หลักสูตรฝึกอบรม คัมบัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต - หลักสูตร 1 วัน
(KANBAN)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม คัมบัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (KANBAN)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
  คัมบัง (Kanban) ตามหลักของภาษาญี่ปุ่นหมายความว่า “ป้ายแสดง” ที่ไว้แสดงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้ผลิตทันเวลาพอดี (JIT: Just-In-Time) โดยบริษัทโตโยต้า ผู้ผลิตรถระยนต์รายใหญ่ได้ให้นิยามไว้ 3 ประการคือ การกำจัดงานจากกระบวนการ (Continuous Flow) การไหลของงานที่ละชิ้น (One Piece Flow) และระบบดึง (Pull system) และระบบ KANBAN ยังใช้การควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทำงานตามหลักการของ Kaizen จากหน่วยงานที่ผลิตไม่ให้มีการผลิตมากเกินไป ลดสินค้าคงคลังเพื่อไม่ให้เกิดการค้าง Stock มากเกินความจำเป็น (Overstock)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักและแนวคิดการบริหารงานแบบ KANBAN
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคและเครื่องมือที่สำคัญไปใช้ในระบบ KANBAN ได้อย่างถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
พนักงานที่มีส่วนร่วมกับกระบวนการผลิต เช่น หัวหน้างาน พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
อบรม สัมมนา ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงการทำงานเพื่อเพิ่มคุณภาพ
อบรม สัมมนา ความหมายและความสำคัญของ KANBAN
อบรม สัมมนา กฎ และชนิดของ KANBAN
อบรม สัมมนา ทำความเข้าใจกับการผลิตแบบดึง Pull System
   อบรม สัมมนา Workshop 1: กิจกรรมการผลิตแบบดึง Pull System
อบรม สัมมนา ประเภทแบบการผลิต
อบรม สัมมนา การเลือกอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบ KANBAN
อบรม สัมมนา ระบบการไหลของงานและการคำนวณ KANBAN
  อบรม สัมมนา Workshop 2 : เทคนิคการสร้าง KANBAN อย่างมีประสิทธิภาพในการผลิต
อบรม สัมมนา สรุปการเรียนรู้


รูปแบบการการอบรม (Methodology)
การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม