หลักสูตรฝึกอบรม คุณคือ วิทยากรคุณภาพเชื่อไหม - หลักสูตร 2 วัน
(To Be The Good Trainer By Coaching)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การพัฒนาวิทยากร (Train the trainer) / หลักสูตรฝึกอบรม คุณคือ วิทยากรคุณภาพเชื่อไหม (To Be The Good Trainer By Coaching)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

วิทยากรที่ดี
สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนผ่านการนำเสนอที่ยอดเยี่ยม
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ได้เหมาะสมกับผู้ฟังเป็นอย่างดี
มีพลังแห่งความกระตือรือร้น ที่เกิดจากแรงกระตุ้นจากภายใน
จับประเด็นความต้องการของผู้ฟังและทำให้ได้ตามนั้น
ทุ่มเทความสำคัญไปที่ผู้เรียนรู้มากกว่าเทคนิคที่ใช้ในการสอน
 เชื่อมั่นในตัวเองและสนุกกับการฝึกอบรม


หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันองค์กรโดยส่วนใหญ่ตั้งใจที่จะพัฒนา บุคลากรภายในของตัวเองให้เป็นวิทยากรที่มีคุณภาพ สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และการทำให้ผู้อื่นพัฒนาตัวเอง เพื่อให้สามารถที่จะดำเนินการฝึกอบรมได้อย่างทั่วถึง และเกิดความต่อเนื่องได้ดีกว่า การจ้างวิทยากรภายนอกเพียงอย่างเดียว 
การเป็นวิทยากรที่ดีนั้น นับว่าเป็นเรื่องที่หลายองค์กรยังกังวลอยู่ว่า ผู้จัดการขององค์กรนั้น สามารถเป็นวิทยากรที่ดีได้หรือไม่ เนื่องจากความรู้ความสามารถและความเข้าใจในเนื้อหาของงานนั้นมีอยู่มาก แต่การจะถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจนั้นกลับเป็นเรื่องที่ไม่มั่นใจ กลัวคนทำจะไม่ยอมรับ กลัวว่าจะพูดไม่ดี ก็เลยไม่อยากเป็นวิทยากร 
วิทยากรฝึกหัดส่วนมาก คาดหวังความสมบูรณ์แบบ เลยค้นหาเทคนิคต่างๆมากมาย เพื่อทำให้ตัวเองเป็น วิทยากรที่เก่ง ให้ได้ จนลืมความเป็นตัวของตัวเอง ลืม STYLE ที่ตัวเองถนัด ลืมให้ความสำคัญกับผู้ฟัง ทำให้บอกกับตัวเองว่า ยังเป็นวิทยากรที่ไม่เก่งซักที ก็เลยไม่ยอมเป็นวิทยากร แต่จริงๆหารู้ไม่ว่าหากเปลี่ยนความคิด โดยการพัฒนาตัวเองให้เป็นวิทยากรในแบบฉบับของตัวเอง ก็จะทำให้กล้าลงมือทำมากขึ้น สุดท้ายก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เอง 
การเป็นวิทยากรนั้นต้องเริ่มจากการ อยากเป็น แล้วเตรียมตัวเพื่อนำไปสู่การลงมือทำ (ฝึกฝน) ไม่ใช่การกลัวความล้มเหลวและไม่มั่นใจในตัวเอง ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้กระบวนการ การเป็นวิทยากรด้วย STYLE ของตัวเอง โดยการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเป็นวิทยากร คุณก็จะพัฒนาตัวเองให้เป็นวิทยากรที่ดีได้ในอนาคต

"ผู้ที่ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ย่อมจะได้รับกลับคืนไปมากกว่าที่ให้เสมอ"

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนรู้เข้าใจแก่นแท้ของการเป็นวิทยากรใน STYLE ของตัวเอง และเป็นรูปแบบที่ตัวเองคิดว่าเหมาะสมที่สุด 
เพื่อทำให้ผู้เรียนรู้ได้เข้าใจ การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยมุ่งให้ความสำคัญที่ Know Who ! รู้ว่าเข้าฝึกอบรม คือ ใคร ? ต้องการอะไร ? มากกว่ามุ่งเน้นที่ How To ! คือ ทำอย่างไร 
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้ เอาชนะอุปสรรคต่างๆที่สกัดกั้นศักยภาพของตัวเองได้ ด้วยการสร้างแนวทางในการเป็นวิทยากรของตัวเองขึ้นมาด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนรู้สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการเป็นวิทยากร และมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มมากขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากหลักสูตร
 กล้าเป็นวิทยากรในเรื่องที่ตัวเองรู้จริง และเป็น Style ของตัวเอง
 สามารถจัดทำหลักสูตรที่ต้องการ นำไปฝึกอบรมได้ทันที
 กำหนดแนวทางในการเตรียมตัว และการฝึกอบรมของตัวเองได้
 สร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง โดยก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้
 มีแนวทางในการพัฒนาตัวเอง เพื่อเป็นวิทยากรที่ดีในอนาคต
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day 1 : หลักสำคัญของเนื้อหาหลักสูตร
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นวิทยากร
       คุณอยากเป็นวิทยากรหรือไม่?
       ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้ฟัง
       การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
       หลุมพรางสกัดกั้นศักยภาพของวิทยากร
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นวิทยากร
       การให้ความสำคัญผู้ฟัง
       การรับฟังอย่างตั้งใจ
       การจูงใจให้ผู้ฟังสนใจ
       การกระตุ้นให้ผู้ฟังนำไปปฏิบัติ
การเตรียมตัวในฐานะวิทยากร
       จุดประสงค์ของการฝึกอบรม
       การเตรียมข้อมูลสำหรับหลักสูตร
       ขั้นตอนการฝึกอบรม
       ประเด็นสำคัญของการบริหาร Class
การดำเนินการจัดทำหลักสูตรพอสังเขป
       กำหนดชื่อหลักสูตร
       เนื้อหาโดยรวมของหลักสูตร
       รูปแบบการนำเสนอ
       คัดเลือกสื่อการสอน

Day 2 : การฝึกทักษะและทดสอบการสอน
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing)
เทคนิคและกิจกรรมของการสอน
       Ice Breaking (การละลายพฤติกรรม)
       กิจกรรม Workshop
       Story Telling (เรื่องเล่าน่าสนใจ)
       Case Study (กรณีศึกษาเพื่อการวิเคราะห์)
       Role Play (การแสดงบทบาทสมมติ)
สร้างความเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
       ก้าวข้ามอุปสรรคสำคัญต่างๆ
       เปลี่ยนวิธีคิด..พลิกชีวิตคุณ
       การพัฒนาตัวเองด้วยทัศนคติเชิงบวก
       กล้าฝันและไปให้ถึง
บทเรียนและประสบการณ์จากการเป็นวิทยากร
       แนวทางการฝึกอบรมที่เลือกใช้
       การปฏิบัติตัวในฐานะวิทยากร
       การให้พลังผู้อื่นเพื่อให้เขาพัฒนาตัวเอง
       รูปแบบการฝึกอบรมโดยกรอบงานการโค้ชชิ่ง
การบ้าน: หลักสูตรและเทคนิคการบริหาร Class

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้แนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้ได้คิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปลงมือทำด้วยตัวเองทันที
การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เนื้อหาใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : มุ่งเน้นให้เกิดการลงมือทำทีละขั้นตอน
       การนำเสนอ : เกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกัน
       การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น
       Role Playing : แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา
สร้าง “ แนวทางการเป็นวิทยากร ” ของตัวเอง ทำให้สามารถนำไปฝึกฝนเพิ่มเติมรายละเอียด สำหรับใช้ในการเขียนหลักสูตร และเป็นวิทยากรในโอกาสต่อไปอย่างแท้จริง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 HRD, ผู้จัดการแผนก, ผู้จัดการที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ในรูปแบบการเป็นวิทยากร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมภายในองค์กร ผู้ที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่การฝึกอบรมภายในองค์กร
ผู้เชี่ยวชาญสายงานต่างๆที่ต้องการเป็นวิทยากรภายใน
วิทยากรที่ต้องการพัฒนาตัวเองในรูปแบบใหม่ๆ, ผู้ที่สนใจในการเป็นวิทยากร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง