หลักสูตรฝึกอบรม ความรู้พื้นฐานสำหรับพนักงานอะไหล่ ในศูนย์บริการ - หลักสูตร 1 วัน
(Basic knowledge for spare parts staffs in the service center)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ความรู้พื้นฐานสำหรับพนักงานอะไหล่ ในศูนย์บริการ (Basic knowledge for spare parts staffs in the service center)

อ. ธนภณ รวยอารี

(วิทยากร, ที่ปรึกษา, โค้ช)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

"ความรู้สำหรับพนักงานอะไหล่คนใหม่"

หลักการและเหตุผล
การทำงานในฝ่ายอะไหล่ พนักงานควรมีความรู้ ทักษะ ในหลายด้าน อย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความราบรื่นในการทำงาน สามารถช่วยเหลือฝ่ายอื่น และสามารถช่วยเหลือการขายขององค์กรได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง สามารถสร้างความพึงใจให้กับลูกค้าได้ ทำให้องค์กรมีการเติบโตขึ้นได้อย่างมั่นคงในอนาคต

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการทำงานด้านอะไหล่
เพื่อเสริม ความรู้ เพื่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเสริม ความรู้ ในเรื่องที่เกี่ยข้องกับรถยนต์
เพื่อเสริม ความรู้ ในเรื่องชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ที่สำคัญ
เพื่อให้สามารถ มีการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้สามารถ เสริมเพิ่มรายได้ และกำไร ให้กับองค์กร
เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ความสำคัญของงานอะไหล่ และสินค้าคงคลัง
ประเภทของรถยนต์
     - ตามประเภทตัวถัง
     - ตามประเภทเครื่องยนต์
เป้าหมายของงานอะไหล่ และสินค้าคงคลัง
ประเภทของอะไหล่ และสินค้าคงคลัง
หลักเกณฑ์การจัดเก็บสินค้าคลัง
สถานที่จัดเก็บ
ระบบการควบคุมและตรวจนับสินค้าคงคลัง
KPIs ที่ใช้วัดประสิทธิภาพของการบริหารสินค้าคงคลัง
คุณสมบัติที่พนักงานบริการหลังการขายควรจะมีผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานฝ่ายอะไหล่
พนักงานที่เกี่ยวข้อง ในการทำงานด้านบริการ
พนักงานที่องค์กรคาดหวังให้เป็นหัวหน้างาน

แนวทาง และเทคนิคในการดำเนินการฝึกอบรม
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เรียนรู้เพื่อการนำไปใช้ได้จริง
การละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) เพื่อการเข้าถึงความรู้ และการสื่อสารภายในห้องอบรม
การสอน (Teaching) เพื่อการเรียนรู้หลักการและเหตุผล ด้านวิชาการ
กิจกรรมกลุ่ม (Work Shop) เพื่อการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม และแลกเปลี่ยนความคิดของผู้เข้าอบรม
กระบวนการโค้ช (Coaching Process) เพื่อค้นหาความต้องการของผู้เข้าอบรม
การสรุป และประเมินผล (Conclusion and Evaluation) เพื่อการวัดผลการฝึกอบรม และพัฒนาในอนาคต

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม