หลักสูตรฝึกอบรม คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา - หลักสูตร 1 วัน

(Systems Problem Solving)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skill) นับเป็นทักษะที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงาน และการดำเนินชีวิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยสิ่งสำคัญเริ่มต้นจะต้องทำความเข้าใจปัญหาให้อย่างถ่องแท้เสียก่อน สามารถระบุหัวข้อปัญหาได้อย่างชัดเจน และสามารถจำแนกแยกแยะประเภทของปัญหาได้ จึงจะสามารถเข้าไปทำการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
        โดยในหลักสูตร “คิดเป็นระบบ สยบทุกปัญหา (Systems Problem Solving)” ได้นำหลักคิดที่สำคัญของ Peter M. Senge ที่เขียนไว้ในหนังสือชื่อ “The Fifth Discipline” ในเรื่อง Systems Thinking มาใช้เป็นหลักคิดในการแก้ปัญหาประเภทต่าง ๆ ผ่านแนวคิดการออกแบบระบบ (Systems Design) และการวิเคราะห์ระบบ (Systems Analyis) โดยผสานแนวคิดดังกล่าวเข้ากับแนวคิด และเครื่องมือบริหารจัดการต่าง ๆ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และสามารถจำแนกประเภทของปัญหาได้
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้พื้นฐานความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และฝึกฝนการแก้ปัญหาผ่านการออกแบบระบบ (Systems Design)
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และฝึกฝนการแก้ปัญหาผ่านการวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis)

กรอบความคิดของหลักสูตร


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ปัญหา คือ อะไร ? 
       นิยามของคำว่า “ปัญหา” 
       การระบุหัวข้อปัญหาให้ชัดเจน 
       ประเภทของปัญหา 

2. พื้นฐานความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
       Reinforcing Loop 
       Balancing Loop 
       Delay 

3. การแก้ปัญหาผ่านการออกแบบระบบ (Systems Design) 
       แนวคิด และเครื่องมือต่าง ๆ ในการออกแบบระบบ
4. การแก้ปัญหาผ่านการวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) 
       แนวคิด และเครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ระบบ

แนวทางในการฝึกอบรม
โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด 
โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง 
โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน และผู้จัดการขึ้นไป จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : คิดเป็นระบบทักษะการคิดการแก้ปัญหา

แสดงความคิดเห็น