หลักสูตรฝึกอบรม ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า - หลักสูตร 1 วัน
(Safety in Electrical Works)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Hardskill / หลักสูตรฝึกอบรม ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (Safety in Electrical Works)

หลักสูตรสถาบันหมวด Hardskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ของกระทรวงแรงงานได้กำหนดให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า โดยนายจ้างต้องดำเนินการตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แล้วแต่กรณี เป็นผู้ดำเนินการให้นายจ้างจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วัน เวลาที่ฝึกอบรมพร้อมรายชื่อวิทยากรเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้างพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลา และให้แจ้งทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วัน เวลาที่ฝึกอบรมพร้อมรายชื่อวิทยากรต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้น
การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง และอย่างน้อยต้องมีหัวข้อวิชาดังต่อไปนี้
      (๑) กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
      (๒) สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
      (๓) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงจากลักษณะงานอื่นรวมอยู่ด้วยเช่น การทำงานในที่สูง การทำงานในบริเวณที่อาจเป็นอันตราย นายจ้างอาจจัดให้มีระยะเวลาการฝึกอบรมและหัวข้อวิชาที่เกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมจากหัวข้อวิชาที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
แต่เนื่องจากสถานประกอบกิจการขนาดเล็กมีจำนวนลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าจำนวนน้อย นายจ้างอาจจะไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมลูกจ้างได้เอง ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง สมาคมฯ จึงเปิดการอบรมหลักสูตร หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าโดยเป็นไปตามประกาศกรมและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ดังกล่าวขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในระบบไฟฟ้า
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักอันตรายจากไฟฟ้าและหลักการป้องกัน
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและบทลงโทษ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าประเภทและลักษณะของการประสบอันตรายจากไฟฟ้า
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้าปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้า
ผลของกระแสไฟฟ้าที่มีต่อร่างกายมนุษย์
หลักการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ความปลอดภัยส่วนบุคคลวิธีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
วิธีปฏิบัติเมื่อพบผู้ประสบภัย
การช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า
วิธีการช่วยชีวิตและปฐมพยาบาลผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าดูด/ ไฟฟ้าช๊อตโดยการปั้มหัวใจ (CPR)

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
การบรรยาย 50%
เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%
การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20%

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม