หลักสูตรฝึกอบรม ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร - หลักสูตร 1 วัน

(Employee Engagement)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Other / ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   มีพนักงานเพียง 16 % เท่านั้นที่มุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อความสำเร็จขององค์กร ส่วนอีกกว่า 80 % บ้างก็กำลังหางานใหม่ บ้างก็อยู่ไปวัน ๆ ทั้ง ๆ ที่องค์กรก็พยายามจูงใจอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทน สวัสดิการ ความก้าวหน้าในอาชีพ แต่ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น และที่สำคัญจะทำอย่างไรดี 
   ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement) เป็นตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพที่สุดตัวหนึ่งของการวัดความสำเร็จขององค์กร เนื่องจากพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูง มักมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะยังคงอยู่ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Belonging) ทำให้พนักงานทุ่มเทแรงกายแรงใจ และปฏิบัติงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบให้สำเร็จจนสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ หรือกล่าวในทางกลับกันคือ หากพนักงานในองค์กรรู้สึกว่าตนไม่ได้มีความผูกพันต่อองค์กร ไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอหรือรู้สึกไม่มีคุณค่าในองค์กรของตนเองแล้ว ก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายต่องาน ทำงานโดยไม่มีความกระตือรือร้น และลาออกจากองค์กรไปในที่สุด

วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
2. ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพักงานต่อองค์กร 
3. ตระหนักในความสำคัญของความผูกพันของพนักงานที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร์ 
4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสำรวจความผูกพันของพักงานต่อองค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
       ความหมายและความสำคัญของความผูกพันของพักงานต่อองค์กร
       องค์ประกอบของความผูกพันของพักงานต่อองค์กร 
       ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพักงานต่อองค์กร 
2. เทคนิคในการจัดทำแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
       ขั้นตอนในการจัดทำแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
       หลักคิดและวิธีการในการจัดทำแบบสำรวจความผูกพันของพักงานต่อองค์กร 
       ปัจจัยความสำเร็จในการจัดทำแบบสำรวจความผูกพันของพักงานต่อองค์กร

แนวทางการฝึกอบรม
ใช้แนวคิดกระบวนการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึกษาและพัฒนาทักษะในการคิด การวิเคราะห์ การเขียน การอภิปรายกลุ่ม การนำเสนอและการแสดงออกที่เหมาะสม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร 
ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

อาจารย์ พันธุ์บุณย์ ทองสังข์
วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach)
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ตัวชี้วัดความผูกพันหัวหน้างาน

แสดงความคิดเห็น