หลักสูตรฝึกอบรม คุณประสบความสำเร็จพร้อมมีความสุข - หลักสูตร 1 วัน
(Work Life Driving Balance)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม คุณประสบความสำเร็จพร้อมมีความสุข (Work Life Driving Balance)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หลักการและแนวความคิดของหลักสูตร
การรู้จักตัวเองด้วยเครื่องมือสำรวจตัวเองในด้านต่างๆ ทำให้มองเห็นตัวเอง ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น และปรับเปลี่ยนตัวเองให้สู่สภาวะสมดุล (Balance) เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี เสมือนหนึ่งการเดินทางสายกลาง ที่มีการปรับสมดุลไปเรื่อย ๆ ตามความปรารถนาที่เราตั้งใจไว้ก็จะทำให้เรา.......
“สร้างความสำเร็จของงานและชีวิตมีความสุข”

การบริหารเวลาที่ดี คือ การดำเนินชีวิตและการทำงานด้วยเวลาที่มีอยู่อย่างเห็นคุณค่า ช่วยทำให้ชีวิตมีความสมดุลทั้งเรื่องงานและเรื่องครอบครัว โดยยึดหลักการของการมีทัศนคติเชิงบวกต่อตัวเองและผู้อื่น สร้างสภาพแวดล้อมด้วยความสุข 8 ประการ และมีความภักดีต่อองค์กร
การพัฒนาตัวเองด้วยการโค้ชตัวเอง (Self-Coaching) เป็นเทคนิคที่ทำให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบัน มีความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ได้ ก็จะนำเราไปสู่ความสุข (Drive to Wellness) กับตัวเอง

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุเป็นหมายความสำเร็จ พร้อมกับการดำเนินชีวิตที่เกิดสมดุลในหลายๆด้านไปพร้อมกันอย่างมีความสุข
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ในเรื่องคุณค่าของการใช้เวลาในการทำงานและจัดการเวลาให้สอดคล้องเหมาะสมกับเรื่องอื่นๆ ให้เกิดสมดุลได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการทำงานอย่างมีรูปแบบที่ชัดเจน และกำหนดเส้นทางการดำเนินชีวิตที่ชัดเจน สามารถไปพร้อมๆกันได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการโค้ชตัวเอง ให้สร้างความสำเร็จด้วยการมีกรอบความคิดแบบเติบโต เปลี่ยนแปลงตัวเอง สู่ความสำเร็จในงาน และเกิดความสุขในชีวิต

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การรู้จักและเข้าใจตัวเองสร้างความสุข
       สำรวจแนวความคิดของ Work Life Balance
       รู้จักตัวเองให้ชัดเจน
       ค้นพบจุดหวาน (อิคิไก) ของตัวเอง
       ดำเนินชีวิตอย่างสมดุล (Wheel of Life)
       สร้างความฝันให้เป็นเป้าหมาย
       กิจกรรม : ออกแบบการดำเนินชีวิตของตัวเอง
การบริหารเวลา.....สร้างสมดุลงานและชีวิต
       สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าของเวลา
       คุณบริหารชีวิตของคุณอย่างไร?
       การบริหารเวลาที่มีประสิทธิผลเป็นอย่างไร?
       การจัดการงานกับเวลาที่มีอยู่
       Workshop : สร้างสมดุลงานและชีวิต (Work Life Balance)
การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างมีความสุข (Drive to Wellness)
       การเลือกทำงานที่ไหลลื่น (Flow)
       หลักพื้นฐานขององค์กรแห่งความสุข 8 ประการ (Happy Workplace)
       การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับสถานการณ์ (Positive Attitude)
       การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร (Loyalty)
       กิจกรรม : การสร้างมุมมองการทำงานอย่างมีความสุข
คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด (You are Better)
       อุปสรรคของการพัฒนาตัวเอง
       พัฒนาตัวเองด้วยหลักการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
       หลักการดึงศักยภาพตัวเองด้วยการโค้ชตัวเอง
       การใช้คำถามชวนคิดกับการโค้ชตัวเอง
       กิจกรรม : กำหนดแนวทางในการโค้ชตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม