หลักสูตรฝึกอบรม จับมือเขียนหลักสูตร จับไมค์ให้เทคนิคการสอน - หลักสูตร 2 วัน
(Effective Train the Trainer in Practice)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การพัฒนาวิทยากร (Train the trainer) / หลักสูตรฝึกอบรม จับมือเขียนหลักสูตร จับไมค์ให้เทคนิคการสอน (Effective Train the Trainer in Practice)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หัวใจสำคัญของการเป็น “วิทยากรภายในองค์กร (Internal Trainer)” คือ ความสามารถในการนำความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และประสบการณ์ที่มีอยู่มาออกแบบหลักสูตรและโปรแกรมการฝึกอบรมในสไตล์ของตัวเองได้ มีความสุขในการถ่ายทอดความรู้ สร้างแนวความคิดดีๆ และดึงศักยภาพของบุคลากรให้เติบโตทดแทนตำแหน่งต่างๆ ในองค์กรได้ทันที่ต้องการ
องค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาวิทยากรภายในองค์กร มีดังนี้ การเตรียมความพร้อมและสร้างกรอบความคิดการเป็นวิทยากรที่ดี การจัดทำหลักสูตรและโปรแกรมการฝึกอบรมที่เป็นสไตล์ของตัวเอง เทคนิคการจัดทำสไลด์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและกระบวนการสอน การเลือกรูปแบบการฝึกอบรมในสไตล์ตัวเองได้อย่างมั่นใจ การสร้างเทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ ของตัวเอง การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ประกอบการฝึกอบรมของตัวเอง
วิทยากรเปรียบเสมือน “กุ๊กปรุงอาหารรสเลิศ” ให้ตรงความต้องการของผู้เรียน
       เนื้อหาหลักสูตรดูดีและโดนใจ
       สไลด์ครบถ้วน ตอบโจทย์ และน่าสนใจ
       เทคนิคการสอนเข้าถึงผู้เรียน
       รูปแบบการฝึกอบรมสอดคล้องกับความต้องการ
การเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติจริง (In Practice) ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถประยุกต์ไปใช้ดำเนินการฝึกอบรมด้วยตัวเองได้ทันที โดยการสร้างหลักสูตรที่นำความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ของตัวเองออกมาจัดทำเป็นหลักสูตรผ่านแบบฟอร์ม Workbook ตลอดโปรแกรม ทำให้การเขียนหลักสูตรง่ายและได้หลักสูตรทันทีหลังการฝึกอบรม
การได้ฝึกฝนบนการแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) ทำให้ได้เรียนรู้เทคนิคทักษะและจังหวะการสอนของตัวเองได้อย่างชัดเจน เกิดความมั่นใจในการนำไปปรับใช้ให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เมื่อนำไปหมั่นฝึกฝนตามกระบวนการที่ได้เรียนรู้ ก็จะทำให้สามารถเป็นวิทยากรภายในองค์กรได้อย่างมั่นใจ

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างหลักสูตรและมีกระบวนการสอนของตัวเอง ในฐานะวิทยากรภายในองค์กร (Internal Trainer) ได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการเขียนหลักสูตรต่างๆ ได้อย่างง่ายดายด้วย Workbook ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการเขียนหลักสูตรอื่นๆ ต่อไปได้
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เทคนิคการสอนในสไตล์ของตัวเอง ผ่านการฝึกฝนและปฏิบัติจริงบนหลักสูตรของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถออกแบบกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบในการฝึกอบรมของตัวเองได้
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการเป็นวิทยากรภายในองค์กร (Internal Trainer) ได้

ขอบเขตการฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยเครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม
Day I : การเขียนหลักสูตรของตัวเองให้โดนใจ
การเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนจัดทำหลักสูตร
       การสร้างกรอบความคิดการเป็นวิทยากร (Growth Mindset)
       การโค้ชศักยภาพและคุณค่าในตัวเอง (Unleash The Power Within)
       การใช้คำถามเตรียมตัวสำหรับเขียนหลักสูตร (Powerful Question)
       กำหนดแนวทางการสอนในสไตล์ตัวเอง
       Workshop : ดำเนินการสำรวจตัวเองอย่างละเอียดตามแบบฟอร์ม
เทคนิคการเขียนหลักสูตรให้โดนใจ สไตล์ตัวเอง
       ครบเครื่องเรื่องศาสตร์&ศิลป์การเป็นวิทยากร
       การเรียนรู้ “คุณลักษณะของหลักสูตร” ประเภทต่างๆ
       หมวดของเนื้อหาที่สามารถมีในหลักสูตร
       แหล่งความรู้สำคัญที่สามารถนำมาสร้างเป็นวัตถุดิบ
       กรณีศึกษา : ตัวอย่างการเขียนหลักสูตรแนว T&GC
เทคนิคการจัดทำสไลด์ให้สอดคล้องกับกระบวนการสอน
       กระบวนการสอนแบบต่างๆ
       สไลด์ (Slide) ประเภทต่างๆ
       แนวทางการเขียนบทพูด (Script) แต่ละสไลด์
       สไลด์เครื่องมือ (กิจกรรม) ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม
       Workshop : การเขียน Script กับสไลด์ของตัวเอง (แบบฟอร์ม)
กำหนดเนื้อหาของรูปแบบการฝึกอบรมในสไตล์ตัวเอง
       การบรรยายความรู้และการฝึกปฏิบัติ (Workshop)
       การให้หลักการ, ความรู้แล้วชวนคิด (Training & Coaching)
       การใช้กิจกรรมเกมสร้างความสนุกและเรียนรู้ (Activity Base Learning)
       การจับกลุ่มวงสนทนาเรียนรู้และเปิดใจกัน
       การโค้ชกลุ่มสร้างแนวความคิดใหม่ๆ
       Workshop : กำหนดเนื้อหาและรูปแบบการฝึกอบรมของตัวเอง

Day II : เทคนิคการสอนและการโค้ชตามกระบวนการ
การเรียนรู้และเข้าใจโลกของการสอนและการโค้ช
       คำสำคัญ (Key Words) ที่เกี่ยวข้อง
       ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนแต่ละประเภท
       หลักการที่สำคัญในการพัฒนาตัวเองให้เป็นวิทยากร
       หลักการที่สำคัญในการพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ช
       จุดประสงค์ของการกำหนดข้อตกลงร่วม (Ground Rule)
       Workshop : กำหนดแนวทางการเป็นวิทยากร & โค้ชสไตล์ตัวเอง
การสร้างเทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ
       เทคนิคการบรรยายเนื้อหา ให้น่าสนใจ
       เทคนิคการใช้คำสำคัญ สร้างแนวความคิด
       เทคนิคการใช้อุปกรณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน
       เทคนิคการใช้เรื่องเล่า ให้ผู้เรียนเชื่อมโยงเนื้อหา
       เทคนิคการใช้ Flipchart ให้เห็นหลักการที่สำคัญ
       เทคนิคการใช้คำถาม ประกอบการสอนในจังหวะต่างๆ
       Workshop : ดำเนินการสอนด้วยเทคนิคต่างๆ
การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ประกอบการฝึกอบรม
       การใช้กิจกรรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) ให้ผู้เรียนสรุป
       การใช้กรณีศึกษา (Case Study) เป็นสถานการณ์เสมือนจริง
       การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างการเรียนรู้จริง
       การใช้การ์ดการโค้ช (Coaching Card) สร้างการตระหนักรู้
       การใช้กิจกรรมเกม (Game) สร้างความสนุกสนานและเรียนรู้
       Role Playing : ดำเนินการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
การสร้างหลักสูตร/โปรแกรมการสอนที่เป็นมาตรฐานของตัวเอง
       หัวข้อสำคัญที่ควรมีในหลักสูตรมาตรฐาน
       หลักการเชื่อมโยงสมรรถนะ (Competency) กับเนื้อหาในหลักสูตร
       ประเภทของหลักสูตรที่สามารถสร้างเพิ่มขึ้น
       หัวใจสำคัญของการออกแบบโปรแกรม
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้แนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้ได้คิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปลงมือทำด้วยตัวเองทันที
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 HRD, ผู้จัดการแผนก, ผู้จัดการที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ในรูปแบบการเป็นวิทยากร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมภายในองค์กร ผู้ที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่การฝึกอบรมภายในองค์กร
ผู้เชี่ยวชาญสายงานต่างๆที่ต้องการเป็นวิทยากรภายใน
วิทยากรที่ต้องการพัฒนาตัวเองในรูปแบบใหม่ๆ, ผู้ที่สนใจในการเป็นวิทยากร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร