หลักสูตรฝึกอบรม ความคิดเชิงระบบ - หลักสูตร 1 วัน

(Systems Thinking)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / ความคิดเชิงระบบ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   โลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร การรับรู้ข้อมูลที่มากมายทั้งจากการอ่าน ทั้งจากการฟัง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้น สามารถเขียนออกมาเป็นแผนภาพความคิด (Thought Model) และพัฒนาไปสู่ความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
   นอกเหนือไปจากการรับรู้ข้อมูล และทำความเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบแล้ว การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systems Problem Solving) ก็จะนำไปสู่การขจัดปัญหาให้หมดสิ้นไป โดยคำนึงผลกระทบที่ตามมา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการอ่าน การฟัง เพื่อสามารถทำความเข้าใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้น 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกฝนการเขียนแผนภาพความคิด (Thought Model) 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) 
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ (Systems Problem Solving)
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หัวใจหลักในการคิดเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ 
      อบรม สัมมนา สังเกต-สงสัย-ซักถาม
      อบรม สัมมนา 
แยกแยะจับประเด็น
      อบรม สัมมนา 
เชื่อมโยง
กิจกรรมที่ 1 : Clip VDO การ์ตูนโคนันยอดนักสืบ
เทคนิคการเขียนแผนภาพความคิด (Thought Model)
กิจกรรมที่ 2 : ฝึกเขียน Thought Model จากบทความจากหนังสือพิมพ์
กิจกรรมที่ 3 : ฝึกเขียน Thought Model จาก Clip รายการโทรทัศน์
ความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) คือ อะไร ?
รูปแบบพื้นฐานความคิดเชิงระบบ (Basic Pattern of Systems Thinking)

       Reinforcing Loops
       
Balancing Loops
กิจกรรมที่ 4 : ฝึกเขียนแผนภาพความคิดเชิงระบบจากโจทย์ที่กำหนด 
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systems Problem Solving)
แนวทางในการกำหนดค่าเป้าหมาย
กรอบคิดในการสำรวจสภาพปัจจุบันของปัญหา
กิจกรรมที่ 5 : ฝึกตั้งเป้าหมายแบบท้าทาย
เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา
กิจกรรมที่ 6 : ฝึกฝนการแก้ปัญหาจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
สรุปประเด็นที่ได้รับจากการฝึกอบรม


แนวทางการฝึกอบรม
1. บรรยายนำเสนอสรุปแนวคิดหลักโดยวิทยากร 60% 
2. เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม 40%

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน และผู้จัดการขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 30 คน

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การคิดเชิงระบบ Systems Thinkingทักษะการคิด

แสดงความคิดเห็น