หลักสูตรฝึกอบรม จริยธรรมและจิตสำนึกรักองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Corporate Governance and loyalty at Work)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม จริยธรรมและจิตสำนึกรักองค์กร (Corporate Governance and loyalty at Work)

อ. ชวน ทองไทยสิน

(วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 Corporate Governance (CG) ถูกเรียกอย่างเป็นทางการ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ว่า “การกำกับดูแลกิจการ” หรืออาจถูกเรียกด้วยคำอื่นในบริบทต่างๆ เช่น บรรษัทภิบาล ธรรมาภิบาลในภาคเอกชน ซึ่งมีความหมายเดียวกันว่า การบริหารจัดการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
 ในกรณีของจริยธรรมในองค์กรนั้นถือว่าเป็นการสร้างมาตรฐานขององค์กรที่มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนและผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมลงทุน ดำเนินงานต่างๆในองค์กร ด้วยความถูกต้องและมีคุณธรรม อีกทั้งยังต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย เมื่อองค์กรดำเนินงาน หรือธุรกิจโดยขาดจริยธรรมและเอารัดเอาเปรียบต่อลูกค้าแล้ว ท้ายที่สุดจะนำไปสู่ความล้มเหลว การขาดทุน ไม่สามารถหาผลตอบแทนและเสียชื่อเสียงในธุรกิจที่เกี่ยวข้องนั้น
 ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ ต้องการที่จะให้พนักงาน มีความผูกพันธ์กับองค์กรมากขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติตัวเองของพนักงานไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กร ไม่มองว่าองค์กรเป็นเสมือนบ้านของตัวเอง เหมือนในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น การมีทัศนคติเชิงลบต่อองค์กร , การมองเห็นแต่ข้อเสียขององค์กรเพียงด้านเดียว เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้พนักงานอาจขาดการปฎิบัติตัวที่ถูกต้อง หรือขาดจริยธรรมในองค์กร
 การสร้างจิตสำนึกในองค์กรให้แก่พนักงาน เพื่อช่วยให้พนักงานเห็นคุณค่าตนเอง เห็นคุณค่าเพื่อนร่วมงาน เห็นคุณค่าองค์กร จะส่งผลดีแก่พนักงานมีความผูกพันกับองค์กร ยิ่งพนักงานในองค์กรและทีมงานมีความผูกพันกันแน่นแฟ้นเท่าไร การทำงานก็จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความจำเป็นที่องค์กรต้องมีจริยธรรมในการดำเนินงาน
บทบาทหน้าที่ของพนักงานในการสร้างให้เกิดจริยธรรมในองค์กรร่วมกัน
เพื่อทำให้พนักงานมีความเข้าใจในการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ธุรกิจกับจริยธรรม
        หลักการทั่วไป
        ลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์กรที่มีจริยธรรม
        บทบาทหน้าที่ของผู้นำองค์กร
ความคาดหวังของสัมคมต่อธุรกิจ
       หลักเกณฑ์และการปฎิบัติ
       การอย่างไรจึงจะสร้างองค์กรที่มีจริยธรรม
Workshop
       กรณีศึกษา
       ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาจริยธรรมในองค์กร
หลุมพรางทางความคิดสกัดกั้นความรักในองค์กร และแนวทางแก้ไข
       ความเป็นจริงขององค์กรไม่ตรงกับภาพลักษณ์ในฝัน
       การทำงานไม่ตรงกับที่คาดหวังไว้
       มองไม่เห็นข้อดีของตัวเอง
       มองเห็นข้อเสียด้านต่างๆขององค์กรมากเกินไป

แนวทางในการฝึกอบรม
 การเรียนรู้แบบกลุ่ม (Group Learning) เพื่อให้เกิดการปฎิสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นระหว่างกัน การทำงานเป็นทีม การรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน 
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การเรียนรู้โดยการปฎิบัติ (Action Learning) ผ่าน Workshop กรณีศึกษา โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฎิบัติและการนำไปใช้
วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่ม ( Group Coaching) เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมกับความต้องการของตนเอง เพื่อนำไปใช้ปฎิบัติงานจริง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม