หลักสูตรฝึกอบรม คิดอย่างไรให้รอบด้านและสร้างสรรค์ - หลักสูตร 1 วัน
(Comprehensive Thinking)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม คิดอย่างไรให้รอบด้านและสร้างสรรค์ (Comprehensive Thinking)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้?
 พลังและความสำเร็จของมนุษย์อยู่ที่การคิด การคิดที่ถูกต้องช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การกระทำที่ช่วยให้มีความสุขและความสำเร็จอย่างแท้จริงได้ ช่วยให้ชีวิตก้าวข้ามอุปสรรคและหาทางออกจากปัญหาได้อย่างเหมาะสม
 เราคิดได้หลายแบบ แต่ละรูปแบบส่งผลต่อการตัดสินใจและการกระทำที่แตกต่างกัน การคิดให้รอบด้านจึงสำคัญเพราะช่วยให้เรามองเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างรอบคอบ ครบถ้วน หาคำตอบที่ดีที่สุดได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
 ส่วนการคิดค้นความคิดใหม่ที่นำไปใช้ได้ ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาที่องค์กรเผชิญอยู่ ณ ปัจจุบัน หากยังช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กรในอนาคตได้ด้วย เพราะไอเดียที่ตอบโจทย์ชีวิตของคนในปัจจุบัน และแนวโน้มการใช้ชีวิตในอนาคต สามารถแปลงเป็นสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่ามหาศาลได้
 โลกของการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน ไม่อาจใช้การแข่งแบบเดิมที่สู้กันด้วยกลยุทธ์ราคา หรือการลอกเลียนแบบทำตามผู้สำเร็จ (me-too) แต่ต้องใช้กลยุทธ์การแข่งขันแบบใหม่บนพื้นฐานของการนำเสนอสิ่งใหม่ (innovative) ที่เพิ่มหรือสร้างคุณค่าใหม่ (value) เป็นสิ่งที่แตกต่างจากสินค้าหรือบริการอื่นในตลาด และตอบสนองผู้บริโภค หรือสร้างความต้องการใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น
 การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคตจึงไม่ได้อยู่ที่ทรัพยากรทางกายภาพ แต่อยู่ที่ศักยภาพทางความคิดของบุคลากร ในการริเริ่มสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรม และการคิดค้นสิ่งใหม่ ประเด็นท้าทายจึงอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรให้บุคลากรในองค์กรมีทักษะการคิด สามารถหาคำตอบที่เป็นรูปธรรม (practical) นำไปปฏิบัติได้ หรือแปลงความคิดไปสู่สินค้าหรือบริการที่สร้างผลตอบแทน (returns) ที่มีมูลค่ามหาศาลให้กับองค์กร
 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา องค์กรสมัยใหม่ต่างให้ความใส่ใจและความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพทางการคิดให้กับบุคลากรในองค์กรของตน นอกจากนี้ ทักษะการคิดต่าง ๆ ของบุคลากรยังเป็นรากฐานของการพัฒนาองค์กรในระยะยาว เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (knowledge management) และการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) และการสร้างองค์กรริเริ่มสร้างสรรค์ (innovative organization) อีกด้วย

ผู้เรียนจะได้รับอะไรจากหลักสูตรนี้?
 ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดของมนุษย์ ที่ส่งผลต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่
 ทักษะการคิดหลากหลายรูปแบบที่นำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงได้
 กล้าแสดงความคิดเห็นแบบสร้างสรรค์ ไม่ใช่คิดแบบโต้แย้ง มองเห็นทางเลือกใหม่
 คิดเป็นระบบ ไม่วกวน คิดได้อย่างชัดเจน ไม่กำกวม คิดรอบคอบ รัดกุม
 สื่อสารความคิดได้ตรงประเด็น ได้เนื้อหาใจความครบถ้วน กล้านำเสนอ idea ใหม่ ๆ กระชับ เป็นขั้นตอน ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
 นำทักษะการคิดแต่ละแบบไปใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตและการทำงาน

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?
 สมองและแบบแผนการคิดของมนุษย์
      อบรม สัมมนา เข้าใจการทำงานของสมอง
      อบรม สัมมนา เข้าใจกระบวนการคิดลักษณะต่าง ๆ
      อบรม สัมมนา การตอบสนองของสมองต่อสิ่งเร้าและข้อมูลต่าง ๆ
      อบรม สัมมนา กระบวนการเกิดความคิดใหม่
 การพัฒนาทักษะการคิดแบบต่าง ๆ
      อบรม สัมมนา การคิดด้วยข้อมูล
      อบรม สัมมนา การคิดด้วยความรู้สึก
      อบรม สัมมนา การคิดด้วยความระแวดระวัง
      อบรม สัมมนา การคิดเพื่อดึงจุดดีจุดเด่น
      อบรม สัมมนา การคิดเพื่อสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา การคิดเพื่อปฏิบัติการ
      อบรม สัมมนา อะไรทำให้เราคิดไม่ออก? หนทางก้าวข้าม “หล่มความคิด”
      อบรม สัมมนา ปัจจัยทางชีวภาพ ปัจจัยทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่
 จากความคิดสู่การปฏิบัติ
      อบรม สัมมนา จากการคิดสู่การสื่อสารอย่างตรงประเด็น
      อบรม สัมมนา จากการคิดสู่การการนำเสนองานที่ชัดเจน
      อบรม สัมมนา จากการคิดสู่การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
      อบรม สัมมนา จากการคิดสู่การสร้างสรรค์แนวทางแก้ปัญหาใหม่
  Workshop
      อบรม สัมมนา เกมส์ฝึกคิด (thinking games)
      อบรม สัมมนา คุณเป็นคนชอบใช้ความคิดแบบไหน?
      อบรม สัมมนา เครื่องมือฝึกคิด เช่น Six Thinking Hats, Mind Mapping
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษาองค์กรสร้างสรรค์: 3M, Google, Apple
      อบรม สัมมนา แบ่งกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษา

สัดส่วนการเรียนรู้
 ทฤษฎี 30%
 ฝึกปฏิบัติ 50%
 แลกเปลี่ยน ถามตอบ 20%

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?
 ผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ ขององค์กร
 ผู้จัดการและหัวหน้างาน
 ผู้ประกอบการ SMEs เจ้าของธุรกิจ
 ผู้ที่อยากพัฒนาทักษะการคิดเพื่อนำไปใช้กับวิชาชีพของตน

แนวทางในการดำเนินการฝึกอบรม
การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธีการหลักได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
1. การเรียนรู้แบบกลุ่ม (Group Learning) จะแบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นระหว่างกัน และช่วยฝึกการทำงานเป็นทีม การรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน
2. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) จะเน้นกระบวนการให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม เช่น
      อบรม สัมมนา การสรุปทบทวนแนวคิดสำคัญและคำสำคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)
      อบรม สัมมนา การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม (questioning)
      อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง
อบรม สัมมนา
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้
      อบรม สัมมนา กระตุ้นให้ฝึกคิดและนำเสนอ
      อบรม สัมมนา นำสิ่งที่เรียนไปทดลองใช้
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษาและกิจกรรมกลุ่มเพื่อหา solutions
      อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มระดมสมอง
4. การประเมินผลการอบรมจะใช้หลายรูปแบบวิธี เช่น ผ่านการนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่ม ผ่านการนำไปถ่ายทอดต่อ ผ่านแบบประเมินก่อนและหลังการอบรม ผ่านงานเพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติมในหัวข้อหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของผู้เรียน
5. รูปแบบของการฝึกอบรมมีหลากหลายที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม อาทิ การบรรยาย การอภิปราย การระดมสมอง (brainstorming) กลุ่มปฏิบัติการ (workshop) กรณีศึกษา (case study) การนำเสนอผลงาน (presentation) เกมทางการบริหาร (Management games)แสดงบทบาทสมมติ (Role playing) หรือแบบประเมินตนเอง (self-assessment test) เช่น personality test, leadership styles, thinking styles เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
6. วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนรู้สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของตนเอง และนำไปสู่การใช้ปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ
7. เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำไปสู่ประโยชน์ต่อองค์กรและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของแต่ละองค์กร กิจกรรมต่าง ๆ จะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานทางธุรกิจของแต่ละองค์กร (Customized) โดยดำเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ในวันและเวลาที่องค์กรสะดวกและบุคลากรมีความพร้อมในการเข้าอบรม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม