หลักสูตรฝึกอบรม คิดนอกกรอบอย่างไร พัฒนางานให้เป็นเลิศ - หลักสูตร 1 วัน

(Excellence Thinking)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Softskill / คิดนอกกรอบอย่างไร พัฒนางานให้เป็นเลิศ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ความคิดของเรานั้น ไม่เคยหยุดนิ่งทำงานตลอด 24 ชั่วโมง คิดในด้านบวก ด้านลบ คิดแล้วมีประโยชน์และคิดเรื่อยเปื่อย เราควรหันมาจัดการกับความคิดและจัดลำดับความคิดของเราให้ได้สิ่งที่ดีมีประโยชน์ ในกับชีวิตและการทำงานได้อย่างมีพัฒนาการ 
ความคิด เป็นสิ่งที่หลายองค์กรให้ความสำคัญมาก เช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบ การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ไขปัญหา ทั้งหมดนี้มีทั้งพรสวรรค์และพรแสวง การคิดที่เราสามารถพัฒนาได้นั้นเรียกว่าพรแสวง หรือการฝึกฝนให้กระบวนการคิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
การเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติขององค์กร และการดำเนินชีวิต หากเราสามารถฝึกฝนความคิดให้ทันต่อเหตุการณ์และประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมเป็นประโยชน์ต่องานและองค์กรที่สามารถแข่งขันได้อย่างเหนือชั้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดและรูปแบบการคิดที่หลากหลาย
2. เพื่อฝึกฝนให้เกิดกระบวนการคิดอย่างนอกกรอบ
3. เพื่อนำการคิดหลากสไตล์มาประยุกต์ใช้จริงในงานของตนเอง และการดำเนินชีวิต
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เลือกสไตล์การคิดในแนวทางที่เหมาะสมกับงานของตนเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
รู้จักตัวเอง กับแนวการคิดที่แตกต่าง
        อบรม สัมมนา รู้จักการคิดแบบหลากหลายของตนเอง
        อบรม สัมมนา เรียนรู้หลักการคิดแบบในกรอบและนอกกรอบ
        อบรม สัมมนา เทคนิคการพัฒนาแนวคิด และการคิดอย่างสร้างสรรค์

รู้จักแนวการคิดแบบสร้างสรรค์ (นอกกรอบ)
        อบรม สัมมนา ความหมายของการคิดแบบต่างๆ
        อบรม สัมมนา ความสำคัญของการคิดต่อการทำงาน
        อบรม สัมมนา รูปแบบการคิดที่สามารถนำสู่ความแตกต่าง

เทคนิคการพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์(นอกกรอบ)
        อบรม สัมมนา นิยามการคิดของเรากับงานที่ได้รับมอบหมาย
        อบรม สัมมนา ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน 360 องศา
        อบรม สัมมนา สร้างโจทย์การคิดด้วยตนเองสม่ำเสมอ

เทคนิคการนำความคิด(นอกกรอบ) ขยายผลสู่ทีม
        อบรม สัมมนา สร้างชิ้นงานใหม่เพื่อพัฒนาการคิดแบบทีม
        อบรม สัมมนา สร้างการระดมความคิดของทีมในการแก้ไขปัญหา
        อบรม สัมมนา สร้างวิธีการบริหารงานของตนเองกับทีมอย่างสร้างสรรค์
        อบรม สัมมนา ลดการยึดติดกรอบความคิดแบบเดิม
การเขียนสไตล์การคิดของตนเอง : ออกแบบความคิดใหม่ในงานเดิมแบบ (นอกกรอบ)

แนวทางการฝึกอบรม
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์ 
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานทุกตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ
ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมทีมงาน
ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 ภาพรวมของหลักสูตร
        อบรม สัมมนา ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
        อบรม สัมมนา ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
        อบรม สัมมนา เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง
ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
        อบรม สัมมนา กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : พัฒนางานคิดนอกกรอบคิดสร้างสรรค์

แสดงความคิดเห็น