หลักสูตรฝึกอบรม คุณลักษณะของผู้นำผ่านวิกฤต - หลักสูตร 1 วัน
(Crisis Leadership)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม คุณลักษณะของผู้นำผ่านวิกฤต (Crisis Leadership)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
“ความท้าทายของสถานการณ์ปัจจุบัน ต้องการผู้นำที่พร้อมพาทีมงานผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้ ด้วยคุณลักษณะในหลายๆ ด้าน”
คุณลักษณะของผู้นำผ่านวิกฤต (Crisis Leadership) เป็นการสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่สำคัญๆ เพื่อนำพาทีมงานให้พร้อมรับกับสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีสติ และมีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เปลี่ยนจากการตื่นตระหนก มาเป็นการตระหนักรู้ (Awareness) และสร้างนวัตกรรมการทำงานเชิงสร้างสรรค์ในทีมงานเช่น
       การเรียนและพัฒนา Outer Mindset Leadership ในตัวเอง
       หลักการบริหารงานแบบ Agile Management ร่วมกับทีมงาน
       การทำให้ทีมงานมี Critical Thinking ในการจัดการกับปัญหา
       การสร้างกรอบความคิดแบบ Design Thinking ให้ทีมงานสร้างนวัตกรรม
ผู้นำผ่านวิกฤต สามารถนำหลักการต่างๆ มาเชื่อมโยง แล้วสร้างเป็น “แนวทางการบริหารงานแบบใหม่อย่างเป็นมาตรฐาน (New Normal Management)” ให้กับทีมงานทำงานบนสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนได้อย่างมีประสิทธิผล เพราะหลักการต่างๆ มีความเหมาะสมกับการทำงานในยุค VUCA World และวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการสร้างกรอบความคิดและแนวทางการบริหารงานแบบใหม่ๆ กับสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถประยุกต์ไปใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการการบริหารยุคใหม่ แล้วสามารถต่อยอดกับแนวทางการบริหารงานแบบเดิมๆ ของตัวเอง ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ จนเกิดความเข้าใจในแก่นของแต่ละหลักการ เกิดการตระหนักรู้ในการนำไปใช้กับทีมงานได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการปรับแนวทางการบริหารงานของตัวเองใหม่ ให้สอดคล้องกับทีมงานของตัวเองเพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และพัฒนา Outer Mindset Leadership ในตัวเอง
       หลักการสำคัญของ Outer Mindset
       การสร้าง “กล่อง” ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว
       การหลอกตัวเอง (Self-Deception) ทำให้เข้าไปอยู่ในกล่อง
       การพาตัวเองออกจากกล่อง (Outer Mindset) ด้วยตัวเอง
       กิจกรรม : การเรียนรู้และเข้าใจ “กล่อง” ของตัวเอง
       Role Playing : บทสนทนา Outer Mindset
หลักการบริหารงานแบบ Agile Management ร่วมกับทีมงาน
       คำแถลงการณ์ของทีมผู้ก่อตั้ง (Agile Manifesto)
       ความเหมือนและความต่างของ Waterfall Method กับ Agile Method
       คุณลักษณะของการทำงานแบบ Agile
       ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการนำ Agile ไปใช้
       สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการนำ Agile ไปปฏิบัติ
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารจัดการแบบ Agile ของตัวเอง
การทำให้ทีมงานมี Critical Thinking ในการจัดการปัญหา
       ความหมาย นิยาม ของการคิดเชิงวิพากษ์
       หลักการที่สำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์
       ศัตรูที่สำคัญที่ขัดขวางการคิดเชิงวิพากษ์
       การประยุกต์ใช้การคิดเชิงวิพากษ์กับการแก้ปัญหา
       แนวทางปฏิบัติในการใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
       Workshop : การประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาร่วมกับทีมงาน
การสร้างกรอบความคิดแบบ Design Thinking ให้ทีมงานสร้างนวัตกรรม
       หลักการสำคัญของ Design Thinking 5 ขั้นตอน
       ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม (Innovation)
       เทคนิคการใช้ Design Thinking ให้เกิดประสิทธิผล
       เทคนิคการดำเนินการสร้างกลุ่มทำ Design Thinking
       กิจกรรมกลุ่ม : การเดินกระบวนการ Design Thinking สร้างนวัตกรรม
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง