หลักสูตรฝึกอบรม ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 2 วัน
(Strategic Innovation and Creative Thinking)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Innovation and Creative Thinking)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ทำไมหลักสูตรนี้จึงสำคัญ?
   วันที่ 4 ก.พ. 2014 เป็นวันครบรอบ 10 ปีของ Facebook ธุรกิจที่เกิดจากไอเดียง่าย ๆ ของนักศึกษาปริญญาตรีคนหนึ่ง ที่ต้องการเชื่อมโยงการใช้ชีวิตและความสัมพันธ์ ระหว่างเพื่อนนักศึกษากันให้ใกล้ชิด ไอเดียง่าย ๆ นี้กลายเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าปัจจุบันกว่า 60,000 ล้านเหรียญ 
การคิดค้นไอเดียความคิดใหม่ที่นำไปใช้ได้ ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาที่องค์กรเผชิญอยู่ ณ ปัจจุบัน หากยังช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กรในอนาคตได้ด้วย เพราะไอเดียที่ตอบโจทย์ชีวิตของคนในปัจจุบัน และแนวโน้มการใช้ชีวิตในอนาคต สามารถแปลงเป็นสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่ามหาศาลได้ 
โลกของการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน ไม่อาจใช้การแข่งแบบเดิมที่สู้กันด้วยกลยุทธ์ราคา หรือการลอกเลียนแบบทำตามผู้สำเร็จ (me-too) แต่ต้องใช้กลยุทธ์การแข่งขันแบบใหม่บนพื้นฐานของการนำเสนอสิ่งใหม่ (innovative) ที่เพิ่มหรือสร้างคุณค่าใหม่ (value) เป็นสิ่งที่แตกต่างจากสินค้าหรือบริการอื่นในตลาด และตอบสนองผู้บริโภค หรือสร้างความต้องการใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น 
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคตจึงไม่ได้อยู่ที่ทรัพยากรทางกายภาพ แต่อยู่ที่ศักยภาพทางความคิด ในการริเริ่มสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรม และการคิดค้นสิ่งใหม่ ประเด็นท้าทายจึงอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรให้บุคลากรสร้าง idea ใหม่ ๆ ที่เพิ่มคุณค่า (creating values) ให้กับองค์กร เป็น idea ที่สามารถใช้การได้อย่างเป็นรูปธรรม (practical) เป็น idea ที่แปลงไปสู่สินค้าหรือบริการที่สร้างผลตอบแทน (returns) ที่มีมูลค่ามหาศาลให้กับองค์กร 
โลกสารสนเทศทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ในปัจจุบันเอื้อให้คนเข้าถึงข้อมูล (data) ต่าง ๆ มากมาย แต่ลำพังการเข้าถึงข้อมูลไม่เพียงพอให้เกิด idea เพราะสิ่งที่บุคลากรในองค์กรจำเป็นต้องมีคือความสามารถในการสร้าง idea จาก data เหล่านี้ ดังนั้น องค์กรจึงต้องมีวิธีการฝึกพัฒนาทักษะการคิด มีความสามารถในการประมวล data ต่าง ๆ และแปลงไปสู่ idea ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและนำไปปฏิบัติได้ ธุรกิจสมัยใหม่จึงกำหนดให้เรื่องของการพัฒนาทักษะการคิด (thinking skills) เป็นวาระเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญขององค์กร 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา องค์กรสมัยใหม่ต่างให้ความใส่ใจและความสำคัญต่อ การพัฒนาศักยภาพทางการคิดให้กับบุคลากรในองค์กรของตน นอกจากนี้ ทักษะการคิดต่าง ๆ ของบุคลากรยังเป็นรากฐานของการพัฒนาองค์กรในระยะยาว เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (knowledge management) และการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) และการสร้างองค์กรริเริ่มสร้างสรรค์ (innovative organization) อีกด้วย

ผู้เรียนจะได้รับอะไรจากหลักสูตรนี้?
1. เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความสร้างความคิดใหม่ เป็นเครื่องมือในการสร้างความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร 
2. ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดของมนุษย์ ที่ส่งผลต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ 
3. ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการคิด สิ่งที่ทำให้ความคิดตีบตัน 
4. ปัจจัยทางกายภาพ สถาพแวดล้อมที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ 
5. การสร้างไอเดียใหม่ผ่านเทคนิคการคิดเชิงสังเคราะห์ (synthesis-typed thinking) การคิดเชิงสร้างสรรค์ (creative thinking) การคิดเชิงประยุกต์ (applicative thinking) และการคิดแนวข้าง (lateral thinking) 
6. เทคนิคการผลิต idea ใหม่ ๆ ซึ่งปรับตามโจทย์และสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เทคนิคการสร้าง 100 ไอเดียใหม่ภายในเวลา 10 นาที

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?
Module 1 สมองและแบบแผนการคิดของมนุษย์ 
      อบรม สัมมนา เข้าใจการทำงานของสมอง 
      อบรม สัมมนา เข้าใจกระบวนการคิดลักษณะต่าง ๆ 
      อบรม สัมมนา การตอบสนองของสมองต่อสิ่งเร้าและข้อมูลต่าง ๆ 
      อบรม สัมมนา กระบวนการเกิดความคิดใหม่ 

 Module 2 การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
      อบรม สัมมนา การเปลี่ยนจาก data สู่ information และ intelligence 
      อบรม สัมมนา อะไรทำให้เราคิดไม่ออก? หนทางก้าวข้าม “หล่มความคิด”
      อบรม สัมมนา ปัจจัยทางชีวภาพ ปัจจัยทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ 
      อบรม สัมมนา การคิดบวกกับการเกิด ideas ใหม่ 
      อบรม สัมมนา เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
      อบรม สัมมนา เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นความคิด 

 Module 3 การสร้างนวัตกรรมด้วยการคิดแบบต่าง ๆ
      อบรม สัมมนา ทำไมธุรกิจจึงต้องใช้นวัตกรรมสร้างความแตกต่าง 
      อบรม สัมมนา นวัตกรรมสินค้า vs นวัตกรรมบริการ 
      อบรม สัมมนา กระบวนการสร้างนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ 
      อบรม สัมมนา การคิดแนวข้าง (lateral thinking)
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงสังเคราะห์เพื่อสร้างนวัตกรรม
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงประยุกต์กับการสร้างนวัตกรรม 
      อบรม สัมมนา การคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม 

 Module 4 จากความคิดสู่การปฏิบัติ 
      อบรม สัมมนา แนวทางการตรวจสอบ ideas ที่ได้
      อบรม สัมมนา แนวทางการแปลง ideas สู่สินค้าหรือบริการที่ใช้การได้
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะของนักคิดสร้างสรรค์ 
      อบรม สัมมนา อะไรทำให้คนไม่อยากคิด?
      อบรม สัมมนา วางแผนพัฒนาตนเองให้ก้าวข้ามข้อจำกัดต่าง ๆ สู่นักคิดสร้างสรรค์ 
 Workshop 
      อบรม สัมมนา เกมส์ฝึกคิด (thinking games)
      อบรม สัมมนา คุณเป็นคนชอบใช้ความคิดแบบไหน? รู้ได้ด้วยแบบทดสอบทักษะการคิด (self-assessment of personal thinking skills)
      อบรม สัมมนา โจทย์ฝึกคิด ขายของให้คนที่ไม่ต้องการ?
      อบรม สัมมนา เครื่องมือฝึกคิด เช่น Six Thinking Hats, Mind Mapping 
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษาองค์กรสร้างสรรค์: 3M, Google, Apple
      อบรม สัมมนา การสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ 
      อบรม สัมมนา แบ่งกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษาปัญหาที่ต้องการ idea ใหม่ 
 สัดส่วนการเรียนรู้ ทฤษฎี 30% ฝึกปฏิบัติ 50% แลกเปลี่ยน ถามตอบ 20%

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?
 ผู้บริหารระดับกลางในสายงานต่าง ๆ ขององค์กร 
ผู้จัดการและหัวหน้างาน
ผู้ประกอบการ SMEs 
เจ้าของธุรกิจ 
ผู้ที่อยากพัฒนาทักษะการคิดเพื่อสร้างไอเดียใหม่


แนวทางในการดำเนินการฝึกอบรม
เป็นแนวทางผสมผสานในการอบรม (Integrated Training) โดยประกอบด้วย 
1. การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนในกลุ่ม ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการแลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นระหว่างกัน และช่วยฝึกการทำงานเป็นทีม การรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน 
2. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) จะเน้นกระบวนการให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม เช่น 
      อบรม สัมมนา การสรุปทบทวนแนวคิดสำคัญและคำสำคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words) 
      อบรม สัมมนา การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม (questioning) 
      อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง 
อบรม สัมมนา
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้ 
      อบรม สัมมนา กระตุ้นให้ฝึกคิดและนำเสนอ 
      อบรม สัมมนา นำสิ่งที่เรียนไปทดลองใช้ 
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษาและกิจกรรมกลุ่มเพื่อหา solutions 
      อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มระดมสมอง 
4. การประเมินผลการอบรมจะใช้หลายรูปแบบวิธี เช่น ผ่านการนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่ม ผ่านการนำไปถ่ายทอดต่อ ผ่านแบบประเมินก่อนและหลังการอบรม ผ่านงานเพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติมในหัวข้อหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของผู้เรียน 
5. รูปแบบของการฝึกอบรมมีหลากหลายที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม อาทิ การบรรยาย การอภิปราย การระดมสมอง (brainstorming) กลุ่มปฏิบัติการ (workshop) กรณีศึกษา (case study) การนำเสนอผลงาน (presentation) เกมทางการบริหาร (Management games)แสดงบทบาทสมมติ (Role playing) หรือแบบประเมินตนเอง (self-assessment test) เช่น personality test, leadership styles, thinking styles เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง 
6. วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนรู้สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของตนเอง และนำไปสู่การใช้ปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ 
7. เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำไปสู่ประโยชน์ต่อองค์กรและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของแต่ละองค์กร กิจกรรมต่าง ๆ จะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานทางธุรกิจของแต่ละองค์กร (Customized) โดยดำเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ในวันและเวลาที่องค์กรสะดวกและบุคลากรมีความพร้อมในการเข้าอบรม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม