หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช จากการโค้ชจริง - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช จากการโค้ชจริง

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเรียนรู้การโค้ชด้วยการปฏิบัติการโค้ชจริง...ทำให้เกิดความเข้าใจที่แก่นแท้ของการโค้ชด้วยตัวเอง โดยการดูกระบวนการโค้ชจาก Master Coach แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการโค้ชของตัวเองได้ทันที เกิดความเชื่อมั่นในการโค้ชของตัวเองเพิ่มขึ้น
 ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช...ช่วยทำให้โค้ชสามารถเลือกใช้ศาสตร์การโค้ชที่เหมาะสมกับเป้าหมาย สถานการณ์ อาการ และความเป็นตัวตนของโค้ชชี่ ได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น...ดังนั้น การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงได้ “ครบถ้วนทุกศาสตร์” ย่อมทำให้การโค้ชมีความเหมาะสมกับโค้ชชี่มากขึ้น
 การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ของสมอง (Brain Base Coaching)

 การโค้ชเพื่อชีวิตที่มีความสุข (Life Coaching)

 การโค้ชเพื่อปลดล็อกข้อจำกัด (NLP Coaching)


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการโค้ชจากการโค้ชจริง สร้างการรับรู้ด้วยตัวเองและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 เพื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ ความเหมือนและความแตกต่าง ของศาสตร์การโค้ชแบบต่างๆ อย่างครบถ้วน ทำให้สามารถเลือกใช้กับกระบวนการโค้ชของตัวเองได้
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างการเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยตัวเองตลอดเวลา ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการโค้ชของตัวเองเพิ่มขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนนำเหตุการณ์จริงมาดำเนินการโค้ชแล้วถอดบทเรียน (Unpack) ช่วยสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ของสมอง (Brain Base Coaching)
      
หลักการ (Principle) ของการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ของสมอง
      ประเด็นสำคัญของการฟังอย่างมีรูปแบบ
      กระบวนการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ของสมอง
      กิจกรรม : Master Coach ดำเนินการโค้ชเพื่อการเรียนรู้
      Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยตัวเอง
      สรุปประเด็นสำคัญ : สร้างการเรียนรู้ด้วยการถอดบทเรียน (Unpack) ร่วมกัน
 การโค้ชเพื่อชีวิตที่มีความสุข (Life Coaching)
      หลักการ (Principle) ของการโค้ชชีวิตที่มีความสุข
      ประเด็นสำคัญของการฟังอย่างมีรูปแบบ
      กระบวนการโค้ชเพื่อชีวิตที่มีความสุข
      กิจกรรม : Master Coach ดำเนินการโค้ชเพื่อการเรียนรู้
      Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยตัวเอง
      สรุปประเด็นสำคัญ : สร้างการเรียนรู้ด้วยการถอดบทเรียน (Unpack) ร่วมกัน
 การโค้ชเพื่อปลดล็อกข้อจำกัด (NLP Coaching)
      หลักการ (Principle) ของการโค้ชเพื่อปลดล็อกข้อจำกัด
      ประเด็นสำคัญของการฟังอย่างมีรูปแบบ
      กระบวนการโค้ชเพื่อปลดล็อกข้อจำกัด
      กิจกรรม : Master Coach ดำเนินการโค้ชเพื่อการเรียนรู้
      Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยตัวเอง
      สรุปประเด็นสำคัญ : สร้างการเรียนรู้ด้วยการถอดบทเรียน (Unpack) ร่วมกัน
 การโค้ชตามสถานการณ์จริง (ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช)
      ประเด็นสำคัญของการเลือกศาสตร์การโค้ช
      กระบวนการโค้ชแบบครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช
      Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางดำเนินการประกอบการฝึกอบรมตามโปรแกรม
การดำเนินการโค้ชจริงโดย Master Coach
การสร้างการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
แนวทางใช้กระบวนการ Coach the Coaches
กิจกรรม : สร้างการเรียนรู้ผ่านกระบวนการโค้ชจริง
Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชตามกระบวนการโค้ชจริง
การสรุปประเด็น : การถอดบทเรียน (Unpack) โดย Master Coach
กรณีศึกษา : การใช้สถานการณ์จริงดำเนินการโค้ชสดทันที
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
การโค้ชด้วยเครื่องมือ : สร้างการเรียนรู้และการนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตรครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช จากการโค้ชจริง หลักสูตร 1 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้สอนเรื่องการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ของสมอง (Brain Base Coaching) และการโค้ชเพื่อชีวิตที่มีความสุข (Life Coaching) ต่อด้วยการโค้ชเพื่อปลดล็อกข้อจำกัด (NLP Coaching) และสุดท้ายการโค้ชตามสถานการณ์จริง (ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, พนักงานระดับปฏิบัติการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ