หลักสูตรฝึกอบรม คิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์ - หลักสูตร 1 วัน
(Systematic Thinking Analytical Thinking & Critical Thinking)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม คิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์ (Systematic Thinking Analytical Thinking & Critical Thinking)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่เป้าหมายด้วยการใช้การคิดเชิงระบบ, การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ จะทำให้สามารถบรรลุผลลัพธ์อย่างมีคุณค่า เสมือนหนึ่งเป็นการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืน ไม่เกิดผลกระทบของแนวทางการแก้ปัญหา แต่สร้างการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบการสร้างกระบวนการแก้ปัญหา โดยการใช้หลักคิดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน นำไปสู่แนวทางแก้ปัญหาที่สาเหตุที่แท้จริง ด้วยการวิพากษ์ถึงประเด็นของปัญหาและข้อมูลที่นำมาสนับสนุนอย่างครบถ้วน คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างครบถ้วน นำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ (Outcome) ที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงการผสมผสานหลักการคิดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างหลากหลาย โดยการยึดแก่นของการคิดแบบต่างๆ แล้วเชื่อมโยงให้เสริมซึ่งกันละกัน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างความเข้าใจในหลักการคิดแบบต่างๆ และนำไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาในสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นองค์รวมของปัญหาอย่างเป็นระบบ ให้ความสำคัญกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยเทคนิคต่างๆ และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดเชิงวิพากษ์ในการให้ความสำคัญของข้อมูลมากกว่า การยึดติดกับความเชื่อเดิมๆหรือวิธีแก้ปัญหาแบบเดิมๆ สู่นวัตกรรมการแก้ปัญหาแบบใหม่ๆด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การคิดเชิงระบบและการประยุกต์ใช้ (Systematic Thinking)
      สิ่งใดต่อไปนี้ถือว่าเป็นระบบ (คิดสนุกๆ)
      การคิดเชิงระบบ (System Thinking) คืออะไร?
      การเชื่อมโยงหลักการคิดเชิงระบบด้วยการคิดประเภทต่างๆ
      สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
      องค์ประกอบที่ก่อกำหนดเป็นระบบ
      Workshop : การประยุกต์ใช้การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหา
การแก้ปัญหาด้ายการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      สนุกกับ “ภาพของปัญหา” ในรูปแบบต่างๆ
      ความหมายของการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      การวิเคราะห์ด้วยแผนผังสาเหตุและผล (Fish Bone Diagram)
      การวิเคราะห์รากของปัญหาด้วย 5 Why
      การประเมินข้อมูลด้วย Mind Map
      กิจกรรม : การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยเทคนิคต่างๆ
การเผชิญกับปัญหาด้วยการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
      ความหมาย นิยามของการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
      หลักการที่สำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์
      การสร้างกรอบความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking Mindset)
      ประเด็นสำคัญกระตุ้นการคิดเชิงวิพากษ์
      Workshop : สรุปแนวความคิดเชิงวิพากษ์ของตัวเอง
การประยุกต์ใช้การคิดเชิงระบบ, การคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์กับสถานการณ์ต่างๆ
      การบริหารจัดการปํญหาอย่างเป็นระบบแบบองค์รวม
      การประยุกต์ใช้การคิดต่างๆกับการสื่อสารสู่เป้าหมายร่วมกัน
      การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างเป็นระบบครบวงจร
      การลดข้อขัดแย้ง ทำงานเป็นทีม อย่างเป็นระบบ
      Workshop : การประยุกต์ใช้การคิดกับสถานการณ์ต่างๆ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing