรียนรู้ และจะนำไปปฏิบัติและฝึกฝนตัวเองอย่างจริงจัง พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเต็มใจ เพราะมองเห็นประโยชน์ได้ด้วยตัวเอง


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Session I : หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการสอน
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการสอน
       บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้สอนงาน
       ความเหมือนและความต่างของการสอนแต่ละประเภท
       Workshop: กำหนดแนวทางการสอนงานของตัวเอง

Session II : เทคนิคการสอนให้เกิดประสิทธิผล
       การให้ความรู้ เนื้อหาสาระ ความหมายต่างๆ (Teaching)
       การสอนปฏิบัติ วิธีการ และการประยุกต์ใช้ (Training)
       การกระตุ้น จูงใจให้ค้นหาวิธีการของตัวเอง (Coaching)
       การชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา (Consulting)
       Workshop: การประยุกต์เทคนิคการสอนด้วยตัวเอง
       Role Playing: การฝึกปฏิบัติการสอนกับสถานการณ์

Session III : กระบวนการโค้ชงาน (Coaching) กับการทำงาน
       หลักการที่ควรเป็นแนวความคิดของโค้ช
       สิ่งที่โค้ชชี่ต้องการการปฏิบัติจากโค้ช
       เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ
       Workshop: ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน
       กรณีศึกษา : คุณเลือกใช้เทคนิคการสอนงานแบบใดบ้าง?

Session IV : การพัฒนาทักษะการเป็นผู้สอนงานที่ดี
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       หลักจิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้อื่น
       การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ
       เทคนิคการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ