หลักสูตรฝึกอบรม ความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานแม่บ้าน - หลักสูตร 1 วัน

(Housewives Skills)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / ความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานแม่บ้าน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ในงานด้านบริการ ด้านโรงแรม ด้าน ความสะอาด องค์ความรู้พื้นฐานพื้นฐานที่สร้างนิสัยให้กับระบบงานบริการ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นความเข้าใจและนำมาปฏิบัติได้จริง พร้อมทั้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   เมื่อกล่าวผู้ที่อยู่เบื้องหลังและช่วยอำนวยความสะดวกตลอดจนการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแต่ละองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าด้วยแล้ว แผนกแม่บ้านถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่สามารถช่วยให้แต่ละองค์กร ประสบความสำเร็จได้อย่างงดงาม ดังนั้น การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมทั้งการให้ความสำคัญในทุกขั้นตอน ของขบวนการทำงานของบุคลากรแผนกแม่บ้าน ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรให้ได้ตามคุณสมบัติและการที่พนักงานใหม่เริ่มเข้ามาทำงาน จึงเป็นกลยุทธ์เริ่มต้นที่สำคัญและควรตระหนักเพื่อช่วยรักษามาตรฐานงานแม่บ้าน อันจะส่งผลให้องค์กรมีชื่อเสียงเป็นที่รู้เพิ่มมากขึ้นสืบต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะ ในงานแม่บ้านที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกตรงตรงตามมาตรฐานสากล
2. เพื่อยกระดับและส่งเสริมคุณค่า ความสำคัญของงานแม่บ้านที่มีต่อส่วนรวม
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรสืบต่อไป
4. เพื่อปลูกจิตสำนึกในด้านสุขาภิบาลและสุขอนามัย
5. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการแม่บ้าน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ระบบคุณภาพกับงานบริการด้านแม่บ้าน
ระบบคุณภาพกับงานบริการด้านแม่บ้าน
หลักการขั้นพื้นฐานของงานแม่บ้านที่ควรรู้
สุขลักษณะที่ควรตระหนักในงานแม่บ้าน
บุคลิกภาพการสื่อสารแม่บ้านยุค 4.0
เคล็ดลับการสร้างงานแม่บ้านให้ประสบความสำเร็จ

แนวทางการฝึกอบรม
การบรรยาย-สาธิต ระดมสมอง
เกมประกอบหลักสูตร
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การแสดงบทบาทสมมติ


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานใหม่ แผนกแม่บ้าน

วิธีการประเมินผล
จากการสังเกตและการทดลองปฏิบัติตาม
จากแบบประเมินผลในหลักสูตร

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การส่งเสริมทักษะและความรู้พื้นฐานสำหรับพนักงานใหม่ แผนกแม่บ้าน

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริการการสื่อสารบุคลิกภาพ

แสดงความคิดเห็น