หลักสูตรฝึกอบรม งานทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์ - หลักสูตร 1 วัน

(Essential HR Functions for Non HR)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / งานทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   คำถามสำคัญข้อหนึ่งที่พบได้มากในองค์การ คือ งานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรเป็นหน้าที่ของใคร? แน่นอนว่าต้องเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์โดยตรง แต่ทั้งนี้องค์การจะไม่มีทางประสบความสำเร็จในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ถ้าขาดการสนับสนุน และการให้ความร่วมมือจากผู้จัดการตามสายงานในองค์การ เนื่องจากบทบาทในการคิด การวางแผน การออกแบบ และริเริ่มนำระบบหรือโครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใหม่ๆ มาใช้ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและรูปแบบขององค์กร รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาโครงการเหล่านั้นเป็นหน้าที่ของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์โดยตรง แต่บทบาทในการนำระบบหรือโครงการด้านทรัพยากรมนุษย์ไปปฏิบัติใช้ในหน่วยงานอื่นๆ ให้ประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ เป็นหน้าที่ของผู้จัดการตามสายงานและผู้ปฏิบัติงานในสายงานนั้น ฉะนั้นพนักงานทุกคนในองค์การจึงควรอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจในงาน ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ หลักการพื้นฐานในหน้าที่งานด้านการบริหารองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
2. เพื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจในงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในส่วนงานที่จำเป็น เกี่ยวข้องและมีผลต่อผู้ปฏิบัติงานในสายงานอื่นๆ โดยตรง 
3. เพื่อเกิดความเข้าใจในวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ ที่ปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานในสายงานอื่นๆ ในองค์การ 
4. เพื่อเข้าใจในความจำเป็นของบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในสายงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ด้านทรัพยากรมนุษย์ว่าควรมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนส่งเสริมงานด้านนี้ได้อย่างไรในองค์การ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
          การวิเคราะห์งาน 
          การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
          การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 
          การจัดการผลการปฏิบัติงาน
          การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. การนำสมรรถนะ (Competency) มาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
          ความสัมพันธ์ของสมรรถนะกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
          การนำสมรรถนะไปใช้ในงานสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 
          การนำสมรรถนะไปใช้ในงานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
          การนำสมรรถนะไปใช้ในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3. บทบาทผู้จัดการตามสายงาน/ หัวหน้างานในงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
          บทบาทผู้จัดการตามสายงาน/ หัวหน้างานในการนำสมรรถนะ (Competency) มาใช้ในองค์การ
          Case Study : แบ่งกลุ่มร่วมกันฝึกกำหนดสมรรถนะตามสายงานจากกรณีศึกษา 
          บทบาทผู้จัดการตามสายงาน/ หัวหน้างานในงานด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
          บทบาทผู้จัดการตามสายงาน/ หัวหน้างานในงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
         Case Study : แบ่งกลุ่มร่วมกันฝึกกำหนดตัวชี้วัดผลงานและมาตรฐานการวัดผลงานจากกรณีศึกษา
          บทบาทผู้จัดการตามสายงาน/ หัวหน้างานในงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวทางการฝึกอบรม
1. การบรรยาย (Lecture) โดยให้ผู้รับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัย 
2. การฝึกปฏิบัติ (Workshop) โดยใช้เกม/กิจกรรม แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดเข้าใจจริงในทฤษฎี/เทคนิคที่ได้รับ และเห็นภาพการปฏิบัติจริงจากการทำกิจกรรมกลุ่ม พร้อมนำเสนอผลงาน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้ที่ปฏิบัติงานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : งานทรัพยากรมนุษย์บริหารทรัพยากรมนุษย์HRD

แสดงความคิดเห็น