หลักสูตรฝึกอบรม คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด ด้วยการพัฒนาตัวเอง - หลักสูตร 1 วัน

(You are Better by Self-Leading)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Leadership / คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด ด้วยการพัฒนาตัวเอง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาตัวเองอย่างมีประสิทธิผล โดยการสร้างความเชื่อว่า คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด (You are Better)” เป็นหลักการหนึ่งที่ทำให้การพัฒนามีประโยชน์ต่อตัวเอง เพราะเกิดจากความเชื่อของตัวเอง ดังวงจรพฤติกรรม

การที่เราเป็นในปัจุบันเกิดจากสิ่งที่เราเรียนรู้และปฏิบัติมาในอดีต ซึ่งไม่ได้บอกว่าเราต้องเป็นแบบนี้ต่อไปในอนาคต หากเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองในปัจจุบัน ก็จะทำให้เราสร้างชีวิตของตัวเราเองในอนาคตได้

การเรียนรู้และเข้าใจ เทคนิคการพัฒนาตัวเองในรูปแบบต่างๆ ทำให้สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมใน Style ของตัวเอง เกิดความรู้สึกอยากนำไปปฏิบัติในทันที มีทางเลือกที่หลากหลาย สามารถ
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ของตัวเองได้ เช่น
      อบรม สัมมนา การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และการเข้าใจผู้อื่น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
      อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตของตัวเอง
      อบรม สัมมนา การบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายความสามารถ
      อบรม สัมมนา การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสร้าง Growth Mindset ได้ด้วยตัวเอง นำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองด้วยเทคนิคต่างๆ โดยสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคและวิธีการในการทำให้ตัวเองดีขึ้นกว่า ปัจจุบันในการบรรลุเป้าหมายของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เกิดความเข้าใจและนำไปใช้ฝึกฝนต่อไปได้
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้ หลักการพัฒนาตัวเอง ด้วยศาสตร์ต่างๆ
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working)
      อบรม สัมมนา การสร้าง Growth Mindset ด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา การมีจิตวิทยาเชิงบวกกับตัวเอง (Positive Psychology)
      อบรม สัมมนา การทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
เทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP)
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจ NLP ด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน (Goal Setting)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเปลี่ยนภาพและมุมมอง (Reframe)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติ (Snitch Pattern)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการ NLP ตัวเองกับสถานการณ์ต่างๆ
      อบรม สัมมนา Workshop : การฝึกฝนการใช้เทคนิคต่างๆกับตัวเอง
ทุกอย่างเป็นทางเลือก คุณเลือกได้!
      อบรม สัมมนา การสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
      อบรม สัมมนา การจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ)
      อบรม สัมมนา ความกล้าหาญเอาชนะความกล้วได้
      อบรม สัมมนา ความรับผิดชอบพื้นฐานความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา การใฝ่รู้พัฒนาตัวเองตลอดเวลา
      อบรม สัมมนา Workshop : การเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง
เทคนิคการเปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตคุณ
      อบรม สัมมนา การให้ความสำคัญกับงานของคุณ
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจเพื่อนร่วมงาน
      อบรม สัมมนา การมองคุณค่าและข้อดีของหัวหน้างาน
      อบรม สัมมนา การรักตัวเอง เพิ่มความเชื่อมั่นให้ตัวเอง
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางและประยุกต์ใช้ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : NLPGrowth Mindsetการพัฒนาตัวเอง

แสดงความคิดเห็น