หลักสูตรฝึกอบรม คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด ด้วยการพัฒนาตัวเอง - หลักสูตร 1 วัน
(Better You)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด ด้วยการพัฒนาตัวเอง (Better You)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรที่แท้จริง คือการสำรวจ สืบค้น สิ่งที่เป็นความชอบและความเชี่ยวชาญของบุคลากร แล้วพัฒนาต่อยอดและเชื่อมโยงให้สิ่งนั้น เข้ากันได้กับงานที่ทำอยู่
การที่บุคลากรได้มีโอกาสสำรวจถึงศักยภาพของตน ช่วยให้บุคลากรนั้นมีความมั่นใจในตนเองเพิ่มมากขึ้น มีความภาคภูมิใจในตนเองเพิ่มมากขึ้น และมีความสุขมากขึ้น และหากบุคลากรสามารถเชื่อมโยงความสามารถที่มี เข้ากับงานที่ตนเองทำอยู่ได้ บุคลากรเหล่านั้นจะสามารถทำงานได้อย่างมีความภาคภูมิใจมากขึ้น มีความสุขในการทำงานเพิ่มมากขึ้น และพัฒนาศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้มองเห็นศักยภาพของตนเอง
เพื่อให้ผู้เรียนสำรวจองค์ประกอบที่เอื้อ และเป็นอุปสรรค ต่อการเห็นศักยภาพของตนเอง
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการเชื่อมโยงศักยภาพของตนเองเข้ากับการดำเนินชีวิต
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาการทำงานของตนเองให้มีความสุข และได้ประสิทธิภาพ

ประสบการณ์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
เห็นศักยภาพของตนเอง
      อบรม สัมมนา เห็นคุณสมบัติดีๆในตนเอง
      อบรม สัมมนา รับรู้ข้อจำกัดของตนเอง
      อบรม สัมมนา เห็นรูปแบบการดำเนินชีวิตของตนเองที่อาจทำให้เกิดปัญหา และอยากพัฒนา
เห็นองค์ประกอบที่มีผลต่อศักยภาพของตนเอง
      อบรม สัมมนา มุมมองที่มีต่อตนเอง และคนรอบข้าง
      อบรม สัมมนา เห็นองค์ประกอบที่ทำให้ตนเองพึงพอใจ และมีความสุข
      อบรม สัมมนา รับรู้ถึงอุปสรรคที่ทำให้ตนเองไม่อยากพัฒนาตนเอง
ภาพสำเร็จที่ตนเองอยากเห็น
      อบรม สัมมนา มองเห็น Life Purpose ของตนเอง
      อบรม สัมมนา รับรู้สถานะปัจจุบันของตนเอง เมื่อเทียบกับเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา มองเห็นศักยภาพของตนเองในการทำงาน
แนวทาง และวิธีการการพัฒนาตนเอง
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ตนเองอยากทำเพื่อพัฒนาตนเอง
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ตนเองอยากละ เพื่อให้การพัฒนาตนเองได้ผล

ตัวอย่างกิจกรรม
ความสำคัญของการพัฒนาตนเอง
      อบรม สัมมนา Who am I.. ผู้เข้าร่วมจะรับรู้ความชอบ และความสามารถที่แท้จริงของตนเอง
      อบรม สัมมนา สี่เหลี่ยมแตก.... ผู้เข้าร่วมจะเริ่มมองเห็นความสามารถเล็กๆน้อยๆ ที่ช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา Wheel of Life... ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสสำรวจตนเองอย่างรอบด้าน
องค์ประกอบของตนเอง
      อบรม สัมมนา ผู้นำสี่ทิศ...ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสมองตนเองในมุมมองที่ลึกขึ้น มองเห็นศักยภาพ และข้อจำกัดของตนเอง และเข้าใจเพื่อนและผู้อื่น
ภาพสำเร็จที่ตนเองอยากเห็น
      อบรม สัมมนา Life Purpose... ผู้เข้าร่วมมองเห็นเป้าหมายการดำเนินชีวิตของตนเอง และเห็นเส้นทางการมุ่งสู่เป้าหมายชีวิตของตนเอง
      อบรม สัมมนา เมื่อฉันยัง...
แนวทาง และวิธีการการพัฒนาตนเอง
      อบรม สัมมนา Letter to Self.... ผู้เข้าร่วมจะได้เห็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของตนเองในอนาคต และเลือกว่าจำดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร
      อบรม สัมมนา มือซ้ายมือขวา... สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะเพิ่ม และลด เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การให้หลักการและเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Workshop กิจกรรมผ่านประสบการณ์
      อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Facilitative Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
    การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกทดสอบก่อนที่จะนำไปเชื่อมโยงเข้ากับงานจริงหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

แก่นของ Facilitative Coaching
การเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดๆนั้น Facilitative Coaching จะเน้นวิชาเป็นศูนย์กลางที่พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมสืบค้นความจริงของตนเองในประเด็นนั้นๆ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆถือเป็นอีกความจริงหนึ่งที่เพื่อนๆจะได้ร่วมกันสืบค้น
การตระหนักรู้ในตนเองและเคารพในประสบการณ์ของเพื่อนที่ร่วมเข้าอบรมจะช่วยให้เห็นคุณค่าในตัวเพื่อน เห็นศักยภาพในตัวเพื่อนและเกิดการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ตลอดเวลาทำกิจกรรม
การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเห็นตัวเองเข้าใจตนเอง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม