หลักสูตรฝึกอบรม ความจงรักภักดีในองค์กรสร้างสรรค์งานสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(Employee Engagement Make to Be Success)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ความจงรักภักดีในองค์กรสร้างสรรค์งานสำเร็จ (Employee Engagement Make to Be Success)

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
ความจงรักภักดีต่อองค์กรเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคนกับงาน คนในที่ทำงาน และองค์กร เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจและบรรยากาศที่เป็นสุข เป็นความสัมพันธ์ที่ต่างไปจากความสัมพันธ์ของบุคคลต่อบุคคล จึงไม่อาจปรับประยุกต์เรื่องความรักผูกพันเป็นหลักใหญ่ใจความ แม้ในทุกวันนี้ ยังมีองค์กรไม่น้อยตีความว่า เป็นการที่พนักงานรักองค์กรมาก และไม่ยอมอยากจะจากไป 
ผลวิจัยระบุว่าลักษณะงาน ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในงาน การยอมรับนับถือ โอกาสเจริญก้าวหน้า วิธีการบังคับบัญชาเป็นแรงจูงใจระดับมากในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารที่มีวิธีวัดประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสมเพื่อสร้างความรู้สึกรับผิดชอบ การกำหนดกลยุทธ์ด้านการสื่อสารที่ครอบคลุม และการวางแผนพัฒนาโอกาสสำหรับพนักงาน รวมทั้งสร้างความสุขในการทำงานให้เกิดกับทีมงาน จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้พนักงานมีความเต็มใจในการปฏิบัติงานสูง 
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ การเข้าถึงความรู้สึกและจิตใจที่แท้จริงของพนักงาน การมองด้านบวกของพนักงาน การสร้างความสัมพันธ์ในทีม ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นในการปรับพื้นฐานในการเป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารที่ดี และสร้างการยอมรับที่ดีจากพนักงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักพื้นฐานของความจงรักภักดีของพนักงานทุกระดับที่มีต่อองค์กร
เพื่อจูงใจให้พัฒนาทักษะการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเป็นผู้บังคับบัญชาคุณภาพ
เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขมากขึ้น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักพื้นฐานของความจงรักภักดีต่อองค์กร 
          ความจงรักภักดีในองค์กร 
          ประโยชน์และความสำคัญ 
          แรงจูงใจและการเข้าถึงพนักงาน 
          หลุมพรางทางความคิดเชิงลบที่มีต่อองค์กร และเทคนิคการเอาชนะ
ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ 
          การกำหนดเป้าหมาย 
          การวางแผนการทำงาน 
          การสื่อสารข้อความในทีมงาน 
          การสั่งงานและมอบหมายงาน 
          การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
          การกล้าตัดสินใจ 
การทำงานเป็นทีม 
          การให้คำปรึกษา และกำลังใจ 
          ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ 
          คอนเซ็ปท์ทีมเวิร์ค 
          ภาพลักษณ์ทีมในฝัน 
การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนในชีวิตประจำวัน

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) 
ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
          กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
          การบรรยายเนื้อหา
          Work shop สร้างสถานการณ์
          เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
          การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม