หลักสูตรฝึกอบรม คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด - หลักสูตร 1 วัน
(You are better)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด (You are better)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ศักยภาพ คือ ความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวของบุคคลนั้นๆ ซึ่งถูกนำมาใช้น้อยมาก ประมาณเพียง 10% ที่ใช้กันอยู่ แต่อีก 90% เก็บซ่อนไว้ ดังนั้น ถ้าคนทุกคนมีวิธีการที่จะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้ด้วยตัวเองย่อมทำให้เจริญเติบโต และบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
การพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น ต้องเริ่มต้นที่ความเชื่อ ที่ว่า “คุณเป็นได้...ดีกว่าที่คิด” โดยการสำรวจตัวเองอยู่เรื่อยๆ เช่น...
       คุณคือใคร ?
       เป้าหมายที่สำคัญคือเรื่องอะไร ?
       คุณมีความเชื่อที่ทรงพลังในเรื่องอะไร ?
       คุณสมบัติเด่นของคุณคือเรื่องอะไร ? คุณจะพัฒนาตัวเองในเรื่องอะไร ?
      คำถามเหล่านี้...ช่วยทำให้การมองเห็นตัวเองชัดขึ้น ทั้งด้านดีและด้านที่เป็นข้อจำกัดของตัวเอง ทำให้สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองดีขึ้นได้
“ทุกอย่างเป็นทางเลือกของคุณ” คำกล่าวนี้ช่วยทำให้มองเห็นภาพชัดเจนว่าเราสามารถเลือกให้ตัวเองดีขึ้นได้ เพราะศักยภาพที่อยู่ภายในตัวเอง เราต้องถูกนำมาใช้โดยตัวเราเอง และเราเป็นผู้ตั้งใจเลือกเท่านั้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของตัวเองและพัฒนาคุณค่าในตัวเองตามแนวทางที่เหมาะสมโดยดึงศักยภาพที่ซ้อนเร้นอยู่ออกมาใช้
2. เพื่อทำให้บุคลากรเลือกที่จะพัฒนาความสามารถของตัวเองโดยการสร้างความความเชื่อมั่นในตัวเอง ทำให้มีความปรารถนาที่จะพัฒนางานที่ทำอยู่ให้ดีขึ้น
3. เพื่อทำให้บุคลากรปรับเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเองต่องาน,เพื่อนร่วมงานหัวหน้างานและชีวิตของตัวเองใหม่ในการส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้สูงขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการดึงศักยภาพและพัฒนาตัวเอง
       วงจรพฤติกรรมสู่ความสำเร็จ
       การสร้างกรอบความคิดที่ดี (Mindset)
       การออกจาก Comfort Zone สร้างการเปลี่ยนแปลง
       การตระหนักรู้คุณค่าในตัวเอง
 การสร้างเป้าหมายที่มีคุณค่าและชัดเจน
       กำหนดความคิด ความรู้สึกเกี่ยวกับเป้าหมาย
       การสร้างเป้าหมายให้มีพลัง
       การมองเห็นคุณค่าของเป้าหมายอยู่เสมอ
 การพัฒนาตัวเองสู่ความสำเร็จ
       การสร้างกรอบความคิดการพัฒนา (Growth Mindset)
       การเปลี่ยนกรอบความคิดของตัวเอง (Reframe)
       การโค้ชตัวเอง (Self-Coaching)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมมองเห็นตัวเองชัดขึ้น ทั้งด้านดีและด้านที่เป็นข้อจำกัดของตัวเอง ทำให้สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองดีขึ้นได้
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้ด้วยตัวเอง ทำให้เจริญเติบโต และบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
3. ผู้เข้ารับการอบรมสร้างความความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง ทำให้มีความปรารถนาที่จะพัฒนางานที่ทำอยู่ให้ดีขึ้น

กระบวนการสร้างการเรียนรู้ตามโปรแกรม
1. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) สร้างกรอบความคิดใหม่ด้วยตัวเอง
2. กระบวนการสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
       Powerful Game Coaching
       Training & Group Coaching
       Active Learning
3. การให้หลักการเพื่อให้ผู้เรียนเปลี่ยนกระบวนการคิด (Mindset) ในแนวทางของตัวเอง
4. ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจริงให้เกิดผลลัพธ์
5. กิจกรรมสนุกสนานสร้างการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม