หลักสูตรฝึกอบรม คัมบัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต - หลักสูตร 1 วัน

(KANBAN)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / คัมบัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
  คัมบัง (Kanban) ตามหลักของภาษาญี่ปุ่นหมายความว่า “ป้ายแสดง” ที่ไว้แสดงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้ผลิตทันเวลาพอดี (JIT: Just-In-Time) โดยบริษัทโตโยต้า ผู้ผลิตรถระยนต์รายใหญ่ได้ให้นิยามไว้ 3 ประการคือ การกำจัดงานจากกระบวนการ (Continuous Flow) การไหลของงานที่ละชิ้น (One Piece Flow) และระบบดึง (Pull system) และระบบ KANBAN ยังใช้การควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทำงานตามหลักการของ Kaizen จากหน่วยงานที่ผลิตไม่ให้มีการผลิตมากเกินไป ลดสินค้าคงคลังเพื่อไม่ให้เกิดการค้าง Stock มากเกินความจำเป็น (Overstock)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักและแนวคิดการบริหารงานแบบ KANBAN
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคและเครื่องมือที่สำคัญไปใช้ในระบบ KANBAN ได้อย่างถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
พนักงานที่มีส่วนร่วมกับกระบวนการผลิต เช่น หัวหน้างาน พนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
อบรม สัมมนา ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงการทำงานเพื่อเพิ่มคุณภาพ
อบรม สัมมนา ความหมายและความสำคัญของ KANBAN
อบรม สัมมนา กฎ และชนิดของ KANBAN
อบรม สัมมนา ทำความเข้าใจกับการผลิตแบบดึง Pull System
   อบรม สัมมนา Workshop 1: กิจกรรมการผลิตแบบดึง Pull System
อบรม สัมมนา ประเภทแบบการผลิต
อบรม สัมมนา การเลือกอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบ KANBAN
อบรม สัมมนา ระบบการไหลของงานและการคำนวณ KANBAN
  อบรม สัมมนา Workshop 2 : เทคนิคการสร้าง KANBAN อย่างมีประสิทธิภาพในการผลิต
อบรม สัมมนา สรุปการเรียนรู้


รูปแบบการการอบรม (Methodology)
การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : KANBANคัมบังเพิ่มประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น