หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารสำหรับผู้นำ - หลักสูตร 2 วัน

(Advance Communication for Leader)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Leadership / ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารสำหรับผู้นำ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสื่อสารหัวใจสำคัญของผู้นำในการพัฒนาทีมงาน เพราะผู้นำที่มีคุณภาพย่อมสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพผ่านทีมงาน ดังนั้น การสื่อสารในทีมงานเข้าใจและเต็มใจปฏิบัติงานตามที่ผู้นำสื่อสาร ย่อมทำให้เกิดความสำเร็จร่วมกัน อาทิเช่น
       การนำเสนอวิสัยทัศน์และเป้าหมายให้ทีมงาน
       การเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม
       การมอบหมายงานและเอื้ออำนาจให้ทีมงาน
       การสอนงาน (Coaching) และประเมินผลป้อนกลับ (Feedback)
ผู้นำยังต้องใช้หลักในการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วย เพราะหากไม่สามารถจูงใจหรือประสานงานให้ผู้อื่นเข้าใจความต้องการ และข้อจำกัดการทำงานเป็นทีมเวิร์คก็จะไม่เกิดขึ้น การปฏิบัติงานร่วมกันก็จะเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้น การติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันก็มีความสำคัญ อาทิเช่น
       การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์
       การจูงใจให้คล้อยตามแนวความคิด
       การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ที่ดี
       การประสานงานให้มีประสิทธิภาพ
การนำหลักการสื่อสารที่ดีไปปรับใช้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ย่อมทำให้เป็นผู้นำที่มีคุณภาพ ดังนั้นการฝึกฝนในการประยุกต์ใช้เหตุการณ์และบทบาท ดังกล่าวย่อมสร้างผู้นำที่ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
เพื่อผู้เรียนได้เรียนรู้แก่นสำคัญของการสื่อสารที่ดีด้วยตัวเอง 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการสื่อสารที่ดีไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์และบทบาทต่างๆ ของผู้นำในการทำงาน 360 องศา (รอบทิศทาง) 
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการสื่อสารจากประสบการณ์จริง แล้วเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตัวเองไปใช้ด้วยตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I: สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น 
สำรวจความสามารถด้านการสื่อสารของตัวเอง 
       สื่อสารไม่ดีหรือไม่กล้าสื่อสาร 
       ค้นหาความคิดเชิงลบด้านการสื่อสารของตัวเอง 
       เราสื่อสารและจูงใจผู้อื่นอย่างไร ? 
       สร้างเทคนิคในการสื่อสารของตัวเองใหม่ 
เรียนรู้หลักการสื่อสารและและจูงใจที่ดี 
       เข้าใจความต้องการของมนุษย์ 
       จุดประสงค์ของการสื่อสาร 
       บทบาทของผู้สื่อสารที่ดี 
       พลังการสื่อสารแรงจูงใจ 
ปรับเปลี่ยนความคิดพลิกชีวิตคุณ 
       สร้างความมั่นใจในตัวเอง 
       การสื่อสารและจูงใจ ไม่ใช่การบังคับ 
       ให้ความสนใจผู้รับมากที่สุด 
       เจตนาของผู้ส่งคือพลังในการให้ 
การพัฒนาทักษะการสื่อสารและจูงใจของตัวเอง 
       การเตรียมตัวอย่างแม่นยำ 
       การสื่อสารที่ชัดเจน 
       การรับฟังอย่างตั้งใจ 
       การจูงใจผู้อื่นให้สอดคล้องตามแนวความคิด 
       การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการสื่อสาร
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง 

DAY II: การประยุกต์ใช้การสื่อสารสำหรับผู้นำ
แก่นสำคัญของการสื่อสารที่มีคุณภาพ 
       องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสาร 
       แนวความคิดของการสื่อสารที่ดี 
       ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การสื่อสารผิดพลาด 
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 
       Workshop: ประเด็นสำคัญของการสื่อสารที่ดี 
การประยุกต์ใช้หลักการสื่อสารในฐานะผู้นำ 
       การนำเสนอและเสนอแนวความคิดเห็น (Presentation)
       การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล (Delegation)
       การสอนงาน (Coaching)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Feedback)
       Workshop: การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ 
       Role Playing: การนำหลักการไปใช้จริง 
การประยุกต์ใช้หลักการการสื่อสารในฐานะผู้ร่วมงานและผู้นำ 
       การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ (negotiation)
       การจูงใจให้คล้อยตามแนวความคิด (Persuasion)
       การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ (Communication)
       การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Coordination)
       Workshop: การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ 
       Role Playing: การนำหลักการไปใช้จริง 
การพัฒนาหลักการการสื่อสารของตัวเอง 
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบ 
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง 
       คุณสมบัติของนักสื่อสารที่ดี 
       ประโยชน์ของการสื่อสารที่มีคุณภาพ 
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารสำหรับผู้นำ)

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารสำหรับผู้นำ)

หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสื่อสารการพัฒนาตนเองภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น

  • นายวรพล ทวีศักดฺิ์วิชิตชัย (สมาชิก)
    (1 ปีที่แล้ว )
    ขอบคุณครับอาจารย์ สำหรับสื่อในการสอนที่ดีมีประโยชน์มากมายครับ