Advance Course ครบเครื่องเรื่องการสอนงาน

(Coaching on job) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Coaching / ครบเครื่องเรื่องการสอนงาน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
บทบาทสำคัญของหัวหน้างาน คือการพัฒนาทีมงานให้มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การสอนงาน (Coaching on Job) เป็นหัวใจสำคัญที่หัวหน้างานหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย แต่ก็มักมีคำพูดจากหัวหน้าบางท่านว่า...
       ผมไม่มีเวลา คงสอนใครไม่ได้
       ดิฉันยังไม่เก่งเท่าไร สอนไปเขาก็คงไม่เชื่อ
       ผมสอนเขาแล้ว เขาไม่ฟัง จะให้ทำอย่างไร
       ดิฉันคงสอนคนที่มีอายุมากกว่าไม่ได้หรอก
       ผมก็สอนเขาแล้ว เขาไม่ทำตาม ไม่รู้ต้องสอนอย่างไร
          (เป็นต้น)
การพัฒนาให้หัวหน้างานมีความพร้อมและเทคนิคการสอนงานที่หลากหลาย สามารถปรับใช้ได้ด้วยตัวเองย่อมเกิดประโยชน์มากกว่า หากหัวหน้างานมีความพร้อมในเรื่องการสอนทั้ง 4 ด้าน คือ...
       1. เทคนิคการสอนงานที่ดี
       2. บทบาทที่เหมาะสมในฐานะผู้สอน
       3. แนวความคิดที่ดีเกี่ยวกับการสอน
       4. ทักษะการจูงใจผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
เป้าหมายการฝึกอบรมคือ ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ทันที จึงต้องทำให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองตาม Style ของตัวเอง และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ จะทำให้ผู้เรียนคิดค้นวิธีการได้ ทำให้ยากที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองและผู้อื่น โดยผู้เรียนเข้าใจ ดังนี้.....
       หลักการสอนงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์
       เทคนิควิธีการที่เป็น Style ของตัวเอง
       การประยุกต์ใช้บนสภาพแวดล้อมเดิม
       พัฒนาทักษะที่สำคัญกับการสอนงานของตัวเอง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ ความหมาย หลักการ และเทคนิคการสอนงานแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน
เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนคิด เรียนรู้ และประยุกต์ใช้การสอนงานของตัวเองกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นแนวทางการสอนงานที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ถูกสอนได้จริง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดขึ้นใน Class ทำให้เกินความเชื่อมั่นในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีเป้าหมายและความตั้งใจ (Commitment) กับสิ่งที่ได้เรียนรู้ และจะนำไปปฏิบัติและฝึกฝนตัวเองอย่างจริงจัง พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเต็มใจ เพราะมองเห็นประโยชน์ได้ด้วยตัวเอง


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Session I : หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการสอน
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการสอน
       บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้สอนงาน
       ความเหมือนและความต่างของการสอนแต่ละประเภท
       Workshop: กำหนดแนวทางการสอนงานของตัวเอง

Session II : เทคนิคการสอนให้เกิดประสิทธิผล
       การให้ความรู้ เนื้อหาสาระ ความหมายต่างๆ (Teaching)
       การสอนปฏิบัติ วิธีการ และการประยุกต์ใช้ (Training)
       การกระตุ้น จูงใจให้ค้นหาวิธีการของตัวเอง (Coaching)
       การชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา (Consulting)
       Workshop: การประยุกต์เทคนิคการสอนด้วยตัวเอง
       Role Playing: การฝึกปฏิบัติการสอนกับสถานการณ์

Session III : กระบวนการโค้ชงาน (Coaching) กับการทำงาน
       หลักการที่ควรเป็นแนวความคิดของโค้ช
       สิ่งที่โค้ชชี่ต้องการการปฏิบัติจากโค้ช
       เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ
       Workshop: ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน
       กรณีศึกษา : คุณเลือกใช้เทคนิคการสอนงานแบบใดบ้าง?

Session IV : การพัฒนาทักษะการเป็นผู้สอนงานที่ดี
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       หลักจิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้อื่น
       การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ
       เทคนิคการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสอนงานกระบวนการโค้ชงานทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น