คอร์สฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องการโค้ชสำหรับผู้บริหาร

(Effective Coaching for Executive) หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Coaching / ครบเครื่องเรื่องการโค้ชสำหรับผู้บริหาร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การสอนงานเป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้จัดการ/หัวหน้างานใช้ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา/ลูกน้องให้มีความรู้ (Knowledge) , ทักษะ (skill) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) เพื่อใช้ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพ (Potential) ที่อยู่ภายในตัวอยู่แล้วให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้นเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไปในอนาคต
 ผู้จัดการที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูง (Leadership)จะใช้การพัฒนาทีมงานด้วยการสอนงาน (Coaching) ควบคุมการบริหารจัดการ (Management) เพราะจะสามารถทำให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่าการใช้เพียงด้านใดด้านหนึ่งเนื่องจากการบริหารการจัดการทีมงานจะได้ผลที่รวดเร็วทันกับความต้องการและการสอนงานจะทำทีมงานพัฒนาตัวเองซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ในระยะยาวและเกิดความต่อเนื่องทำให้องค์กรเจริญเติบโตแบบยั่งยืน
องค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเผชิญภาวะวิกฤตใดๆต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ 2 ด้านหลักคือการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) และการมีภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้จัดการ/ผู้บริหารระดับกลางขององค์กรเพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องคอยผลักดันองค์การเป็นหลัก พร้อมกับการพัฒนาทีมงานไปควบคู่กันดังนั้นการพัฒนาให้ผู้จัดการมีความสามารถในการสอนงาน (Coaching)โดยสวมบทบาทของการเป็นโค้ช (Coach) ให้กับทีมงานย่อมเป็นปัจจัยที่สำคัญที่องค์การควรผลักดันเป็นอย่างยิ่ง
 ผู้จัดการในฐานะโค้ชจะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทีมงานเป็นสำคัญโดยทำหน้าที่กระตุ้น, สร้างแรงจูงใจ และเป็นกระจกเงาเพื่อให้ทีมงานมองเห็นตัวเองและอยากพัฒนาตัวเองในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่น

วัตถุประสงค์
 เพื่อพัฒนาให้หัวหน้างาน/ผู้จัดการ สามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้
 เพื่อทำให้หัวหน้างาน / ผู้จัดการเข้าใจกระบวนการ การสอนงาน (Coaching) เช่น การใช้คำถาม, การฟังอย่างตั้งใจ , การให้ข้อมูลป้อนกลับและการตั้งเป้าหมาย กับโค้ชชี่ (Coachee)
 เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนงาน (Coaching) และนำไปฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นโค้ชที่ดี ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบไปด้วย

Day I :หลักที่สำคัญของการเป็นโค้ช
 หลักการและมาตรฐานเกี่ยวกับโค้ช
      นิยาม ความหมายของโค้ช
      แนวความคิดเกี่ยวกับโค้ช
      หลักการที่สำคัญของโค้ช
      มาตรฐาน / จรรยาบรรณของโค้ช
      กิจกรรมร่วม: สรุปคำ (keywords) แทนคำว่าโค้ช
 บทบาทสำคัญของโค้ช
      บทบาทของการสอนแบบต่างๆ
      ความเหมือนและความแตกต่างของแต่ละบทบาท
      แนวความคิดเกี่ยวกับ TAPS Model
      เทคนิคการสอนงาน (Coaching on Job)
      Workshop : เทคนิคการสอน style ตัวเอง
 ทักษะที่สำคัญของโค้ช
      การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Questions)
      การรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
      เทคนิคการใช้ข้อมูลป้อนกลับ (Positive Feedback)
      การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ (Communication 2 Connection)
      การกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (Goal seting)
      Workshop : การพัฒนาทักษะต่างๆ
 กระบวนการการโค้ชชิ่ง (Coaching) อย่างมีรูปแบบ
      หัวใจสำคัญของการโค้ชชิ่ง
      ขั้นตอนการดำเนินการโค้ชชิ่ง
      เทคนิคการโค้ชชิ่งเบื้องต้น
      Workshop : การเตรียมตัวเพื่อเป็นโค้ช
      Role playing : ดำเนินการโค้ชชิ่งซึ่งกันและกัน

Day II : การพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี
 การพัฒนาทักษะการโค้ชชิ่งเพิ่มเติม
      กิจกรรม: การใช้ชุดคำถามทรงพลัง
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชชิ่งซึ่งกันและกัน
      กิจกรรม: เทคนิคการรับฟังอย่างตั้งใจ
      กิจกรรม: เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย
      Role playing : ดำเนินการโค้ชชิ่งซึ่งกันและกัน
 หลักของการเป็นโค้ชที่ดี
      หลุมพรางทางความคิดเชิงลบของโค้ช
      การพัฒนาเทคนิคการเป็นโค้ชของตัวเอง
      บทบาทผู้นำ....ในฐานะโค้ช
      กรณีศึกษา: ผู้นำในฐานะโค้ช
 การพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคสำหรับโค้ชด้วยตัวเอง
      การโค้ชผ่านคำสำคัญ (Key words)
      การใช้รูปภาพ (Picture) ดำเนินการโค้ช
      การโค้ชผ่านเรื่องเล่า/หนังสือ น่าสนใจ
      การโค้ชโดยใช้ประเด็นของโค้ชชี่
      Workshop :  การใช้เครื่องมือดำเนินการโค้ช
      Role Playing :  ดำเนินการโค้ชตาม Style ตัวเอง
 คุณสมบัติของโค้ชที่ดี
      ทัศนคติเชิงบวก
      ความเชื่อมั่นในกระบวนการ
      ภาวะความเป็นผู้นำที่ดี
      คุณธรรมและจริยธรรมในอาชีพ
      ความฉลาดทางอารมณ์
      พัฒนาตัวเองตลอดเวลา
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ 
 หัวหน้างาน 
 ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตรครบเครื่องเรื่องการโค้ชสำหรับผู้บริหาร หลักสูตร 2 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching ในวันแรกนี้ การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจในเรื่องหลักที่สำคัญของการเป็นโค้ช และบทบาทสำคัญของโค้ช ในวันที่สองเจาะลึกเรื่องการพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดีและการพัฒนาทักษะการโค้ชชิ่งเพิ่มเติม เสริมสร้างคุณสมบัติของโค้ชที่ดี หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Executive Coachการโค้ชผู้บริหารทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น