หลักสูตรฝึกอบรม คิดเติบโตอย่างฉลาดกับการเปลี่ยนแปลง - หลักสูตร 1 วัน
(Change Management with Growth Mindset & EQ)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม คิดเติบโตอย่างฉลาดกับการเปลี่ยนแปลง (Change Management with Growth Mindset & EQ)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ผู้ที่ประสบความสำเร็จและอยู่รอดในสถานการณ์ต่างๆ เพราะมีความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ที่ยอดเยี่ยม ทำให้พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา ทุกอย่างไม่แน่ใจ ผันผวน คลุมเครือ และซับซ้อน การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีคือ การสร้าง กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) และ การมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
การพัฒนา Growth Mindset และ EQ แล้วประยุกต์ใช้กับการเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้ ก็จะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดผลกระทบกับการทำงาน ไม่มากก็น้อย การมีเทคนิคในการปรับเปลี่ยนตัวเองในด้านต่างๆ จะช่วยทำให้สามารถมีแนวทางใหม่ๆในการค้นหาทางออกของปัญหาพร้อมจัดการอารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นได้ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความเต็มใจและให้ความสามารถกับเป้าหมาย มากกว่า ปัญหาอุปสรรค มีกรอบความคิดของการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset) บรรลุเป้าหมายได้
วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการพัฒนา Growth Mindset และจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง (EQ) สร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง พร้อมเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการคิดอย่างฉลาดกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยการสร้างมุมมองใหม่ๆ พัฒนาตัวเอง แล้วก้าวออกจาก Comfort Zone ของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของตัวเองกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นได้ เกิดความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของตัวเองได้ทันทีอย่างฉลาด
เพื่อทำให้ผู้เรียนบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ด้วยการคิดอย่างฉลาดไม่อยู่ในสภาวะอารมณ์เชิงลบของตัวเอง


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองและทีมงาน (Adaptive Leadership)
      สำรวจแนวความคิดเรื่อง “การเปลี่ยนแปลง”
      กรอบความคิดแบบยึดติด V.S. กรอบความคิดแบบเติบโต
      ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
      การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
      กิจกรรม : การสร้างกรอบความคิดการปรับตัว (Adaptability Mindset)
การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
      การมีอิทธิพลเหนือสิ่งเร้าด้วยตัวเอง (E+R=O)
      การทำงานเชิงรุกด้วย Growth Mindset
      เทคนิคการสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต
      การใช้ Growth Mindset กับการทำงาน
      กิจกรรม : การพัฒนา Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ
การเรียนรู้และเข้าใจอารมณ์เชิงลบกับการเปลี่ยนแปลง
      องค์ประกอบที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์
      การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบกับเป้าหมาย
      การเกิดอารมณ์เชิงลบกับความกลัว (Fear) ในเรื่องต่างๆ
      การเกิดสภาวะเชิงลบกับความไม่สมดุลในคุณค่า (6 Core Need)
      กิจกรรม : เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง
การบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงอย่างชาญฉลาด
      หลักการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
      การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
      การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP)
      เรียนรู้และรู้จักจิตที่ส่งเสริมคุณ (PQ)
      Workshop : การจัดการสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง