หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช จากการโค้ชจริง - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช จากการโค้ชจริง

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเรียนรู้การโค้ชด้วยการปฏิบัติการโค้ชจริง...ทำให้เกิดความเข้าใจที่แก่นแท้ของการโค้ชด้วยตัวเอง โดยการดูกระบวนการโค้ชจาก Master Coach แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการโค้ชของตัวเองได้ทันที เกิดความเชื่อมั่นในการโค้ชของตัวเองเพิ่มขึ้น
 ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช...ช่วยทำให้โค้ชสามารถเลือกใช้ศาสตร์การโค้ชที่เหมาะสมกับเป้าหมาย สถานการณ์ อาการ และความเป็นตัวตนของโค้ชชี่ ได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น...ดังนั้น การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงได้ “ครบถ้วนทุกศาสตร์” ย่อมทำให้การโค้ชมีความเหมาะสมกับโค้ชชี่มากขึ้น
 การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ของสมอง (Brain Base Coaching)

 การโค้ชเพื่อชีวิตที่มีความสุข (Life Coaching)

 การโค้ชเพื่อปลดล็อกข้อจำกัด (NLP Coaching)


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการโค้ชจากการโค้ชจริง สร้างการรับรู้ด้วยตัวเองและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 เพื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ ความเหมือนและความแตกต่าง ของศาสตร์การโค้ชแบบต่างๆ อย่างครบถ้วน ทำให้สามารถเลือกใช้กับกระบวนการโค้ชของตัวเองได้
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างการเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยตัวเองตลอดเวลา ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการโค้ชของตัวเองเพิ่มขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนนำเหตุการณ์จริงมาดำเนินการโค้ชแล้วถอดบทเรียน (Unpack) ช่วยสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ของสมอง (Brain Base Coaching)
      
หลักการ (Principle) ของการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ของสมอง
      ประเด็นสำคัญของการฟังอย่างมีรูปแบบ
      กระบวนการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ของสมอง
      กิจกรรม : Master Coach ดำเนินการโค้ชเพื่อการเรียนรู้
      Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยตัวเอง
      สรุปประเด็นสำคัญ : สร้างการเรียนรู้ด้วยการถอดบทเรียน (Unpack) ร่วมกัน
 การโค้ชเพื่อชีวิตที่มีความสุข (Life Coaching)
      หลักการ (Principle) ของการโค้ชชีวิตที่มีความสุข
      ประเด็นสำคัญของการฟังอย่างมีรูปแบบ
      กระบวนการโค้ชเพื่อชีวิตที่มีความสุข
      กิจกรรม : Master Coach ดำเนินการโค้ชเพื่อการเรียนรู้
      Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยตัวเอง
      สรุปประเด็นสำคัญ : สร้างการเรียนรู้ด้วยการถอดบทเรียน (Unpack) ร่วมกัน
 การโค้ชเพื่อปลดล็อกข้อจำกัด (NLP Coaching)
      หลักการ (Principle) ของการโค้ชเพื่อปลดล็อกข้อจำกัด
      ประเด็นสำคัญของการฟังอย่างมีรูปแบบ
      กระบวนการโค้ชเพื่อปลดล็อกข้อจำกัด
      กิจกรรม : Master Coach ดำเนินการโค้ชเพื่อการเรียนรู้
      Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยตัวเอง
      สรุปประเด็นสำคัญ : สร้างการเรียนรู้ด้วยการถอดบทเรียน (Unpack) ร่วมกัน
 การโค้ชตามสถานการณ์จริง (ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช)
      ประเด็นสำคัญของการเลือกศาสตร์การโค้ช
      กระบวนการโค้ชแบบครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช
      Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางดำเนินการประกอบการฝึกอบรมตามโปรแกรม
การดำเนินการโค้ชจริงโดย Master Coach
การสร้างการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
แนวทางใช้กระบวนการ Coach the Coaches
กิจกรรม : สร้างการเรียนรู้ผ่านกระบวนการโค้ชจริง
Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชตามกระบวนการโค้ชจริง
การสรุปประเด็น : การถอดบทเรียน (Unpack) โดย Master Coach
กรณีศึกษา : การใช้สถานการณ์จริงดำเนินการโค้ชสดทันที
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
การโค้ชด้วยเครื่องมือ : สร้างการเรียนรู้และการนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตรครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช จากการโค้ชจริง หลักสูตร 1 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้สอนเรื่องการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ของสมอง (Brain Base Coaching) และการโค้ชเพื่อชีวิตที่มีความสุข (Life Coaching) ต่อด้วยการโค้ชเพื่อปลดล็อกข้อจำกัด (NLP Coaching) และสุดท้ายการโค้ชตามสถานการณ์จริง (ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, พนักงานระดับปฏิบัติการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร