หลักสูตรฝึกอบรม คิดดี ทำดี พิชิตความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ความรู้และทักษะทั่วไป (General Softskill) / หลักสูตรฝึกอบรม คิดดี ทำดี พิชิตความสำเร็จ

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
คิดดี หมายถึง 
       การคิดที่ไม่ยอมแพ้ปัญหาและอุปสรรคแล้วคิดวิธีแก้ไข
       การคิดที่กระตุ้นให้ตัวเองเกิดความกระตือรือร้น
       การมองเหตุการณ์และผู้อื่นในด้านดีมากกว่าด้านไม่ดี
       การสร้างความรู้สึกที่ดี แม้สิ่งที่เผชิญอยู่จะทำให้เครียด กังวล ก็ตาม
ทำดี หมายถึง
       การปฏิบัติงานด้วยความรักและความรับผิดชอบ
       การปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ
       การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา
       การคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำด้วยความระมัดระวัง
พิชิตความสำเร็จ หมายถึง
       การมีเป้าหมาย แผนงานและลงมือทำจนกว่าจะสำเร็จ
       การให้ความสำคัญกับเป้าหมายขององค์กร เสมือนหนึ่งเป้าหมายของตัวเอง
       การทำงานเชิงรุก อย่างมีกลยุทธ์ และปฏิบัติตามแผนงาน
       มองเป้าหมายเป็นเรื่องท้าทายและมุ่งมั่น ทุ่มเท จนสำเร็จ
คนที่ประสบความสำเร็จมักจะมีคุณสมบัติดังนี้
       กำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน
       ปฏิบัติงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง
       มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ทีมงาน และตัวเอง
       ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดี
       สามารถกระตุ้นและให้กำลังใจตัวเองได้ (Proactive)
       พัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ตลอดเวลา
การพัฒนาบุคลากรให้มีแนวความคิดที่ดี มีความรักในงานและองค์กร ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเทการทำงานด้วยความรับผิดชอบ และพัฒนาตัวเองเพื่อให้สามารถพิชิตเป้าหมายได้ จะทำให้เกิดความสามัคคีในการทำงานเป็นทีม และทำให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรต้องการ ด้วยความเต็มใจของบุคลากร

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจแนวความคิดที่ดีและการปฏิบัติตัวในด้านดี เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จอย่างแท้จริง
เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเอง ดังนี้
       มองเป้าหมายเป็นเรื่องท้าทายและอยากทำให้ได้
       สร้างแนวความคิดเชิงบวกแทนที่แนวความคิดเชิงลบได้ด้วยตัวเอง
       สามารถจัดการอารมณ์เชิงลบได้อย่างทันท่วงที (EI)
       กระตุ้นและจูงใจตัวเองจากความท้อถอยได้
       สนุก และมีความสุขกับการมุ่งมั่นสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีวิธีการที่จะใช้ในการพัฒนาตัวเอง ตามความเหมาะสมที่ผู้เรียนเป็นผู้เลือกเอง ทำให้เกิดการนำไปใช้อย่างแน่นอน
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทดลองปฏิบัติจริง (Workshop) จึงเกิดความเข้าใจในการปรับใช้ได้อย่างแท้จริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
อานุภาพการสร้างความคิดที่ดีด้วยตัวเอง
       ความคิดนำไปสู่การกระทำ
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการทำงาน
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในสถานการณ์ต่างๆ
       วิธีการเอาชนะแนวความคิดเชิงลบ
       Workshop: ค้นหาวิธีการเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานให้ดี
       วงจรสร้างพฤติกรรม
       การเปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน พฤติกรรมเปลี่ยน
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
       การทำงานเชิงรุก มุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงาน
       Workshop: สิ่งที่คุณจะนำไปปฏิบัติกับการทำงาน

คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จในการทำงาน
       กำหนดเป้าหมายชัดเจนและมีแผนงานรองรับ
       การรู้จักแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
       รักในงานที่ทำและรับผิดชอบกับเป้าหมาย
       มีทัศนคติที่ดีต่อตัวเอง งาน ทีม และองค์กร
       การให้ความสำคัญกับทีมเวิร์ค
       Workshop: คุณสมบัติที่คุณเลือกนำไปพัฒนา
       กรณีศึกษา: คิดดี ทำดี พิชิตความสำเร็จ

การสร้างจิตสำนึกที่ดี พิชิตเป้าหมาย
       พัฒนาคุณสมบัติ 4 รัก
       สร้างจิตสำนึกรักในงาน
       สร้างจิตสำนึกรักในทีมงาน
       สร้างจิตสำนึกในองค์กร
       สร้างแรงบันดาลใจด้วยตัวเอง

การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติ

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง