หลักสูตรฝึกอบรม ความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชีและการเงินและการประยุกต์ใช้เบื้องต้น - หลักสูตร 1 วัน

(Finance for nonfinance)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Other / ความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชีและการเงินและการประยุกต์ใช้เบื้องต้น

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  ในโลกยุคที่อยู่ในภาวะไร้พรมแดน และการสื่อสารและการรับรู้ถึงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการผู้บริหารขององค์กรจะต้องปรับตัวเองให้ทันต่อเหตุการณ์และ รองรับสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงตลอดเวลา ไม่เพียงแต่ตัวผู้บริหารเอง ทางด้านพนักงานทุกคนในองค์ กรต้องปรับตัวปรับความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขัน และแนวความคิดที่สำคัญคือจะต้องสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใส่ความรู้ต่างๆ ทางด้านการจัดการ การตลาด การผลิต บุคล และแนวความคิดที่สำคัญซึ่งขาดเสียไม่ได้ คือ ทางด้านการบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญขององค์กร และประเด็นที่สำคัญคือ ปัจจุบันผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงินจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเข้าใจความรู้พื้นฐานทางด้านการงเงิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้พนักงานที่ไม่ใช่สายบัญชีการเงิน มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการอ่านรายงานทางการเงิน
2. เพื่อมีความรู้ในการวิเคราะห์พื้นฐาน ในรายงานทางการเงิน 
3. เป็นพื้นฐานใช้ในการตัดสินใจเบื้องต้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ทำไมต้องจึงต้องเป็นรายงานทางการเงิน 
2. อธิบายพื้นฐานงบดุล งบกำไรขาดทุน งบการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด 
3. รายละเอียดของแต่ละรายการในรายงานทางการเงิน
4. แนวทางการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 
5. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายผันแปร เพื่อคำนวณจุดคุ้มทุน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงาน
 ผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป
 ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

อาจารย์ เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
วิทยากรมีประสบการณ์ในการบรรยายในองค์กรชั้นนำ เป็นวิทยากรอิสระ ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบัญชีการเงินการบริหาร

แสดงความคิดเห็น