หลักสูตรฝึกอบรม ความจงรักภักดีในองค์กรสร้างได้ง่าย ง่าย ด้วยตัวคุณเอง - หลักสูตร 1 วัน
(Employee Engagement within You)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ความจงรักภักดีในองค์กรสร้างได้ง่าย ง่าย ด้วยตัวคุณเอง (Employee Engagement within You)

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
ผลการวิจัยที่ผ่านมาหลายครั้งพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานระดับมากที่สุดได้แก่ ความมั่นคงในงาน ส่วนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระดับมากได้แก่ ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในงาน การยอมรับนับถือ โอกาสเจริญก้าวหน้า วิธีการบังคับบัญชา ค่าตอบแทน ชีวิตความเป็นส่วนตัว และพนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด อีกทั้งพบว่าค่าตอบแทนเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์มากที่สุดกับความจงรักภักดีต่อองค์กร ส่วนความสำเร็จในงาน โอกาสเจริญก้าวหน้า นโยบายการบริหาร ชีวิตความเป็นส่วนตัวมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับความจงรักภักดีต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ 
มีผู้ให้ความหมาย ความจงรักภักดีต่อองค์กรว่า เป็นความรู้สึกต้องการที่จะอยู่และไม่อยากไปจากองค์กร มีความรู้สึกรักใคร่ ซึ่งอาจเป็นเพราะองค์กรนั้นมีสิ่งจูงใจบางอย่างที่ทำให้สมาชิกรู้สึกเสียดายที่จะต้องจากองค์กรไป นอกจากนี้สมาชิกจะผูกพันมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับหน่วยงานและภาระงานที่สมาชิกทำงานอยู่ กล่าวคือ พึงพอใจที่จะทำและต้องการให้งานนั้นบรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ขององค์กร 

บางท่านให้ความหมาย ความจงรักภักดีต่อองค์กรว่า บุคคลมีความเต็มใจและอุทิศตัวอย่างมากต่อองค์กร มีความผูกพัน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ภูมิใจและสนับสนุนองค์กร ต่อสู้ปกป้ององค์กรจากผู้ที่ต่อต้าน ตระหนักถึงด้านดีขององค์กร ละเว้นการกล่าวร้ายแก่องค์กร มีความเชื่อถือไว้วางใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือองค์กร ความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามผู้นำ หรือตามแนวทางขององค์กรอย่างซื่อสัตย์ มีการกระทำเพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีความผาสุก มีความปรารถนาและความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานอยู่กับองค์กรต่อไป ถึงแม้จะมีความขัดแย้งกับสมาชิกขององค์กร หรือแม้มีทางเลือกอื่นที่ดึงดูดใจกว่า ก็ไม่ลาออกจากงานซึ่งแสดงถึง ความรู้สึกที่มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นของบุคคลกับองค์กร และมีการรักษาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลกับองค์กรไว้โดยปฏิเสธสิ่งที่มาทำลายความสัมพันธ์อันนี้
สิ่งที่องค์กรจะได้รับ เมื่อสร้างความผูกพัน หรือความจงรักภักดีของพนักงานต่อองค์กร 
     1.พนักงานจะใส่ใจการทำงาน ทำให้ดีที่สุดโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ ทำด้วยความเต็มใจ ดังนั้นองค์กรจะได้งานที่มีคุณภาพ 
     2.พนักงานจะใส่ใจลูกค้า เพราะเขาทราบว่าลูกค้ามีความสำคัญกับธุรกิจ เขาจะอดทนกับความพิถีพิถันของลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งลูกค้าจะรับรู้ได้และเกิดความพึงพอใจ 
     3.พนักงานจะไม่คิดย้ายงาน ในเมื่ออยู่ในที่ที่รู้สึกดี มีความสุข แล้วจะเปลี่ยนงานทำไม? องค์กรก็ไม่ต้องเสียเวลา และเงินในการสรรหา หรือ คัดเลือกพนักงาน 
     4.องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า เพราะพนักงานมีความพึงพอใจในการทำงานสูง ผลงานที่ปฏิบัติอยู่จะออกมาดี พนักงานก็จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือรับผลตอบแทนที่ดี ซึ่งจะทำให้พนักงานมีความพึงพอใจสูงขึ้นไปอีก ทำให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปไม่สิ้นสุด

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจ และเห็นประโยชน์ของความจงรักภักดีต่อองค์กร ที่ส่งผลดีต่อตนเองและองค์กร
เพื่อลดช่องว่างทางความคิด และปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานของผู้เรียน ระหว่างตนเอง เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และองค์กร
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งเรื่องการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพิ่มขึ้นในการทำงานเป็นทีม โดยมีการกำหนดเป้าหมายร่วมกันในการทำงาน 
เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เกิดความสนุก และสร้างความสุขในการทำงานร่วมกัน โดยจะส่งผลให้ก่อเกิดความจงรักภักดีในองค์กรอย่างเป็นธรรมชาติให้กับผู้เรียน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความจงรักภักดีในองค์กร 
          ความหมายของความจงรักภักดีในองค์กร 
          ประโยชน์และความสำคัญที่จะได้รับ 
          แรงจูงใจในการทำงาน 
          สิ่งที่องค์กรจะได้รับจากพนักงาน 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบที่มีต่อองค์กร
          หลุมพรางทางความคิดเชิงลบที่มีต่อองค์กร 
          เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดเชิงลบ 
          เทคนิควิธีสื่อสารให้เข้าใจ บรรลุเป้าหมายทุกสถานการณ์ 
          สร้างแนวความคิดการสื่อสารในการทำงานเป็นทีม 
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
          ส่วนประกอบของการสื่อสารที่ดี 
          อุปสรรคในการสื่อสาร 
          การเป็นผู้ฟังที่ดี 
          การสร้างความสัมพันธ์ 
          การประสานการทำงานร่วมกัน 
          เทคนิคการนำเสนอแนวความคิด 
การทำงานเป็นทีม
          Teamwork Conceptual 
          ภาพลักษณ์ทีมงานในฝันที่มีคุณภาพ 
          ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ในการทำงานเป็นทีม 
การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนในชีวิตประจำวัน

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) 
ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
          กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
          การบรรยายเนื้อหา
          Work shop สร้างสถานการณ์
          เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
          การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม