หลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา - หลักสูตร 1 วัน

(Leadership for Manager)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Leadership / จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

"มุ่งเน้นการนำศักยภาพที่มีอยู่ภายในออกมาใช้ให้เต็มที่"

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนมาก ทำให้ผู้บริหารสมัยใหม่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง บทบาทที่เคยแค่ทำหน้าที่บริหารจัดการและสั่งการ เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตามเป้าหมายนั้น ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ผู้บริหารต้องปรับตัวเองมาเป็นผู้นำเพื่อการปฎิรูปซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กร ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ และทำให้คนเก่ง (Talent People) ทำงานตามความสามารถและมุ่งมั่นสู่เป้าหมายขององค์กร
องค์กรโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย อย่างราบรื่นหรือไม่สามารถขยายธุรกิจให้ก้าวหน้าได้มากเท่าที่ต้องการ สาเหตุสำคัญเรื่องหนึ่งคือ การขาดผู้บริหารระดับกลาง ที่มีความกระตือรือร้นมุ่งมั่นในเป้าหมาย และภาวะความเป็นผู้นำ
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่แกนกลางขององค์กรโดยการบริหารงานผ่านทีมงานผู้บริหารระดับกลาง และผลักดันผลงานผ่านทีมงานของฝ่ายต่างๆ ดังนั้นความสำเร็จขององค์กรจึงผูกกับผู้บริหารระดับกลางค่อนข้างสูงมาก องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถคิดในเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจนั้น ระบบการเรียนรู้ต้องทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานจนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
การพัฒนาให้เกิดผลสูงสุดต่อองค์กร จำเป็นต้องมีการพัฒนากลุ่มพนักงานที่มีความสำคัญต่อองค์กร ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรหลัก คือ กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง ผู้จัดการ และหัวหน้าหน่วยงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยรวม

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้หัวหน้างาน/ผู้จัดการเข้าใจความต้องการของมนุษย์และปฏิบัติ ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในฐานะเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่พนักงาน
เพื่อให้หัวหน้า/ผู้จัดการมีเทคนิคในการจูงใจและสร้างขวัญกำลังใจตาม Style ของตัวเอง
เพื่อให้สามารถนำภาวะผู้นำของตัวเองออกมาใช้ในการบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
คุณคือผู้นำที่ดีขององค์กร
       สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
       คุณคือผู้นำ Style ไหน?
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการบริหารงาน
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นภาวะผู้นำ
       ก้าวข้ามอุปสรรคด้วยความเชื่อมั่น
       ทัศนคติเชิงบวกคือทางเลือก
การพัฒนาคุณสมบัติภาวะผู้นำในตัวเอง
       การมีวินัยในตัวเอง
       การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
       ความรับผิดชอบ
       การสร้างมนุษยสัมพันธ์
ผู้นำใช้จิตวิทยาการบริหารในฐานะโค้ช (Coach)
       ภาพลักษณ์ของการเป็นโค้ช
       จิตวิทยาการบริหารของโค้ช
       หัวใจสำคัญของการสอนงาน (Coaching)
       ประโยชน์ที่ได้รับจากการสอนงาน
เทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
       ธรรมชาติของมนุษย์
       การจูงใจอย่างสร้างสรรค์
       สร้างพลังการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย   : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop  : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ 
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา)

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา)

หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : จิตวิทยาการบริหารทัศนคติเชิงบวกภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น

  • พัชราภรณ์ เหลือสุข (สมาชิก)
    (6 วันที่แล้ว )
    ดีมากๆเลยค่ะ