หลักสูตรฝึกอบรม คำถามทรงพลัง พลิกสถานการณ์ - หลักสูตร 1 วัน
(Powerful Question for Change Situation)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม คำถามทรงพลัง พลิกสถานการณ์ (Powerful Question for Change Situation)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเป็นหัวหน้างานที่ดี ให้ความสำคัญกับศักยภาพและคุณค่าของบุคคล (Potential & Value) ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยความเต็มใจ ด้วยการสร้างนิสัยการเป็น "ผู้นำในฐานะโค้ช (Leader as a Coach)" แทนการสั่งงานโดยตรง เพื่อให้ทีมงานได้ปรับเปลี่ยนตัวเอง โดยการดึงศักยภาพ และค้นหาแนวทางที่เหมาะสมของตัวเอง สู่การลงมือปฏิบัติไปสู่เป้าหมาย
คำกล่าวที่ว่า... "ผู้นำที่ดี พูดให้น้อย ถามให้มาก เลิกแนะนำโดยตรง" เป็นอุปนิสัยของการโค้ช ที่เชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ และพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงตัวเอง จึงให้ความสำคัญกับการใช้คำถามฉุกคิดอย่างทรงพลัง (Powerful Questions) ในการกระตุ้นให้คิดได้ด้วยตัวเอง ดังนี้...


คำถามที่ใช้ในการพลิกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (Change Situation) ไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี (Outcome) โดยทีมงานพร้อมปรับเปลี่ยนตัวเอง เกิดการตระหนักรู้ในศักยภาพ และเห็นความสำคัญของการลงมือปฏิบัติใหม่ด้วยความเชื่อมั่น เช่น...
       - คำถามจุดประกายเป้าหมายที่มีคุณค่า
       - คำถามเชิงโวหารให้เห็นตัวเอง
       - คำถามรากฐานที่สำคัญ
       - คำถามสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการเป็นโค้ชแทนการช่วยเหลือทีมงานโดยตรง มีกรอบความคิดของการเป็นโค้ชใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เทคนิคการฟังและการใช้คำถาม ที่สามารถพลิกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ทีมงานได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงใน Class จนเกิดความเข้าใจ ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างประเภทคำถามที่เหมาะสม จนเกิดความมั่นใจในการนำไปใช้ใน Style ของตัวเองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

 ผู้นำที่ดี พูดให้น้อย ถามให้มาก เลิกแนะนำ
    อบรม สัมมนา โค้ช (Coach) V.S. ผู้ช่วยเหลือ (Helper)
    อบรม สัมมนา พลังจิตใต้สำนึกของบุคคล
    อบรม สัมมนา ผู้นำในฐานะโค้ช (Coacher as a Coach)
    อบรม สัมมนา เทคนิคการโค้ชที่คุณค่า
    อบรม สัมมนา กิจกรรม : การเปลี่ยนตัวเองเป็นโค้ช
การสร้างนิสัยการโค้ชในตัวเอง (Coaching Habits)
    อบรม สัมมนา กรอบความคิดการเป็นโค้ช (Coaching Mindset)
    อบรม สัมมนา มองด้านดีเห็นคุณค่า (Change Focus)
    อบรม สัมมนา การรับฟังเชิงลึก (Deep Listening)
    อบรม สัมมนา การใช้คำถามเปลี่ยนมุมมอง (Reframing)
    อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกนิสัยการโค้ชของตัวเอง
คำถามฉุกคิดทรงพลัง (Powerful Questions)
    อบรม สัมมนา คำถามจุดประกาย (The kickstart Question)
    อบรม สัมมนา คำถามเชิงโวหาร (The Rhetorical Question)
    อบรม สัมมนา คำถามรากฐาน (The Foundation Question)
    อบรม สัมมนา คำถามเชิงกลยุทธ์ (The Strategic Question)
    อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนการใช้คำถามประเภทต่างๆ
การประยุกต์ใช้พลิกสถานการณ์ต่างๆ (Change Situation)
    อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (PSDM)
    อบรม สัมมนา การค้นหาแนวทางบรรลุเป้าหมาย (How to Get Thing Done)
    อบรม สัมมนา การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
    อบรม สัมมนา การศึกษา : การประยุกต์ใช้พลิกสถานการณ์
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง