หลักสูตรฝึกอบรม คิดเติบโตอย่างฉลาดกับการเปลี่ยนแปลง - หลักสูตร 1 วัน
(Change Management with Growth Mindset & EQ)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม คิดเติบโตอย่างฉลาดกับการเปลี่ยนแปลง (Change Management with Growth Mindset & EQ)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ผู้ที่ประสบความสำเร็จและอยู่รอดในสถานการณ์ต่างๆ เพราะมีความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ที่ยอดเยี่ยม ทำให้พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา ทุกอย่างไม่แน่ใจ ผันผวน คลุมเครือ และซับซ้อน การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีคือ การสร้าง กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) และ การมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
การพัฒนา Growth Mindset และ EQ แล้วประยุกต์ใช้กับการเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้ ก็จะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดผลกระทบกับการทำงาน ไม่มากก็น้อย การมีเทคนิคในการปรับเปลี่ยนตัวเองในด้านต่างๆ จะช่วยทำให้สามารถมีแนวทางใหม่ๆในการค้นหาทางออกของปัญหาพร้อมจัดการอารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นได้ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความเต็มใจและให้ความสามารถกับเป้าหมาย มากกว่า ปัญหาอุปสรรค มีกรอบความคิดของการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset) บรรลุเป้าหมายได้
วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการพัฒนา Growth Mindset และจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง (EQ) สร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง พร้อมเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการคิดอย่างฉลาดกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยการสร้างมุมมองใหม่ๆ พัฒนาตัวเอง แล้วก้าวออกจาก Comfort Zone ของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของตัวเองกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นได้ เกิดความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของตัวเองได้ทันทีอย่างฉลาด
เพื่อทำให้ผู้เรียนบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ด้วยการคิดอย่างฉลาดไม่อยู่ในสภาวะอารมณ์เชิงลบของตัวเอง


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองและทีมงาน (Adaptive Leadership)
      สำรวจแนวความคิดเรื่อง “การเปลี่ยนแปลง”
      กรอบความคิดแบบยึดติด V.S. กรอบความคิดแบบเติบโต
      ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
      การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
      กิจกรรม : การสร้างกรอบความคิดการปรับตัว (Adaptability Mindset)
การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
      การมีอิทธิพลเหนือสิ่งเร้าด้วยตัวเอง (E+R=O)
      การทำงานเชิงรุกด้วย Growth Mindset
      เทคนิคการสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต
      การใช้ Growth Mindset กับการทำงาน
      กิจกรรม : การพัฒนา Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ
การเรียนรู้และเข้าใจอารมณ์เชิงลบกับการเปลี่ยนแปลง
      องค์ประกอบที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์
      การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบกับเป้าหมาย
      การเกิดอารมณ์เชิงลบกับความกลัว (Fear) ในเรื่องต่างๆ
      การเกิดสภาวะเชิงลบกับความไม่สมดุลในคุณค่า (6 Core Need)
      กิจกรรม : เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง
การบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงอย่างชาญฉลาด
      หลักการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
      การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
      การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP)
      เรียนรู้และรู้จักจิตที่ส่งเสริมคุณ (PQ)
      Workshop : การจัดการสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร