หลักสูตรฝึกอบรม ความมั่งคั่งสร้างได้ด้วยการวางแผนการเงินสไตล์ของคุณ สำหรับน้องใหม่เริ่มต้นทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Wealth By Yourself : New Jobber)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ความมั่งคั่งสร้างได้ด้วยการวางแผนการเงินสไตล์ของคุณ สำหรับน้องใหม่เริ่มต้นทำงาน (Wealth By Yourself : New Jobber)

อ. สิริลักษณ์ ยิ่งจอหอ

(ที่ปรึกษาอิสระด้านการเงิน การวางแผนการเงินส่วนบุคคล)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
        จากข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยปี 2559 ผลสำรวจขององค์กรเพื่อความร่วมมือ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ทำการสำรวจ ทักษะทางการเงินของคนไทย โดยการวัด สามด้านคือ
        1.ด้านความรู้ทางการเงิน
        2.ด้านพฤติกรรมทางการเงิน
        3.ทัศนคติทางการเงิน ตามภาพข้อมูลจากการสำรวจสรุปได้ว่า
        1. ทักษะทางการเงินของไทย มีค่าต่ำ ที่ 61 % ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ 30 ประเทศ
        2. พบว่า กลุ่ม คนช่วงวัย Gen Z ผู้ที่เกิดปี 2544 เป็นต้นไป และ Gen Baby Boomer ขึ้นไป ผู้ที่เกิดก่อนปี 2509 มีความรู้ทางการเงินพื้นฐานยังไม่ดี จุดอ่อนที่ต้องพัฒนาของทุก Generation คือส่วนใหญ่ยังไม่มีเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว และขาดการบริหารจัดการเงินที่ดี มีการใช้จ่ายเงินเกินตัว ขาดหลักการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน
        3. สำหรับด้านทัศนคติของคนไทย ควรส่งเสริมทัศนคติด้านการออม
        4. ด้านองค์ความรู้ทางการเงิน พบว่าไม่มีความรู้ทางการเงินที่แท้จริง แม้แต่ ความหมายเรื่องความรู้ทางการเงินตามหลัก OECD ได้ให้นิยามดังนี้ “ความรู้เรื่องทางการเงิน หมายถึงความรู้และความเข้าใจแนวความคิดที่เกี่ยวกับการเงิน ความเสี่ยงทางการเงิน รวมถึงทักษะ แรงจูงใจ และความเชื่อมั่นที่จะใช้ความรู้และความเข้าใจเหล่านี้ในการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล ในหลากหลายบริบททางการเงิน เพื่อปรับปรุงความอยู่ดีมีสุขทางการเงินของปัจเจกและสังคมและช่วยให้สามารถมีส่วนร่วมในชีวิตทางเศรษฐกิจ”

ที่มาข้อมูล ผลสำรวจสำนักงานสถิติแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความรู้เรื่องการเงินและหลักการวางแผนการเงินได้เป็นอย่างดี นำไปปฏิบัติกับตนเองในสไตล์ของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. เข้าใจหลักการออม การลงทุน การขยายดอกออกผลของเงินได้ในรูปแบบของตนเอง
3. เข้าใจหลักการของการบริหารภาษีและการป้องกันความเสี่ยง ทั้งเรื่องสุขภาพและชีวิตว่าเป็นสิ่งจำเป็น
4. วางแผนการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเตรียมพร้อมวัยที่ไม่ต้องทำงานหรือเตรียมเกษียณ
5. เข้าใจธรรมชาติของเงินที่นำมาซึ่งความโลภ หายนะ หรือการตระหนักรู้ภัยทางการเงินทั้งภายในตนและปัจจัยภายนอกที่ต้องเท่าทัน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การวางแผนการเงิน...เราลิขิตได้
      1. ความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน
      2. องค์ประกอบของการวางแผนทางการเงิน
      3. การกำหนดเป้าหมายการวางแผนการเงิน เปรียบเสมือนการวางแผนชีวิต
      4. กลยุทธ์การวางแผนการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมาย
      5. การวิเคราะห์ Wealth Gap Analysis
Workshop :
      อบรม สัมมนา Mapping แผนที่ชีวิต
      อบรม สัมมนา VDO สร้างแรงบันดาลใจ
      อบรม สัมมนา Story Coaching
รู้จักใช้จ่าย และบริหารหนี้ อย่างฉลาด
      1.สำรวจเป้าหมายของตนเองและหลุมพรางทางการเงิน
      2.กับดักทางความคิดเรื่องการใช้จ่าย
      3.ออมก่อน รวยกว่า มหัศจรรย์ของเวลา ผลของดอกเบี้ยทบต้น
      4..ใช้บัตรเครดิตอย่างฉลาด
Workshop : เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด (ตุ่มรั่ว)
Role Playing : การเล่าประสบการณ์การออมเงินของแต่ละคน
รู้หลักการลงทุนที่สร้างดอก ออกผล
      1.ปรัชญาการลงทุน
      2.Asset Allocation ช่วยให้กระจายความเสี่ยงได้ดี
      3.การลงทุน วิธี Dollar Cost Average
      4.รู้เรื่องกองทุนรวม ตราสารหนี้ ตราสารทุน
      5.รู้เรื่องการลงทุนช่วยด้านภาษี LTF / RMF
      6.ภัยจากการลงทุนที่อาจไม่รู้
Workshop : ฝึกการลงทุนด้วยตนเอง
การรู้จักป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และภัยทางการเงิน
      1.ความสำคัญในการประกันลุขภาพ/ ชีวิต
      2.หลักการรักษาสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อลดภาระต้นทุนชีวิต
Workshop : จัดทำ check list สิ่งที่ตนเองมี และสิ่งที่ตนเองขาด

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
      การอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง เป็นการสำรวจตัวเอง การตั้งคำถามที่มีคุณภาพและสามารถวางแผนทางการเงินตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง

กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
การบรรยายเนื้อหาที่จำเป็นควรรู้สำหรับการนำไปใช้วางแผนการเงินเสมือนการวางแผนชีวิต
Work shop สร้างสถานการณ์
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
การปฏิบัติสามารถมีแนวทางการลงทุนตามที่ตนเองชอบ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
บุคคลที่สนใจด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม