หลักสูตรฝึกอบรม ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน
(Creative Thinking For High Performance)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผล (Creative Thinking For High Performance)

อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

(วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การคิด คือ กิจกรรมทางความคิดที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง เรารู้ว่าเรากำลังคิด เพื่อวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างและสามารถควบคุมให้คิดจนบรรลุเป้าหมายได้ ความคิดเป็นพื้นฐานของสติปัญญาและความเข้าใจ การคิดเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจ การคิดนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่าง ๆ ในโลก และการคิดสร้างสรรค์เชิงแนวคิดบูรณาการ หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมโยงแนวคิดหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าหาวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม เพื่ออธิบายหรือให้เหตุผลสนับสนุนเรื่องใดเรื่องหนึ่งขององค์กรธุรกิจในยุคใหม่ ต้องเป็นเหตุและผลส่งต่อเนื่องกัน โดยมีกุญแจสำคัญสู่ความสามารถเชิงสร้างสรรค์ และคุณลักษณะผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งองค์กรธุรกิจสมัยใหม่นั้นต้องการอย่างยิ่ง 
   ศักยภาพของบุคคลมีองค์ประกอบที่สำคัญสองประการ คือ การคิด และการแสดงออกในทางปฏิบัติ ซึ่งทั้งสองประการดังกล่าวมี “สมอง” เป็นกลไกที่สำคัญที่สุด องค์กรหรือสถาบันซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทันยุคสมัยและพัฒนาก้าวหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอ ยิ่งกว่านั้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ยังช่วยให้บุคคลพัฒนาการทำงาน สามารถสร้างผลิตผล สินค้า บริการ และวิทยาการให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความคิดในเชิงสร้างสรรค์
2. เพื่อเรียนรู้เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงเทคนิคระบบโปรแกรมภาษาร่างกาย และสมอง NLP
3. เพื่อกระตุ้นให้มีการเสริมสร้างพลังแห่งจินตนาการและเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการทำงาน
4. เพื่อกระตุ้นให้เกิดผลการทำงานที่แตกต่าง แปลกใหม่ และดีกว่าเดิม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. กรณีศึกษา: อิทธิพลของความคิดสร้างสรรค์ต่อความสำเร็จระดับโลก เนื้อหาในการบรรยาย :
       เป็นการยกตัวอย่างยอดคน (CEO ของประเทศไทยและของโลกที่มีจนประสบความสำเร็จ
2. พลังความคิดสร้างสรรค์และผลกระทบต่อความสำเร็จในการทำงานและในชีวิตประจำวัน
3. Creative Thinking and Think Out Box
       ความคิดสร้างคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร
       พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร
       การประยุกต์ความคิดบวกเชิงสร้างสรรค์เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผล 
4. กิจกรรม : เกม Think Out Box
5. Lateral Thinking คือ อะไร เป็นแนวคิดที่ใช้จินตนาการช่วยให้เราสร้างสรรค์งาน สิ่งต่างๆเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ไดอย่างไร
6. วิเคราะห์ตนเอง เข้าใจผู้อื่นเพื่อสร้างบรรยากาศการสร้างสรรค์ ในการทำงานร่วมกัน เนื้อหาการบรรยาย - ผู้ร่วมงาน 4 แบบ - คิดและทำอย่างไรจากดีให้เป็นดีเยี่ยม
7. กิจกรรม "รู้เรา-เข้าใจเขา: การทำงานราบรื่น ความสำเร็จทวีคูณ"
รูปแบบของกิจกรรม 
       จัดให้มีการวิเคราะห์ลักษณะของผู้เข้าฝึกอบรมรายบุคคล
       จัดรวมกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมที่มีลักษณะเดียวกันให้อยู่กลุ่มเดียวกันและให้หาแนวทาง ในการปรับปรุงคุณลักษณะของตัวเองให้โดนใจเพื่อนร่วมงาน 
       ตัวแทนกลุ่มนำเสนอ& วิทยากรช่วยเสริมข้อมูล ทักษะและประสบการณ์ เพื่อให้เกิดบรรยากาศการสร้างสรรค์ 
8. พลังการเลือกคิด 5 ด้าน เพื่อสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม
เนื้อหาการบรรยาย เป็นการนำเสนอขบวนการเลือก 5 ด้าน 
       พลังแห่งการรู้จักตนเอง
       พลังแห่งการจินตนาการ
       พลังแห่งการจิตใต้สำนึก
       พลังแห่งการเจตจำนง ความมุ่งมั่น 
       พลังแห่งการความรัก 
9. กิจกรรมเทคนิคระบบโปรแกรมภาษาร่างกายและสมอง NLP & Creative for Effective Work เพื่อให้มั่นใจและมีแรงบันดาลใจในการนำแนวความคิดสร้างสรรค์ ไปใช้ในการทำงานและชีวิตของแต่ละท่าน 
10. กิจกรรม: Expertise & Q/A

รายละเอียดการสัมมนา
 ผู้เข้าอบรมเป็นผู้มีทัศนคติบวกเชิงสร้างสรรค์ เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
ผู้เข้าอบรมมีความสามารถใช้เทคนิคระบบโปรแกรมภาษาร่างกายและสมอง (NLP) เพื่อให้เกิดผลดีต่อการทำงานของตนเอง ครอบครัว และองค์กร
ผู้เข้าอบรมมีแรงบันดาล มีแผนที่ชีวิตที่ชัดเจน เกิดเป็นความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์เชิงบวกต่อการพัฒนาตนเองและองค์กร
ผู้เข้าอบรมมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ลูกน้องและคู่ค้าต่างๆ
สามารถนำความรู้ในศาสตร์ NLP ไปช่วยขจัดความคิดลบเก่า ๆ ที่ไม่ต้องการให้หมดไป โดยสร้างความคิดบวกและสร้างสรรค์ขึ้นมา รวมถึงวิธีการถอดแบบแนวทางสู่ความสำเร็จของตนเอง


ผลประโยชน์ที่ได้รับ
 การปิดการขาย (NLP Closing) ตลอดจนกลยุทธ์การแก้ปัญหา ตามแนวทางด้านการขายและการบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และแนวทางการนำความรู้ไปใช้กับองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้แนวทางและกระบวนการในขายเชิงที่ปรึกษาในแนวทางของ NLP ตั้งแต่การเตรียมตัวในงานขาย และงานบริการ (Preparation for Creditability) สามารถ สร้างแนวคิด ค่านิยม ทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมกับงานเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมาย
การสร้างความสัมพันธ์ (Rapport) การวิเคราะห์ค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า(Need) การสร้างความไว้วางใจที่มีระหว่างผู้อบรมกับลูกค้า (Trust)
สามารถนำความรู้ในศาสตร์ NLP ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในงานขาย หรืองานบริการได้จริง
สามารถนำความรู้ในศาสตร์ NLP ไปช่วยขจัดความคิดลบเก่า ๆ ที่ไม่ต้องการให้หมดไป โดยสร้างความคิดบวกและสร้างสรรค์ขึ้นมา รวมถึงวิธีการถอดแบบแนวทางสู่ความสำเร็จของตนเอง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมมีแนวทางการพัฒนาสุขภาพ กาย จิตใจ และสมอง ในการทำงาน รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวัน 
2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการออกกำลังกาย และมีวิธีในการลด อาการของโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)
3. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการฝึกเชิง Mind Training เพื่อความผ่อนคลาย เสริม EQ
4. ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดี มีแรงบันดาลใจ และมีเป้าหมาย ในการพัฒนาสุขภาพ กาย จิตใจ และสมอง เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพมากขึ้น

รูปแบบการอบรม

   บรรยายแบบ Adult Learning Approach, NLP , Role Play กิจกรรมสนุกสนาน เกม และ การปฏิบัติการ (Workshop) ภาพยนตร์ดีมีบทเรียน (Lesson from Movies) และ Group Discussion โดยผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมทุกๆหัวข้อ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม