หลักสูตรฝึกอบรม คิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์ - หลักสูตร 1 วัน
(Systematic Thinking Analytical Thinking & Critical Thinking)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม คิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์ (Systematic Thinking Analytical Thinking & Critical Thinking)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่เป้าหมายด้วยการใช้การคิดเชิงระบบ, การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ จะทำให้สามารถบรรลุผลลัพธ์อย่างมีคุณค่า เสมือนหนึ่งเป็นการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืน ไม่เกิดผลกระทบของแนวทางการแก้ปัญหา แต่สร้างการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบการสร้างกระบวนการแก้ปัญหา โดยการใช้หลักคิดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน นำไปสู่แนวทางแก้ปัญหาที่สาเหตุที่แท้จริง ด้วยการวิพากษ์ถึงประเด็นของปัญหาและข้อมูลที่นำมาสนับสนุนอย่างครบถ้วน คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างครบถ้วน นำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ (Outcome) ที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงการผสมผสานหลักการคิดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างหลากหลาย โดยการยึดแก่นของการคิดแบบต่างๆ แล้วเชื่อมโยงให้เสริมซึ่งกันละกัน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างความเข้าใจในหลักการคิดแบบต่างๆ และนำไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาในสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นองค์รวมของปัญหาอย่างเป็นระบบ ให้ความสำคัญกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยเทคนิคต่างๆ และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดเชิงวิพากษ์ในการให้ความสำคัญของข้อมูลมากกว่า การยึดติดกับความเชื่อเดิมๆหรือวิธีแก้ปัญหาแบบเดิมๆ สู่นวัตกรรมการแก้ปัญหาแบบใหม่ๆด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การคิดเชิงระบบและการประยุกต์ใช้ (Systematic Thinking)
      สิ่งใดต่อไปนี้ถือว่าเป็นระบบ (คิดสนุกๆ)
      การคิดเชิงระบบ (System Thinking) คืออะไร?
      การเชื่อมโยงหลักการคิดเชิงระบบด้วยการคิดประเภทต่างๆ
      สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
      องค์ประกอบที่ก่อกำหนดเป็นระบบ
      Workshop : การประยุกต์ใช้การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหา
การแก้ปัญหาด้ายการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      สนุกกับ “ภาพของปัญหา” ในรูปแบบต่างๆ
      ความหมายของการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      การวิเคราะห์ด้วยแผนผังสาเหตุและผล (Fish Bone Diagram)
      การวิเคราะห์รากของปัญหาด้วย 5 Why
      การประเมินข้อมูลด้วย Mind Map
      กิจกรรม : การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยเทคนิคต่างๆ
การเผชิญกับปัญหาด้วยการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
      ความหมาย นิยามของการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
      หลักการที่สำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์
      การสร้างกรอบความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking Mindset)
      ประเด็นสำคัญกระตุ้นการคิดเชิงวิพากษ์
      Workshop : สรุปแนวความคิดเชิงวิพากษ์ของตัวเอง
การประยุกต์ใช้การคิดเชิงระบบ, การคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์กับสถานการณ์ต่างๆ
      การบริหารจัดการปํญหาอย่างเป็นระบบแบบองค์รวม
      การประยุกต์ใช้การคิดต่างๆกับการสื่อสารสู่เป้าหมายร่วมกัน
      การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างเป็นระบบครบวงจร
      การลดข้อขัดแย้ง ทำงานเป็นทีม อย่างเป็นระบบ
      Workshop : การประยุกต์ใช้การคิดกับสถานการณ์ต่างๆ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ