หลักสูตรฝึกอบรม ความรักความผูกพัน คือหัวใจสำคัญของทุกองค์กร - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ความรักความผูกพัน คือหัวใจสำคัญของทุกองค์กร

น.ท. ศิลัท เหรียญมณี

(ผู้จัดการวิศกร ฝ่ายวิศวกรรมและฝึกศึกษา บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
   หากความรักความผูกพันในองค์กรในความคิดของท่าน หมายถึง การเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกัน เคียงข้างกันตลอดไป ไม่ว่าจะเป็นยามทุกข์หรือยามสุข ยามมีปัญหามืดแปดด้าน หรือยามที่มีโอกาสความสำเร็จเข้ามาแบบถล่มทลาย ซึ่งท่านอาจจะมีความคิดว่า “ความรักความผูกพัน” เช่นนี้ มีจริงหรือไม่ ถ้ามีจริงเกิดขึ้นจริงแล้ว จะให้ความรักความผูกพันดำรงอยู่ได้อย่างไร
   ดังนั้น การบรรยายเชิงวิพากษ์ ในบริบทของ“ความรักความผูกพัน คือหัวใจสำคัญของทุกองค์กร”จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยทั้งองค์กรและผู้ปฏิบัติงาน จะได้รับผลประโยชน์สูงสุด นั่นเอง

วัตถุประสงค์
1. รู้และเข้าใจในความรักความผูกพันขององค์กร
2. รู้และเข้าใจในสิ่งที่องค์กรต้องการจากผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานต้องการจากองค์กร 
3. รู้, เข้าใจ และมีทักษะที่ดีในการสร้างสังคมการทำงานที่มีคุณภาพ เปี่ยมด้วยความรักความผูกพัน 
4. มีภาพความสำเร็จขององค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความรักความผูกพันในองค์กรคืออะไร 
2. อะไรคือสิ่งที่ต้องการซึ่งกันและและกันระหว่างคนกับองค์กร
3. บทบาทผู้ปฏิบัติงานและสังคมการทำงานที่องค์กรต้องการ
4. ภาพความสำเร็จขององค์กรที่มีพื้นฐานมาจากความรักความผูกพัน

แนวทางในการฝึกอบรม
1. การบรรยาย ความรัก, ความผูกพัน, ความสำเร็จขององค์กร ฯลฯ 
2. กิจกรรมตอบคำถามแบบมีส่วนร่วม 
3. กิจกรรมเชิงวิพากษ์บทบาทของผู้ปฏิบัติงาน, บทบาทขององค์กร ฯลฯ 
4. สัมมนาแสดงความคิดเห็นในบริบทของพันธะผูกพัน (ทางใจ) ในที่ทำงาน 
5. กิจกรรม ร่วมกันสร้างสรรค์ค้นหา CONCEPT “ที่ทำงานแบบนี้สิ.... ที่อยากได้” (BRAIN STROMING)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับชั้น, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป ทั้งหญิงและชาย จำนวน 30-50 ท่าน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม