หลักสูตรฝึกอบรม คุณประสบความสำเร็จพร้อมมีความสุข - หลักสูตร 1 วัน
(Work Life Driving Balance)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม คุณประสบความสำเร็จพร้อมมีความสุข (Work Life Driving Balance)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หลักการและแนวความคิดของหลักสูตร
การรู้จักตัวเองด้วยเครื่องมือสำรวจตัวเองในด้านต่างๆ ทำให้มองเห็นตัวเอง ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น และปรับเปลี่ยนตัวเองให้สู่สภาวะสมดุล (Balance) เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี เสมือนหนึ่งการเดินทางสายกลาง ที่มีการปรับสมดุลไปเรื่อย ๆ ตามความปรารถนาที่เราตั้งใจไว้ก็จะทำให้เรา.......
“สร้างความสำเร็จของงานและชีวิตมีความสุข”

การบริหารเวลาที่ดี คือ การดำเนินชีวิตและการทำงานด้วยเวลาที่มีอยู่อย่างเห็นคุณค่า ช่วยทำให้ชีวิตมีความสมดุลทั้งเรื่องงานและเรื่องครอบครัว โดยยึดหลักการของการมีทัศนคติเชิงบวกต่อตัวเองและผู้อื่น สร้างสภาพแวดล้อมด้วยความสุข 8 ประการ และมีความภักดีต่อองค์กร
การพัฒนาตัวเองด้วยการโค้ชตัวเอง (Self-Coaching) เป็นเทคนิคที่ทำให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบัน มีความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ได้ ก็จะนำเราไปสู่ความสุข (Drive to Wellness) กับตัวเอง

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุเป็นหมายความสำเร็จ พร้อมกับการดำเนินชีวิตที่เกิดสมดุลในหลายๆด้านไปพร้อมกันอย่างมีความสุข
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ในเรื่องคุณค่าของการใช้เวลาในการทำงานและจัดการเวลาให้สอดคล้องเหมาะสมกับเรื่องอื่นๆ ให้เกิดสมดุลได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการทำงานอย่างมีรูปแบบที่ชัดเจน และกำหนดเส้นทางการดำเนินชีวิตที่ชัดเจน สามารถไปพร้อมๆกันได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการโค้ชตัวเอง ให้สร้างความสำเร็จด้วยการมีกรอบความคิดแบบเติบโต เปลี่ยนแปลงตัวเอง สู่ความสำเร็จในงาน และเกิดความสุขในชีวิต

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การรู้จักและเข้าใจตัวเองสร้างความสุข
       สำรวจแนวความคิดของ Work Life Balance
       รู้จักตัวเองให้ชัดเจน
       ค้นพบจุดหวาน (อิคิไก) ของตัวเอง
       ดำเนินชีวิตอย่างสมดุล (Wheel of Life)
       สร้างความฝันให้เป็นเป้าหมาย
       กิจกรรม : ออกแบบการดำเนินชีวิตของตัวเอง
การบริหารเวลา.....สร้างสมดุลงานและชีวิต
       สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าของเวลา
       คุณบริหารชีวิตของคุณอย่างไร?
       การบริหารเวลาที่มีประสิทธิผลเป็นอย่างไร?
       การจัดการงานกับเวลาที่มีอยู่
       Workshop : สร้างสมดุลงานและชีวิต (Work Life Balance)
การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างมีความสุข (Drive to Wellness)
       การเลือกทำงานที่ไหลลื่น (Flow)
       หลักพื้นฐานขององค์กรแห่งความสุข 8 ประการ (Happy Workplace)
       การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับสถานการณ์ (Positive Attitude)
       การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร (Loyalty)
       กิจกรรม : การสร้างมุมมองการทำงานอย่างมีความสุข
คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด (You are Better)
       อุปสรรคของการพัฒนาตัวเอง
       พัฒนาตัวเองด้วยหลักการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
       หลักการดึงศักยภาพตัวเองด้วยการโค้ชตัวเอง
       การใช้คำถามชวนคิดกับการโค้ชตัวเอง
       กิจกรรม : กำหนดแนวทางในการโค้ชตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม