คอร์สฝึกอบรม ความอดทนต่อความยากในการเรียนรู้

(Tolerance of Complexity in Learning) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Softskill / ความอดทนต่อความยากในการเรียนรู้

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้ในยุค VUCA World ที่ไม่เหมือนเดิม รวมทั้งอิทธิพลของ Digital Transformation กับธุรกิจ ทำให้การเรียนรู้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และต้องศึกษาแบบเจาะลึก รู้ให้จริง ทำเรื่องที่ยากๆได้ มีความอดทนที่จะทำงานให้สำเร็จ และพร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลา
  Volatility.... เกิดความผันผวนตลอดเวลา
  Uncertainty... มีความไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
  Complexity... ทุกอย่างมีความซับซ้อน สับสน
  Ambiguity... เกิดความคลุมเครือ ความชัดเจนน้อย


การเพิ่มพลังต่อความยากในการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องรู้จักตัวเองจากภายในแล้วปรับเปลี่ยน กรอบความคิด มุมมอง ทัศนคติ และจิตใจ ที่พร้อมเผชิญกับความยากลำบากและมีความอดทนที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองต่อไปด้วยเทคนิค NLP ในการสร้างกรอบความคิดที่ดี

หลักการสร้างความอดทนต่อความยากในการเรียนรู้ในโลกยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอ ทำให้เราต้องกลัวที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทัน ดังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากหนังสือ "เมื่อภูเขาน้ำแข็งละลาย (Our Ice berg Is Melting)” ที่ทุกคนต้องใช้การเรียนรู้ร่วมกัน รับฟังกันและกัน (Team Learning) เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมในการเอาชนะปัญหาอุปสรรคร่วมกัน (Cross Function Working)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจโลกยุค VUCA World และสร้างความฉลาดในการเผชิญปัญหาอุปสรรค (Adversity : AQ) และประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิค NLP ในการเพิ่มพลังในการเรียนรู้ในเรื่องที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และพร้อมปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ๆได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้สร้างกลุ่มสุนทรียสนทนาในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากหนังสือ แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับทีมงานของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการนำกลับไปใช้กับสถานการณ์การเรียนรู้ที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ของตัวเองได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สิ่งที่องค์กรคาดหวังจากผู้เรียนในหลักสูตรนี้
 โลกเปลี่ยนคนต้องปรับ เรียนรู้ในเรื่องยาก ๆ
       การเรียนรู้ในยุค VUCA World ที่ไม่เหมือนเดิม
       อิทธิพลของ Digital Transformation ในองค์กร
       การเรียนรู้และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง
       การพัฒนาความฉลาดในการเผชิญปัญหาอุปสรรค (Adversity Quotient :AQ)
       Workshop : คุณกำลังเผชิญความยากในการเรียนรู้เรื่องอะไร?
  เทคนิคการเพิ่มพลังต่อความยากในการเรียนรู้ด้วย NLP 
       การเรียนรู้ NLP Communication model
       เทคนิคการจัดการเมฆ 4 ก้อน ของตัวเอง
       ปรับกรอบความคิดสร้างพลังการเรียนรู้ (Reframe)
       เปลี่ยนตัวเองจาก @ Effect เป็น @ Cause เพิ่มพลัง
       กิจกรรม : การฝึกฝนการใช้เทคนิค NLP
       กรณีศึกษา : ตัวอย่างบุคคลที่อดทนต่อความยากในการเรียนรู้จนสำเร็จ
  การเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดและสร้างความสำเร็จ
       ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอ
       ความเสี่ยงและผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
       กิจกรรม : สร้างการเรียนรู้ด้วยหนังสือ
       "เมื่อภูเขาน้ำแข็งละลาย (Our Ice berg Is Melting)”
       Wrap Up : สรุปการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
 หลักการสร้างความอดทนต่อความยากในการเรียนรู้
       การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
       การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
       การทำงานข้ามสายงาน (Cross Function Work)
       การบริหารความเครียดเชิงสร้างสรรค์ (Street Management)
       Workshop : กำหนดงานทางการเรียนรู้ของตัวเอง
  การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : สร้างกรอบความคิดรักเรียนการเรียนรู้รักเรียน

แสดงความคิดเห็น