หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช จากการโค้ชจริง - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Premium Course / หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช จากการโค้ชจริง

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้การโค้ชด้วยการปฏิบัติการโค้ชจริง ทำให้เกิดความเข้าใจที่แก่นแท้ของการโค้ชด้วยตัวเอง โดยการดูกระบวนการโค้ชจาก Master Coach แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการโค้ชของตัวเองได้ทันที เกิดความเชื่อมั่นในการโค้ชของตัวเองเพิ่มขึ้น 
ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช...ช่วยทำให้โค้ชสามารถเลือกใช้ศาสตร์การโค้ชที่เหมาะสมกับเป้าหมาย สถานการณ์ อาการ และความเป็นตัวตนของโค้ชชี่ ได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น...ดังนั้น การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงได้ “ครบถ้วนทุกศาสตร์” ย่อมทำให้การโค้ชมีความเหมาะสมกับโค้ชชี่มากขึ้น
การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ของสมอง (Brain Base Coaching)

การโค้ชเพื่อชีวิตที่มีความสุข (Life Coaching)

การโค้ชเพื่อปลดล็อกข้อจำกัด (NLP Coaching)


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการโค้ชจากการโค้ชจริง สร้างการรับรู้ด้วยตัวเองและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที 
เพื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ ความเหมือนและความแตกต่าง ของศาสตร์การโค้ชแบบต่างๆ อย่างครบถ้วน ทำให้สามารถเลือกใช้กับกระบวนการโค้ชของตัวเองได้ 
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างการเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยตัวเองตลอดเวลา ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการโค้ชของตัวเองเพิ่มขึ้น 
เพื่อทำให้ผู้เรียนนำเหตุการณ์จริงมาดำเนินการโค้ชแล้วถอดบทเรียน (Unpack) ช่วยสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การโค้ชด้วยการตระหนักรู้ของสมอง (Brain Base Coaching)
       หลักการ (Principle) ของการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ของสมอง 
       ประเด็นสำคัญของการฟังอย่างมีรูปแบบ 
       กระบวนการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ของสมอง 
       กิจกรรม : Master Coach ดำเนินการโค้ชเพื่อการเรียนรู้ 
       Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยตัวเอง 
       สรุปประเด็นสำคัญ : สร้างการเรียนรู้ด้วยการถอดบทเรียน (Unpack) ร่วมกัน
การโค้ชเพื่อชีวิตที่มีความสุข (Life Coaching)
       หลักการ (Principle) ของการโค้ชชีวิตที่มีความสุข 
       ประเด็นสำคัญของการฟังอย่างมีรูปแบบ 
       กระบวนการโค้ชเพื่อชีวิตที่มีความสุข 
       กิจกรรม : Master Coach ดำเนินการโค้ชเพื่อการเรียนรู้ 
       Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยตัวเอง 
       สรุปประเด็นสำคัญ : สร้างการเรียนรู้ด้วยการถอดบทเรียน (Unpack) ร่วมกัน 
การโค้ชเพื่อปลดล็อกข้อจำกัด (NLP Coaching) 
       หลักการ (Principle) ของการโค้ชเพื่อปลดล็อกข้อจำกัด 
       ประเด็นสำคัญของการฟังอย่างมีรูปแบบ 
       กระบวนการโค้ชเพื่อปลดล็อกข้อจำกัด 
       กิจกรรม : Master Coach ดำเนินการโค้ชเพื่อการเรียนรู้ 
       Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยตัวเอง 
       สรุปประเด็นสำคัญ : สร้างการเรียนรู้ด้วยการถอดบทเรียน (Unpack) ร่วมกัน 
การโค้ชตามสถานการณ์จริง (ครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช) 
       ประเด็นสำคัญของการเลือกศาสตร์การโค้ช 
       กระบวนการโค้ชแบบครบเครื่องเรื่องศาสตร์การโค้ช 
       Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยตัวเอง 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางดำเนินการประกอบการฝึกอบรมตามโปรแกรม
การดำเนินการโค้ชจริงโดย Master Coach
การสร้างการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
แนวทางใช้กระบวนการ Coach the Coaches
กิจกรรม : สร้างการเรียนรู้ผ่านกระบวนการโค้ชจริง
Role Playing : การฝึกปฏิบัติการโค้ชตามกระบวนการโค้ชจริง
การสรุปประเด็น : การถอดบทเรียน (Unpack) โดย Master Coach
กรณีศึกษา : การใช้สถานการณ์จริงดำเนินการโค้ชสดทันที
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
การโค้ชด้วยเครื่องมือ : สร้างการเรียนรู้และการนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม