คอร์สฝึกอบรม คุณเป็นได้ ดีกว่าที่คิด

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Leadership / คุณเป็นได้ ดีกว่าที่คิด

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ศักยภาพ คือ ความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวของบุคคลนั้นๆ ซึ่งถูกนำมาใช้น้อยมาก ประมาณเพียง 10% ที่ใช้กันอยู่ แต่อีก 90% เก็บซ่อนไว้ ดังนั้น ถ้าคนทุกคนมีวิธีการที่จะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้ด้วยตัวเองย่อมทำให้เจริญเติบโต และบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
 การพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น ต้องเริ่มต้นที่ความเชื่อ ที่ว่า “คุณเป็นได้...ดีกว่าที่คิด” โดยการสำรวจตัวเองอยู่เรื่อยๆ เช่น...
     คุณคือใคร ?
     เป้าหมายที่สำคัญคือเรื่องอะไร ?
     คุณมีความเชื่อที่ทรงพลังในเรื่องอะไร ?
     คุณสมบัติเด่นของคุณคือเรื่องอะไร ?
     คุณจะพัฒนาตัวเองในเรื่องอะไร ?
    คำถามเหล่านี้...ช่วยทำให้การมองเห็นตัวเองชัดขึ้น ทั้งด้านดีและด้านที่เป็นข้อจำกัดของตัวเอง ทำให้สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองดีขึ้นได้
 วงจรพฤติกรรม กล่าวไว้ว่า...ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก การกระทำ ดังนั้น หากสามารถสร้างความเชื่อใหม่ เปลี่ยนความคิด ก็จะทำให้ความรู้สึกเปลี่ยนแปลง การกระทำก็จะปรับเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ ทำให้เกิดเป็นพฤติกรรมใหม่ของตัวเอง นำไปสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการ
  “ทุกอย่างเป็นทางเลือกของคุณ” คำกล่าวนี้ช่วยทำให้มองเห็นภาพชัดเจนว่าเราสามารถเลือกให้ตัวเองดีขึ้นได้ เพราะศักยภาพที่อยู่ภายในตัวเอง เราต้องถูกนำมาใช้โดยตัวเราเอง และเราเป็นผู้ตั้งใจเลือกเท่านั้น “คุณเป็นได้...ดีกว่าที่คิด”

วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของตัวเองและพัฒนาคุณค่าในตัวเองตามแนวทางที่เหมาะสมโดยดึงศักยภาพที่ซ้อนเร้นอยู่ออกมาใช้
 เพื่อทำให้บุคลากรเลือกที่จะพัฒนาความสามารถของตัวเองโดยการสร้างความความเชื่อมั่นในตัวเอง ทำให้มีความปรารถนาที่จะพัฒนางานที่ทำอยู่ให้ดีขึ้น
 เพื่อทำให้บุคลากรปรับเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเองต่องาน,เพื่อนร่วมงานหัวหน้างานและชีวิตของตัวเองใหม่ในการส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้สูงขึ้น
 เพื่อสร้างแนวทางในการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดีให้เกิดขึ้นโดยบุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญของตัวเองในการเป็นส่วนหนึ่งของทีม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ชีวิตเปลี่ยนแปลงด้วยคำถามง่ายๆ
       คุณคือใคร ?
       อะไรสำคัญสำหรับคุณ ?
       คุณมีแรงบันดาลใจแบบไหน ?
       ความสำเร็จของคุณคืออะไร ?
       อะไรคืออุปสรรคของคุณ ?
       คุณมีความเชื่อแบบไหน ?
 ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเลือก
       ทัศนคติ
       ความใฝ่รู้ 
       ความกล้าหาญ
       ความรับผิดชอบ
       การสื่อสารกับผู้อื่น
       การช่วยเหลือผู้อื่น ารบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
 เปลี่ยนวิธีคิด…พลิกชีวิตคุณ
       งานของคุณ
       เพื่อนร่วมงานของคุณ
       หัวหน้างานของคุณ
       ชีวิตของคุณ
 คุณ คือ บุคคลสำคัญของทีมเวิร์ค (Team Work)
       การให้ความสำคัญของทีม
       การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์
       การใส่ใจซึ่งกันและกัน
       การสร้างกำลังใจให้กับทีม
       การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ศักยภาพทัศนคติทีมเวิร์ค

แสดงความคิดเห็น